Rapporten har som undertittel ”Hvordan påvirker demokratisk nærhet og lokal tilknytning innbyggernes tilfredshet med kommunalt tjenestetilbud og lokaldemokratiet?”. Rapporten analyserer problemstillingen kvantitativt ved bruk av datamateriale fra KOSTRA, Kommunedatabasen og Bygdeforsknings egen undersøkelse ”Lokalsamfunnsundersøkelsen 2011”. Selve analysen er en flernivåanalyse der både tilfredshet med tjenestetilbud og lokaldemokratiet blir analysert.

Funnene i rapporten støtter opp under tidligere forskning som har konkludert med at det er høyere tilfredshet med kommunalt tjenestetilbud i de små kommunene. De viser også at tilfredsheten avtar med økende kommunestørrelse. Et interessant resultat er at tilfredsheten med lokaldemokratiet og tjenestetilbudet har samme utvikling med økende kommunestørrelse.
Det viser seg også at demokratisk nærhet som forklaringsfaktor står sterkt. Videre viser analysene at de sosiodemografiske forklaringsfaktorene synes å ha liten innvirkning, og at de kontekstuelle variablene har større forklaringskraft når det kommer til tilfredshet med tjenestetilbudet enn med lokaldemokratiet. Det vil altså si at forklaringer som er knyttet til forskjeller mellom kommunene har mer å si for hvorvidt vi er tilfredse med tjenestetilbudet enn med lokaldemokratiet.
Rapporten er et bidrag i debatten om kommunesammenslåing og kommunestørrelse, og forsøker å belyse en side av debatten som har vært lite belyst de senere årene, samtidig som man beholder økonomiske forklaringsfaktorer som kontrollvariabler.
Rapporten bygger på Renathe Eline Jakobsens masteroppgave i statsvitenskap, som ble levert ved NTNU i juni 2012.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.