Siden 2000 har 100 personer omkommet som en følge av arbeidsulykker i jord- og skogbruk i Norge. Hver fjerde person som dør i en arbeidsulykke er en bonde, og det til tross for at kun tre prosent av arbeidsstyrken er sysselsatt i landbruket. Sammen med NILF har Bygdeforskning utarbeidet en kartleggingsrapport over forskning på temaet ulykker i landbruket.

Landbruket er en ulykkesrisikoutsatt næring, og næringen står alene for 20-30 prosent av dødsulykkene i det norske arbeidslivet. Dette er ikke særnorsk, og i rapporten viser vi til flere studier fra andre land som har gått inn i problematikken. Landbruket er altså en risikoutsatt næring, men vi har mindre kunnskap om hva som ligger bak disse tallene og som kan forklare ? og i neste omgang forebygge ? dødsulykker i landbruket.

Rapporten inneholder en oversikt over forskning som er gjort på ulykker i landbruket både i Norge og internasjonalt, inkludert økonomiske konsekvenser av arbeidsulykker i landbruket. Videre gis en redegjørelse av forskning på temaet HMS-/sikkerhetskultur i andre næringer, samt en gjennomgang av dagens situasjon når det gjelder registrering av skader og ulykker i norsk landbruk.

Arbeidet bygger på dialog og brev fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra mai 2008 til Norges forskningsråd der de to faglagene beskriver en negativ utvikling innen HMS-området og peker på behov for kunnskapsstatus. På oppdrag fra Norges forskningsråd har Norsk senter for bygdeforskning i samarbeid med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) utarbeidet denne rapporten som er en kunnskapsstatus for HMS i landbruket. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsmidle

Last ned rapporten her:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.