Norske fiskere synes å være optimistiske med hensyn til utviklinga i fiskerinæringa de neste fem årene.

I forbindelse med forskningsprosjektet ?Nettverk eller marked? er det gjennomført en spørreundersøkelse blant tusen fiskere og båteiere i den norske fiskeflåten. Hele 78 prosent av de spurte svarte at de var positive til å anbefale fiskerinæringa til andre. Fra forskernes side er dette svaret noe overraskende sett i lys av hva media presenterer om fiskerinæringa. 

På spørsmålet ?Hva tror du at du driver med om 5 år?? svarte 68 prosent av de tusen spurte at de ville være fiskere eller båteiere også om fem år. 

Få negative svar
25 prosent av fiskerne og båteierne i undersøkelsen svarer at de tror de har forlatt fiskerinæringa om fem år. Det viser seg imidlertid at de fleste av disse oppgir at de har gått av med pensjon innenfor den aktuelle tidsrammen. 
Bare fem prosent av utvalget svarte at de ville være i andre yrker om fem år. 

Et overraskende funn fra undersøkelsen er at bare 3,5 prosent av de som svarte tror at de arbeider innen supply/offshore eller annen maritim virksomhet om fem år. 

Begrenset rekrutteringsproblem i dag
Båteiere med mannskap i utvalget ble også bedt om å forholde seg til en påstand om at de hadde hatt problemer med å rekruttere mannskap til sin båt. Bare 14 prosent av båteierne sa seg enige i en slik påstand, mens over 70 prosent sa seg uenige. Dette indikerer at fiskeflåten generelt ikke har noe stort bemannings- eller rekrutteringsproblem i dag, men at det likevel kan være problemer knyttet til å rekruttere til bestemte flåtegrupper eller å rekruttere visse typer mannskap. Dette vil bli undersøkt nærmere. 

Undersøkelsen gir grunnlag for å stille en rekke interessante spørsmål. Vil for eksempel en avgang på 25 prosent av fiskerne i løpet av fem år kunne representere et rekrutteringsproblem for fiskeflåten? Svaret er blant annet avhengig av utviklinga i flåten. 
Et annet spørsmål er hva som legges i rekruttering: Angår rekruttering først og fremst bemanning eller handler det også om kvaliteten på arbeidskrafta? 
Noen slike spørsmål vil bli drøftet i prosjektrapporten som vil forligge over påske. 

Ser nærmere på frafall
Del to av undersøkelsen tar sikte på å kartlegge årsaker til frafall i fiskeryrket, og en ny spørreundersøkelse blant folk som har sluttet i fiskeflåten er også planlegging. 

Forskningsprosjektet ?Nettverk eller marked? har blant annet som formål å undersøke rekrutterings- og sysselsettingsforhold i den norske fiskeflåten. I tillegg kartlegges også en del forhold knyttet til oppfatninger om fiskeryrket og om teknologi. Prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Norges fiskerihøgskole i Tromsø og Bygdeforskning i Trondheim er finansiert av Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). 

Prosjektleder er Jahn Petter Johnsen ved Norges fiskerihøgskole. Forsker Jostein Vik ved Bygdeforskning og stipendiat Signe A. Sønvisen
ved Norges fiskerihøgskole jobber også med prosjektet. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.