Bygdeforskning arrangerer seminar i forskernettverk for naturbasert turisme 11.-12. mars. Nettverket omfatter UMB, Høgskolen i Lillehammer, NINA og Norsk senter for bygdeforskning. Dette er et årlig seminar som går på rundgang mellom institusjonene. Årets seminar skal foregå i Trondheim på Rica Nidelven Hotel.

I takt med befolkningsøkningen skal landbruket i Norge i de neste 20 år produsere 20 prosent mer – altså en økning på 1 prosent i året (St.meld 9 2011-2012). Hvordan kan så tydalssamfunnet respondere på en slik marsjordre? Høsten 2012 har Bygdeforskning gjort denne forstudien, der vi basert på intervjuer og to stakeholdermøter med aktører i og rundt landbruket i Tydal diskuterer mulige utviklingsløp for landbruket i kommunen.
Vårt arbeid viser at tydalsbonden fortsatt vil være bonde, og ønsker å ha sitt ståsted i det tradisjonelle landbruket. Intervjuene og de to stakeholdermøtene viser likevel at flere alternative utviklingsløp vil være representert i det fremtidige tydalslandbruket. Noen vil rendyrke enkeltproduksjoner i retning av størst mulig volum. Noen vil styrke husholdsinntekten med inntekter fra alternative ressurser på gården eller fra lønnsarbeid utenfor landbruket. Og også i årene fremover vil trolig noen tre ut av aktiv landbruksdrift.
Ett viktig stikkord for den videre utviklingen av tydalslandbruket er entreprenørskap. En gårdbruker kan være entreprenør på flere ulike måter: ved å utvide og utvikle eksisterende landbruksproduksjon, ved å starte tilleggsnæring som en del av gårdens samlede virksomhet, eller ved å etablere annen næringsvirksomhet som et selvstendig foretak ved siden av gårdsdriften. En nøkkelfaktor i forhold til næringsutvikling er at det ligger gode og realistiske vurderinger til grunn for at entreprenørskapet bidrar til lønnsom næringsvirksomhet og økonomisk avkastning til husholdet.
I siste del av rapporten angir forfatterne noen grep og tiltak som kan vurderes for den videre utviklingen av landbruket i Tydal. Vi mener at kommunens viktigste rolle er å bygge essensiell infrastruktur for nye ideer, ny kompetanse, samarbeidsløsninger, utvikling av nettverk og ressurstilgang. Mulige tiltak kan være tilrettelegging for møteplasser, idédugnader, lokal forankring av nye ideer, og å bidra til kompetanseheving og nettverksbygging for å skape samarbeid eller samle nødvendige ressurser. Kommunen kan (og skal) ikke drive landbruket i Tydal, og faglag og private aktører må i størst mulig grad involveres til å ta eierskap og styring med initiativene.
Illustrasjonsfoto: iStockPhoto.com

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.