I artikkelen “Flere kvinner i styrerom - katalysator for profesjonalisering av styrearbeid?” som er publisert i Tidsskrift for kjønnsforskning utforsker Hilde Bjørkhaug forholdet mellom kjønnskvotering og profesjonalisering av styrearbeid.

Da Stortinget i 2003 vedtok at det skulle være minimum 40 prosent kvinner og menn i allmennaksjeselskapenes (ASA) styrer innen 2008, vedtok styret i Norsk landbrukssamvirke at deres organisasjoner skulle oppfylle samme krav innen styrevalgene i 2009. Artikkelen tar utgangspunkt i intervjudata fra styremedlemmer og observasjoner av styremøter i flere styrer innenfor Norsk Landbrukssamvirke og ut fra disse analyseres profesjonalisering i disse samvirkestyrene.
Artikkelen viser at parallelt med fremveksten av mindre homogene styrer vokser nye beslutningsstrukturer frem, bedre møter og myndighet blir oppnådd, blant alle styremedlemmene i styrerommet, kvinner og menn, ansatte og eiere. På styrenivå kan dermed kvinners økte deltagelse ha vært med å bidra til at gamle allianser og indre nettverk har blitt løst opp og samarbeidsmåtene har fått en utforming som både kvinner og menn i styrene er positive til. Kulturen har blitt endret, noe som er positivt innenfor et profesjonaliserings og demokratiserings­perspektiv. Profesjonalisering innebærer at styrearbeidet blir mer formalisert gjennom styreinstrukser og sterkere fokus på styresammensetning. Økt mangfold i styrene skal være en nøkkel til å oppnå økt verdiskaping. Denne artikkelen har ikke vist at slikt skjer fordi flere kvinner kommer inn i styrene. Studien indikerer likevel at det kan ha skjedd en kvalitetsøkning gjennom profesjonalisering, men at den økonomiske gevinsten er usikker eller marginal.
Bjørkhaug, Hilde (2011). Flere kvinner i styrerom. Katalysator for profesjonalisering av styrearbeid? Tidsskrift for kjønnsforskning 3/2011199-217.
De som har tilgang kan lese artikkelen her: https://www.idunn.no/ts/tfk/2011/03/art04

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.