Bygdeforskning har fått finansiert et forprosjekt fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge om midtnorske kommuners tilnærminger til alternative måter å organisere tjenesteytingen i helse- og omsorgssektoren.

Prosjektet tar utgangspunkt i Samhandlingsreformen som peker på behovet for bedret samhandling og koordinering i helsevesenet, med et tydelig fokus på forebygging som en foretrukket strategi. I reformen blir det lagt opp til at kommunenes og nærmiljøenes betydning innen forebyggende helsearbeid både skal styrke tjenestene som helsevesenet yter til befolkningen, samtidig som det bidrar til mer effektiv ressursbruk. Samhandlingsreformen er nå under iverksetting, i form av en lang rekke prøveprosjekter på nye organisasjonsmåter på ulike felt og i ulike deler av landet. Det etableres altså nå en forventning om utstrakt samarbeid også innen helse- og omsorgsektoren, og ett viktig spørsmål blir da: Hvordan tilnærmer ulike kommuner og kommunetyper seg denne forventningen?

Bygdeforsknings tilnærming til dette store fagfeltet blir å belyse feltet ut fra en sentrum-periferi- tilnærming, der vi spesielt vil se på hvordan kommuner med relativt lavt innbyggertall og små kompetansemiljø tilpasser seg forventningene i samhandlingsreformen. Man må kunne anta at det i utgangspunktet vil være et kompetanseoverskudd i byer og større tettsteder. Det er her de store kompetansemiljøene finnes, og det er her studenter på ulike fagfelt uteksamineres. Det er selvfølgelig uløste problemer i alle kommuner – men vi vil spesielt belyse distriktsspesifikke utfordringer der små kommuner må rekruttere kompetent personell utenfra, samt finne gode organisatoriske grep sammen med nabokommuner og nærliggende regionsentra.

Sentrale problemstillinger i prosjektet er: 

• Hva er de viktigste utfordringene i helse- og omsorgssektoren i midtnorske kommuner?
• Hvilke strategier bruker midtnorske kommuner for å løse utfordringer innen helse- og omsorgssektoren?
• Hvilke muligheter gir samhandlingsreformen for nye (og gode) samarbeidskonstellasjoner mellom kommuner i Midt-Norge innen helse og omsorgssektoren?

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.