I disse dager går det ut spørreskjema om helse, arbeidsmiljø og ulykker til 7.500 bønder i hele landet. Å være bonde er Norges farligste yrke, målt i arbeidsulykker med død som følge. Vi har imidlertid ikke statistikk over hvor mange ulykker med personskader det er i landbruket. Dette er noe av det vi vil få svar på gjennom denne spørreundersøkelsen.

Skjemaet er relativt omfattende. Det er fordi dataene både skal si noe om omfang av ulike typer ulykker i norsk landbruk, samt analysere årsakssammenhenger.  Vi håper likevel at flest mulig av bøndene som mottar skjemaet fyller det ut, det vil gi oss god svarprosent og pålitelige data.  – Vi vet av tidligere erfaringer at norske bønder som gruppe vanligvis har høyere svarprosent enn andre grupper, sier Brit Logstein. Hun skal bruke bøndenes svar til å skrive en doktorgrad om bønder og helse.  – Det at man opplever undersøkelsens formål som nyttig, er en viktig grunn til at folk besvarer slike undersøkelser, påpeker Oddveig Storstad, en av forskerne på prosjektet. Og vi håper og tror at norske bønder vil se at kunnskap om ulykkessammenhenger i landbruket er et formål det er verdt å sette av litt tid for.
Dataene fra spørreskjemaene inngår som en viktig del av prosjektet ”Ulykker i landbruket”, men også andre data og datakilder benyttes i prosjektet. Dataene fra spørreskjemaene vil være nyttig for å si noe om omfang av ulykker og om årsakssammenhenger, men vi har allerede samlet inn en god del kvalitative data etter å ha intervjuet en rekke bønder.            – Samlet vil dette gi oss solide data til å analysere bønders syn på sin egen arbeidssituasjon, arbeidsmiljø og sikkerhetskultur, sier Gro Follo som er prosjektleder for prosjektet. Hun understreker at prosjektet legger stor vekt på å omsette funnene fra forskningen til konkrete tiltak som skal bidra til å redusere antall ulykker i norsk landbruk.
Det er Bygdeforskning, International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital som sammen står bak utviklingen av spørreskjemaet. Prosjektet ”Ulykker i landbruket” er finansiert av Norges forskningsråd og Forskningsmidler over jordbruksavtalen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.