Bygdeforskning har evaluert utviklingsprosjektet ?Fiskarbonden sin arv?. Ett av innspillene handler om å utvikle prosjektet til å bli et tema i reiselivssammenheng langs kysten av Møre og Romsdal.

?Fiskarbonden sin arv? er et utviklingsprosjekt rettet mot kysten av Møre og Romsdal. Hovedmålet med prosjektet, som går fram til 2009, er å styrke næringslivet og bygdesamfunna på kysten i Møre og Romsdal. 

Satsingen har tre hovedtema: 
Kulturlandskapet og kulturminner
Mat
Ferdsel og turisme 

Bygdeforsknings evaluering viser at utviklingsprosjektet har ført til mye nyskapende arbeid, spesielt innenfor temaet kulturlandskap. Her er det utviklet samarbeidsmodeller mellom ulike aktører som kan bidra til at regionale og nasjonalt viktige kulturlandskap blir ivaretatt. Når det gjelder mat og reiseliv har det skjedd mindre, men også her kan tiltakene på sikt føre til en styrking av næringslivet. 
Utviklingsprosjektet har ført med seg økt kompetanse og etablering av nye nettverk for aktørene som har deltatt. På kommunalt nivå har prosjektet bidratt til økt fokus på kulturlandskap og verdiene i dette. Evalueringen viser også at modellene for næringsutvikling foreløpig er lite utviklet, men at dette kan endre seg i prosjektets sluttfase. 

Noen av Bygdeforsknings innspill:
Tydeliggjøre og konkretisere prosjektets mål. 
Sterkere satsing på etablerte tiltak i stedet for å satse på mange nye. 
Sikre lokal forankring. 
Flere felles tiltak på tvers av kommunene, med spesiell vekt på erfaringsoverføring mellom kommunene i sluttfasen. 
Sikre at kompetanse og kapasitet i arbeidsgruppene er riktig sammensatt i forhold til planlagte tiltak. 
Planlegge hvordan arbeidsmodeller, organisasjonsmodeller og erfaringer fra prosjektet skal formidles for å kunne nyttegjøres av andre. 

Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA) er idéhaver og initiativtaker til prosjektet ?Fiskarbonden sin arv?. Skogbruksselskapet i Møre og Romsdal er prosjekteier, mens de fem kommunene Averøy, Fræna, Haram, Giske og Herøy deltar i prosjektet. 

Evalueringen ble i hovedsak gjennomført i tidsrommet oktober ? desember 2007 og er basert på skriftlig materiale og intervju med 21 personer. 
Oppdragsgiver er Skogselskapet i Møre og Romsdal. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.