Den 5. april 2013 holdt Norsk senter for bygdeforskning et seminar der de sammen med samarbeidspartnere presenterte foreløpige funn fra et fireårig forskningsprosjekt om strukturendringer i landbruket. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd i programmet BIONÆR og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Prosjektet skal levere sin rapport på nyåret.

Prosjektmedarbeidere: F.v: Rob Burton (Bygdeforskning), Magnar Forbord (Bygdeforskning), Hilde Bjørkhaug (Prosjektleder, Bygdeforskning), Grete Stokstad (Skog og landskap), Øyvind Hoveid (Nilf), Klaus Mittenzwei (Nilf) og Svein Olav Krøgli (Skog og landskap).
Foto © Odd Roger Langørgen/Bygdeforskning
Prosjektet ville formidle resultater fra prosjektet og samtidig invitere til kritisk og konstruktiv debatt. Representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Statens landbruksforvaltning var invitert til å komme med innspill til forskerne etter presentasjonene.
Forskerne ser på årsaker til og virkninger av strukturendringer i landbruket og hvordan disse strukturene endres over tid. Tidligere og samtidige strukturendringer blir studert nærmere knyttet til (innenfor) eiendomsstruktur, økonomiske forhold i landbruket og landbrukshushold, bygdesamfunn og landskapsendringer.
Hilde Bjørkhaug fra Norsk senter for bygdeforskning holdt en introduksjon til temaet, mens Klaus Mittenzwei og Øyvind Hoveid fra NILF tok for seg sammenhengen mellom politikk og struktur i foredragene ”Kan vi måle effekt av jordbrukspolitikken på strukturutviklingen?” med analyser av tilskuddsordninger generelt og innenfor melkeproduksjon. Magnar Forbord fra Norsk senter for bygdeforskning snakket deretter om bakgrunn og konsekvenser for økt leie i norsk landbruk og til sist tok Grete Stokstad og Svein Olav Krøgli fra Skog og landskap for seg struktur og arealbruk – potensial for endring og vekst.
Klikk for å lese mer om prosjektet:
https://structures.bygdeforskning.no/seminar-strukturendringer-i-landbruket-05-april-2013/
https://www.slf.dep.no/no/fou-midler/landbruks-og-matforskning/strukturendringer-i-landbruket
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/forskningsmidler/fou-prosjekter/jordbrukavtalen-ja/strukturendringer-i-landbruket

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.