I artikkelen, som er publisert i Journal of Environmental Assessment policy and Management, konkluderes det blant annet med at en strategi som ivaretar en arealbruk som opprettholder biologisk mangfold og landskapskvaliteter vil kunne ha potensial som basis for utvikling av nye næringer. Bruken av scenarier har i denne studien vist seg som et nyttig verktøy for å diskutere økologiske, sosioøkonomiske og sosiokulturelle konsekvenser av strukturendringer i fjelljordbruket med berørte parter.

Artikkelen presenterer funn fra en tverrvitenskapelig studie der økologer og samfunnsvitere sammen har sett på effektene av tilbakegang og nedlegging i fjelljordbruket, ulike scenarier, og mulige effekter av disse. Den norske delstudien er fra Nord-Gudbrandsdal, men inngikk i et større EU-prosjekt om europeiske fjellbygder (BioScene). Metodikken var basert på en kombinasjon av deltakerforum med berørte grupper, intervju, surveyer, biologiske data over vegetasjonsendringer og scenarier som inkluderte modellering av landskapskonsekvenser av de ulike scenariene. En bærekraftighetsanalyse ble til slutt gjennomført for både økologiske/ landskapsmessige og lokalsamfunnseffekter.
Det påpekes at fjellbygdene i Nord-Gudbrandsdal har fordeler ved at den arealbruken som har skapt landskapskvalitetene fortsatt til dels er holdt i hevd, slik at en omfattende restaurering ikke er nødvendig. Imidlertid er gjengroing en stor utfordring.
 
Olsson, E.G.A., Ronningen, K., Hanssen, S. and  Wehn, S. 2011: The interrelationship of biodiversity and rural viability: Sustainability assessment, land use scenarios and Norwegian mountains in a European context. I Journal of Environmental Assessment policy and Management, Vol. 13, No.2 (June 2011):1-34 
De som har tilgang kan lese artikkelen her: https://www.worldscinet.com/jeapm/13/1302/S1464333211003870.html

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.