I forskningslitteraturen på hyttefenomenet gis det ofte en todelt framstilling av hytteeieres og fastboendes perspektiver på utvikling av bygda: fastboende er i all hovedsak positive til utvikling fordi dette styrker bostedskommunens økonomiske bærekraft, mens hytteeierne er generelt negative til utvikling da de ønsker å bevare «bygdeidyllen». I en ny artikkel i tidsskriftet Journal of Rural Studies argumenterer Maja Farstad og Johan Fredrik Rye for at denne framstillingen er feilaktig, og at den bygger på et mangelfullt empirisk grunnlag.

Farstad og Rye demonstrerer ved hjelp av sin egen analyse hvordan påvisning av motstridende arealbrukpreferanser fordrer fokus både på preferansenes retning og intensitet, samt hvilke (spatiale) områder som tilskrives betydning i denne sammenheng. Analysen er basert på 42 samtaleintervjuer med hytteeiere og fastboende i fire norske hyttekommuner. Funnene fra analysen viser at hytteeierne og de fastboende deler en «Not in my backyard» («ikke i min bakgård»)-orientering: Begge parter er mottakelige for eller støtter ny utvikling, men kun så lenge etableringene ikke skjer i deres nærområde eller andre rekreasjonsområder som de regelmessig benytter seg av. I tråd med dette presenteres også eksempler på at fastboende og hytteeiere aktivt samarbeider om å forhindre næringsutvikling i tilfeller hvor eiendommene deres ligger i samme område.
På bakgrunn av funnene argumenterer Farstad og Rye for at konfliktlinjene knyttet til arealbruk i hyttekommuner ikke først og fremst går mellom fastboende og hytteeiere. Konfliktlinjen går i stedet mellom dem som initierer ulike former for utvikling, og dem som verdsetter de så langt eksisterende kvaliteter ved områdene som velges ut som lokalisering for nye etableringer. Forfatterne påpeker at en tilstrømning av hytteeiere likevel påvirker potensialet for arealbrukskonflikter, med tanke på at antallet aktører som befolker det samme området øker: Jo flere hytteeiendommer som opprettes, jo flere «bakgårder» (med sine voktere) genereres.
Artikkelen er så langt publisert online (de som har tilgang kan lese den på nett, se link under)
Farstad, M. and J. F. Rye (2013). Second Home Owners, Locals and their Perspectives on Rural Development. Journal of Rural Studies. doi: 10.1016/j.jrurstud.2012.11.007
og vil komme på trykk i Journal of Rural Studies våren 2013.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.