Bondefamilien bruker stadig færre timer på gårdsarbeid, og det er gårdbrukerens ektefelle/samboer som i størst grad har redusert antall arbeidstimer fra 1990 til 2009. Men selv om bondens partner i dag bidrar mindre i gårdsarbeidet, utgjør det likevel en forskjell for bonden og gårdbrukerfamilien om partneren har interesse for gårdsdriften, eller om han eller hun holdes helt utenfor det som skjer på gården. Dette ifølge et forprosjekt gjennomført av KUN –senter for kunnskap og likestilling, NILF og Bygdeforskning.

Tall fra Driftsgranskningene viser at fra å jobbe mer på gården enn ute i lønnet arbeid i 1991, jobbet gårdbrukerens partner gjennomsnittlig 410 timer på gården og 1026 timer i lønnet arbeid i 2009.
I forhold til gårdbrukeren jobbet partneren i 1991 en tredjedel så mye, mens i 2009 brukte partneren femtedel så mye tid som brukeren på gården. I de fleste tilfeller er bonden en mann og partneren en kvinne.  I undersøkelsen Trender i norsk landbruk (Trendundersøkelsen 2010) er 86 % av brukerne menn og 14 % kvinner.
Både NILFs driftsgranskninger og Bygdeforsknings Trendundersøkelse viser at partners involvering i gårdsdrift er positivt for driftsoverskuddet i jordbruket, men svakt negativt for familieinntekten. For landbruksfamilien gir det altså mer økonomisk gevinst at partner bruker tiden sin i lønnet arbeid framfor å arbeide på gårdsbruket. Partneren deltar med flest timer på melkebruk og spesialiserte grøntproduksjoner, færrest i kornproduksjon.
En kvalitativ intervjuundersøkelse av bønder i Nord Trøndelag og Nordland, gjennomført av KUN, viser at bondens partner har en rolle å spille i gårdsbruket utover det å arbeide der. Ifølge undersøkelsen er partners følelsesmessige involvering/interesse for gårdsarbeidet viktig for gårdbrukere. Det at partneren skapte seg egne prosjekt og interesser på gården, styrket både forholdet mellom gårdbrukerparet og gårdsdriften. Det var viktig for gårdbrukeren at partner opplevde et eierforhold til gården, selv om partner ikke deltok med arbeidstimer i selve driften. Dette gjaldt både for kvinnelige og mannlige brukere med partner.
Studien viser at gårdbrukerens partner har betydning for gårdsdriften selv om hun i stadig mindre grad mindre grad bruker tiden sin på gårdsarbeid. Mer forskning på dette aspektet av familiegårdsbruket vil kunne avdekke hvilke forhold som er viktig for gårdsdriften, både i kort og langt perspektiv.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.