Med prosjektet ?Froan-scenarier? skal forskere bidra med å utvikle metoder og verktøy for dialog og konfliktløsning i omstridte kystområder.

Avveining mellom bruk- og verninteressene i verneområder er ofte vanskelige. Som regel dreier det seg om områder der det også bor folk, med sine behov for noe å leve av og ønsker for hvordan de vil leve. Samtidig har Norge et ansvar for å ivareta viktige verneinteresser, også i forhold til internasjonale avtaler og forpliktelser. Utfordringene er gjerne kompliserte: Enkelte verneverdier tilsier minst mulig menneskelig påvirkning, andre typer, for eksempel kulturlandskap og kulturmiljø, krever fortsatt bruk av naturen. 

Det lille øysamfunnet Froan på Trøndelagskysten er prosjektets studieområde. Froan er Norges største marine verneområde, og representerer flere velkjente bruk-vern-problemstillinger. Området har over flere år vært gjenstand for en større vernekonflikt, og sammen med berørte parter skal forskerne diskutere og ?bygge? flere scenarier som baseres på ulike utviklingsalternativ for øysamfunnet. Forskerne skal analysere konsekvensene av de ulike scenariene, både med tanke på lokalsamfunnet med bosetting og sysselsetting, næringsutvikling i et større perspektiv og de økologiske og landskapsmessige konsekvensene over og under vann. 

Forskerne skal blant annet se på: 

? Hvordan kan det skapes nye næringsveier for en ofte hardt presset lokalbefolkning?

? Når en i tillegg har sterke økonomiske interesser og aktører knyttet til ressurser innenfor et verneområde, hva da? 

? Hva vil konsekvensene være om enkelte av de til dels svært forskjellige interessene eller utviklingstrendene får gjennomslag? 

Prosjektet skal frambringe mer kunnskap om miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av ulike utviklingsalternativ i marine verneområder. Målet er å bidra til en bærekraftig utvikling og undersøke om, i hvilken grad og eventuelt hvordan ny næringsutvikling, moderne havbruk og tradisjonelle primærnæringer (kystfiske og landbruk) kan forenes med verneformålene. 

Resultatene fra prosjektet vil kunne ha stor overføringsverdi til både nasjonal og internasjonal verneproblematikk, og vil ha betydning for interesseaktører i kystsonen.

Tverrfaglig forskningsprosjekt
Froan-scenarier er et tverrfaglig forskningsprosjekt som består av en naturvitenskapelig og en samfunnsvitenskapelig del. Bygdeforskning er prosjektleder, og står blant annet for å samle inn datamateriale om sosiokulturelle og sosioøkonomiske forhold. Marinøkologer fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) og økologer fra Norsk institutt for skog og landskap skal foreta økologiske undersøkelser. Det er også opprettet et samarbeid med Nordlandsforsking og med det sveitsiske forskningsinstituttet WSL (Wald, Schnee und Landschaft) i Zürich og Göteborgs Universitet. 

Froan som case
Det er en politisk målsetting å beholde bosettingen i Froan, hvor det i dag bor 55 personer. Det lille kystsamfunnet er Norges største marine verneområde og omfatter både naturreservat, landskapsvernområde, dyrelivsfredningsområde, og har i tillegg Ramsar-status. Området har også prioriterte kulturmiljøer og trua kulturlandskap i form av kystlynghei, noe som gjør det totale bildet av verneinteresser svært sammensatt. Det er gitt en midleridig dispensasjon til et oppdrettsanlegg i Froan. Oppdrett er av stor økonomisk betydning for kommunen, men anlegget oppfattes av miljøsida som en mulig viktig miljøtrussel, samtidig som en slik lokalisering reiser prinsipielle problemstillinger. Andre viktige miljøtrusler er oljespill og flyteavfall fra hele verden som følger inn i Froan med Golfstrømmen, området er kystbombarderingsområde for Forsvaret og også ulovlig ferdsel og høsting kan være et problem.

Kontakt
Katrina Rønningen
Prosjektleder
Tlf: 73 59 18 99
E-post: katrina.ronningen@ruralis.no

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.