Professoren og bygdesosiologen Mark Shucksmith kommer til Bygdeforskning. Tirsdag 8. september vil han holde et åpent foredrag om "Small Farms Can Be The Future".

Mark Shucksmith mottok tidligere i år utmerkelsen Order of the British Empire. Begrunnelsen er hans årelange innsats rundt forskning og utredning knyttet til utvikling og muligheter i det rurale Storbritannia, og spesielt knyttet til hans ansvar for å lede et utvalg som i fjor la fram et historisk forslag som innebærer en radikal styrking av eiendoms- og driftsrettigheter til skotske leilendinger – crofters. Løsningene som er foreslått er også radikale, og har avstedkommet en heftig debatt i Storbritannia, men også en kanskje uventet anerkjennelse i mange miljø, også på regjeringshold.

Crofting-systemet* – en parallell til det norske husmannsvesenet, eksisterer fortsatt i deler av Skottland (i fjellbygder og på øyene Highlands and the Islands). Forslaget er anbefalt av den britiske regjeringen, og er nå på ny høring, er utformet som en tiltakspakke for å sikre verdiskaping og bygdeutvikling i Skottlands crofting-områder. 

Mark Shucksmith er professor ved School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University. Han har arbeidet med en rekke internasjonale og britiske forsknings-, utviklings- og utredningsoppdrag i en årrekke. Han er distriktspolitisk rådgiver for den britiske regjeringen og styremedlem i en kommisjon som jobber spesifikt for å bedre utviklingen av bygdesamfunn (eiendomsforhold, prisjusteringer, subsidier mm.) i Storbritannia. Han har også vært medlem av flere andre offentlige utvalg. 

Etter Shucksmiths foredrag vil professor Reidar Almås og Oddveig Storstad, Bygdeforskning, presentere kort noen av funnene fra en rapport om effekter av bo -og driveplikt, og kommentere dette i forhold til Shucksmiths presentasjon. Katrina Rønningen, Bygdeforskning vil innlede til debatt.

Foredrag og debatt blir på engelsk, men spørsmål kan stilles på norsk og oversettes.

*Crofting er en eiendoms- og produksjonsform i landbruket som fortsatt eksisterer i deler av Skottland. Crofting kan sammenlignes med husmannsordningen som ble avviklet i første halvdel av 1900-tallet her til lands: bøndene driver og forvalter jorda uten å eie den. Dette har blitt en utfordring for bygde- og distriktsutviklingen i Skottland, hvor store områder er eid av grunneiere som ofte ikke er bosatt på stedet. Disse småbrukenes attraktivitet for kjøpesterke fritidsidsboligkjøpere utenfra fører også til en prekær mangel på boliger for ungdom og egne innbyggere i mange områder.
I tillegg er det knyttet viktige miljø- og landskapsinteresser til disse driftsformene, også i form av karbonlagring.

Parallellene til den norske debatten om bo-og driveplikt, prisregulering eller frislipp på norske landbrukseiendommer og også boliger i populære hytteområder er slående. Og selv om begrepet leilendinger eller husmenn ikke lenger brukes i Norge, er 40% av jorda drevet som leiejord. 

Norge og Skottland er to av de siste landene som opererer med slike relativt omfattende reguleringer av eiendommer i bygdene

Last ned seminarprogram her:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.