Bygdekommuner med befolkningsvekst opplever at den lokale sosiale kapitalen svekkes, mens det samme ikke skjer i fraflyttingskommunene. Dette er noe av det som kommer fram i rapporten som er det første spadetaket i utviklingen av Norsk bygdebarometer.

På grunnlag av Lokalsamfunnsundersøkelsen 2011 som er besvart av nær 1 200 personer bosatt i bygdekommuner er Bygdeforskning i ferd med å utvikle Norsk bygdebarometer, som er ment å være et analyseverktøy som måler den sosio-kulturelle tilstanden i norske bygder «her og nå» og følger endringer over tid. Hvordan står det til i norske bygdesamfunn og hvordan endrer situasjonen seg?
I rapporten presenteres 12 indekser som alle er tenkt å gi et bilde av tilstanden i norske bygdekommuner: Stedstilhørighet, lokalt fellesskap, bolyst, lokalpatriotisme, dugnadsånd, lokal tillit, nabokontakt, lokal vennekontakt, sosial irettesettelse, lokalpolitisk innflytelse, lokalpolitisk tillit og tilfredshet med kommunale tjenester. I rapporten gis det en sammenligning av ulike kommunegruppers verdier på indeksene, inkludert en sammenligning mellom by- og bygdekommuner.
Ved å gjenta Lokalsamfunnsundersøkelsen med jevne mellomrom i årene framover vil vi kunne se om det har vært endringer i hver av de indeksene. Øker eller minsker stedsidentiteten, bolysten eller den lokalpolitiske tilliten? Denne rapporten framstiller altså 0-punktet i Norsk bygdebarometer.
Trivselen og bolysten er høy i norske bygdekommuner, men selv om en er høyere enn i bykommunene er det riktig å konkludere med at folk i Norge trives godt uansett om de bor i by eller i bygd. Vi ser i analysen som ligger til grunn for rapporten at folk som bor i bygdekommuner skårer høyere på de aller fleste indeksene  –  både stedsidentitet, lokal tillit, dugnadsånd, følelsen av lokalt fellesskap – enn de som bor i bykommuner. Samtidig ser vi også interessante forskjeller mellom ulike bygdekommuner.
Analysen viser at det kan tyde på at befolkningsvekst i bygdekommuner kan være med på å svekke faktorer som stedstilhørighet, lokalt fellesskap, lokalpatriotisme, dugnadsånd og nabokontakt. Vi finner ikke at fraflytting påvirker fellesskapsidentiteten i bygdekommunene, men altså at sterk befolkningsvekst har en negativ effekt på de samme indeksene. Det vil si at lokalsamfunnet ikke greier å «inkludere» de nyinnflyttede i lokalsamfunnet, og at man – i alle fall, på kort sikt, opplever at den lokale sosiale kapitalen svekkes.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.