Bygdeforskning skal studere virkninger av boplikten i Norge. I første del av prosjektet skal forskerne se på virkningene av boplikt på landbrukseiendommer. Prosjektets andre del omhandler effekten av boplikt på boligeiendommer (0-konsesjon).

Prosjektet ?Virker boplikten?? skal blant annet se på hvilke funksjoner boplikten egentlig har, og om den er et middel som fungerer i forhold til formålene. 

Boplikt i landbruket har flere formål, blant annet når det gjelder bosetting og å unngå ?fjerneie? av landbrukseiendommer. I 0-konsesjonsområder er bosetting det eneste formålet, og boplikten er et forholdsvis sterkt inngrep for de som omfattes av den. 

Bygdeforskerne skal undersøke om boplikten er fleksibel nok, og om den er tilstrekkelig tilpasset ulike behov. 

I de senere år har det vært to saker i EU som har ført til endringer i nasjonal boplikt i medlemslandene. Den siste saken var oppe i januar 2007, og EU-domstolen slo da fast at Danmark praktiserte en boplikt på landbrukseiendommer i strid med EU-retten. Danske myndigheter ser ut til å løse dette med å endre reglene. Blant annet skal de gjøre boplikten upersonlig, og ikke personlig. 

Så langt ser det ikke ut til at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) vil foreta seg noe i forhold til de norske bopliktreglene.

Det foregår imidlertid diskusjoner i Norge om boplikt er et hensiktsmessig virkemiddel, og det finnes både tilhengere og motstandere av boplikt. Stridighetene er spesielt sterke i kommuner med 0-konsesjon: Kommunens politiske ledelse ønsker boplikt, mens eiere av boligeiendommer i disse områdene ønsker større frihet. Det kan også være motsatt: Kommunen ønsker å oppheve 
0-konsesjonen, mens innbyggerne vil beholde den. Forskerne vil undersøke disse og andre spørsmål ved å samle og analysere data fra ulike deler av landet. 

Prosjektet ?Virker boplikten?? er finansiert av Forskningsmidler over jordbruksavtalen, og vil pågå i perioden 1.8.2007 til 30.9.2008. Som rådgiver på prosjektet deltar juridisk konsulent Trine Gevingås hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avdeling for landbruk og bygdeutvikling.

Kontakt
Magnar Forbord
Prosjektleder
Tlf: 73 59 17 36
E-post 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.