Aldri før har det blitt arrangert flere festivaler i distriktene. Hvordan påvirker denne trenden lokalsamfunnet?

På oppdrag fra Norsk kulturråd skal forskere kartlegge hvordan det lokale kulturliv er i ferd med å endres og hvilke utfordringer norsk kultursektor står overfor. Kunnskapen vil bli et viktig verktøy for den offentlige kulturpolitikken. Forskningsteamet består av forskere fra Norsk senter for bygdeforskning og Diaforsk. Diaforsk har koordineringsansvar for prosjektet.

Hva er nytt?
Et voksende kulturfenomen er framveksten av et mer begivenhetsbasert lokalt kulturliv, eksempelvis med festival som modell. Det er en ny form for prosjektorientert og tidsbegrenset frivillighet knyttet til slike kulturbegivenheter. Og hva gjør den økende oppmerksomhet rundt steder og bygninger for identitetskapingen? Forskerne ser nye koblinger mellom det lokale, nasjonale og globale som skaper endrede forutsetninger for lokalt kulturliv og nye former for identitetsdannelse, økt interesse for instrumentell bruk av kultur til lokal ?imagebygging? og nye og nærere koblinger mellom kultur og næring.

Det gamle i det nye
Samtidig som forskerne leter etter ?det nye?, vil de også legge vekt på forholdet mellom den nye begivenhetskulturen og den form for ?daglig kommunal kulturproduksjon? som skjer gjennom kommunale stillinger og institusjoner.

Relevante spørsmål er:
I hvilken grad og på hvilken måte er begivenhetskulturen avhengig av den mer permanente eller daglige kulturproduksjonen? Stimulerer eller utarmer den det tradisjonelle kulturlivet? Hva er viktige drivkrefter i det nye lokale kulturbildet? I hvilken grad overlates initiativ, styring og ansvar for store lokale kulturbegivenheter i lokalsamfunnet til aktører utenfor kommunen? Er det offentlige avhengig av nye organisasjons- og finansieringsformer for å gjennomføre en vedtatt kulturpolitikk? Hvilke kommuner blir kulturelle ?tapere? og ?vinnere? i denne utviklingen?

Metode
Prosjektet vil studere disse problemstillingene gjennom tre delprosjekter:

1. Casestudier av et lite utvalg lokalsamfunn der forskerne gjennom nærstudier (intervjuer og observasjon) vil beskrive nye trekk i kulturlivet og hvordan disse henger sammen.

2. Survey som kartlegger hvor utbredt trekkene beskrevet i eksempelkommunene er i landets øvrige kommuner.

3. Diskursanalyse som gjennom innholdsanalyse av nasjonale og lokale kulturpolitiske programmer og dybdeintervjuer med kulturpolitiske aktører, analyserer hvilke tenkemåter og verdier som preger lokalt kulturliv i dag.

Rapportering og formidling underveis
Forskerne formidler foreløpige resultater til ?kulturoffentligheten? underveis. På denne måten håper de å få nyttige innspill i forskningsprosessen og å stimulere til debatt om de problemstillinger prosjektet tar opp. Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet gjennom rapporter, fagartikler, avisartikler, foredrag og seminar. Informasjon fra prosjektet vil bli lagt ut på Kulturrådets hjemmeside, og det vil også bli opprettet en egen hjemmeside for forskningsprosjektet. 

Kontaktpersoner 
Mariann Villa, Bygdeforskning
Olaf Aagedal, Diaforsk (prosjektleder)

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.