Forprosjektrapporten er skrevet på oppdrag for Arbeidsgruppa for Ramsarsamarbeid i Frøya, Hitra og Ørland kommuner og er utarbeidet av Katrina Rønningen og Svein Frisvoll.

Ramsarområdene i Frøya, Hitra og Ørland spiller en viktig rolle for Norges – og Europas – kyst- og våtmarksrelaterte fuglebestander. De har vært omtalt som «våtmarksfuglenes Sinsenkryss».  Internasjonalt ser en at verneområder tiltrekker seg stor oppmerksomhet, og kan være et grunnlag for utvikling av reiseliv og tilknyttet næringsutvikling. Fugleturisme er internasjonalt svært viktig, både økonomisk og for bevisstheten rundt forvaltningen av disse verdifulle områdene. Uansett innebærer vernestatusen viktige forpliktelser til å ivareta verneverdiene. Er det mulig å bruke Ramsar-områdene som utgangspunkt for bærekraftig (nærings)utvikling og verdiskaping i Frøya, Hitra og Ørland?  
En viktig påpekning i rapporten er at verneverdiene i Ramsarområdene i ulik grad kan være forringet eller i endring, og at det er behov for aktive forvaltningsmessige tiltak og skjøtsel. Verneområdene må inngå i en bærekraftig forvaltning, og da er det nødvendig å se økologi, samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig utvikling i sammenheng. Rapporten anbefaler derfor et pilotprosjekt der en kopler dette opp mot forskning, både naturvitenskapelig forskning knyttet til utviklingen i spesielt fauna i verneområdene, og ved å følge opp ulike utfordringer knyttet til forvaltning, næringsutvikling, grunneierorganisering og samhandling i tilknytning til skjøtsel og tiltak, men også andre næringsaktiviteter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.