At mangfoldet blant skogeiere vil kreve mange, vedvarende og varierte tiltak, er en av hovedkonklusjonene i undersøkelsen om Den ?nye? skogeieren ? hvordan øke avvirkninga i Trøndelag? Nærmere 170 personer deltok på den skogpolitiske konferansen på Stjørdal 21.03.06 hvor resultatene fra rapporten ble presentert.

? Vi har omtalt økonomi og kontakt som tvillinger med hensyn til hogst og økning av hogst. Ikke noe økonomisk incitament kan virke som incitament hvis skogeier ikke kjenner til det. Kontakt er imidlertid også økonomiens tvilling fordi det er gjennom kontakt en informerer og motiverer, sa forsker Gro Follo. 

Resultatene fra prosjektet ble presentert av professor Reidar Almås og forsker Gro Follo og sentrale aktører fra politikk, forvaltning og skognæringa bidro med innspill og synspunkter. 

? Økt verdiskaping forutsetter økt avvirkning, sa statssekretær Ola Heggem i sitt innlegg. Direktør Viggo Rasmussen fra Moelven Van Severen påpekte betydningen undersøkelsen også har for skogindustrien: ? Fortsatt samarbeid i Skognæringa i Trøndelag er nødvendig, samtidig som storsamfunnet må stille opp med en målrettet skogeierpolitikk. Stortingspolitiker Dag Terje Andersen sa i sitt innlegg at Skogselskapet i mange år har arbeidet for å informere allmennheten om skog og natur. ? Skogselskapets legitimitet hos allmennheten har skogbruket bruk for. Hvor er skogsarbeideren i dette bildet, spurte Andersen. ? Den moderne skogsarbeideren har naturfaglig bred utdanning og bør være en viktig aktør i framtidens skogbruk. 

Ett av funnene som ble presentert på konferansen var at det er grupperinger av skogeiere som ikke snakker med skogbrukets aktører om skogen sin. Sannsynligvis snakker de ikke med dem om annet heller. Vi antok at disse skogeierne heller ikke var på konferansen. For å finne ut mer om dette gjennomførte vi en liten spørreundersøkelse på konferansen, for å finne ut hvor mange av deltagerne som var skogeiere og hvor mange som hadde skogbruksutdanning. Vi fant at 45 prosent var skogeiere, og av disse hadde 63 prosent skogbruksutdanning. Som en skogfunksjonær sa etter sin hilserunde på kjentfolk: De skogeierne som deltok på konferansen var av den ?aktive? og skogbruksinteresserte typen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.