Når ekspertene sier noe om matrisiko, forventer de gjerne at forbrukerne skal ta dette til seg som ?god fisk?. Anne Haukenes` doktorgradsavhandling viser et mer nyansert bilde: Forestillingene om risikabel mat skapes på mange måter, og risikooppfatninger og ?praksis påvirkes av en rekke faktorer i forbrukernes hverdagsliv.

Resultatene i avhandlingen ?Mat i risikosamfunnet ? forbrukernes møter med mat som risiko? forteller noe om hvordan forbrukerne forholder seg til mat som risiko i et samfunn i endring. Funnene viser blant annet at ulike aktører kan ha ulik oppfatning av matrisiko. Samlet gir avhandlingen en dypere forståelse av forbrukernes risikooppfatninger om mat. Den viser også at det er viktig å studere samspillet mellom eksperter og forbrukere, både i den offentlige debatten og i kommunikasjonsprosessene knyttet til mat og risiko.

Forbrukerne blir ofte beskyldt for å være irrasjonelle og feilinformerte, men i avhandlingen er det en tenkende og reflektert forbruker som kommer til syne. De forholder seg til matskandaler, ny teknologi og en hurtig utvikling av matens produksjonsmåter. Den offentlige debatten foregår i media, via eksperter og myndigheter, og mange ganger framstår faktisk ekspertene som uenige. Det totale bildet av matrisiko blir ikke bedre av at medias dekning ikke alltid er i samsvar med problemenes omfang, viser avhandlingen.

Haukenes har også stilt spørsmål om hvordan oppfatningene om matrisiko skapes. Funnene viser at selv om maten har nytteverdi, vil ikke nødvendigvis forbrukernes risiko-opplevelse forsvinne. For, selv mat som sies å være ?positiv? (som funksjonell mat), kan oppleves som risikabel for forbrukeren. Skepsisen kan være knyttet til bruk av moderne produksjonsteknologier eller til hvilke forandringer maten har vært utsatt for.

Doktoravhandlingen består av fire artikler som bygger på kvalitative intervjuer av forbrukere og spørreskjemaundersøkelser av forbrukere og eksperter på mat og risiko. I tillegg kommer innholdsanalyser av en rekke avisartikler.

De fire artiklene omhandler:

– Medieformidlet matvarerisiko
– Hvordan oppfatter forbrukere og eksperter matrisiko knyttet til ulike helsetilstander?
– Forbrukere og eksperters vurderinger av helserisiko knyttet til genmodifisert mat og
bruk av e-stoffer i matvareproduksjon
– Forbrukeroppfatninger om mat med positive helseeffekter (funksjonell mat)
– Risikooppfatninger og risikopraksis i forbrukernes hverdagsliv

Anne Haukenes disputerte til graden dr. polit den 16. august. 2007.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.