Et forprosjekt i regi av VRI Trøndelag, og med bred forankring i det trønderske landbrukspartnerskapet, legger nå fram et forslag til programplan for innovasjonsprogrammet Landbruk21Trøndelag. Bygdeforskning har vært involvert i arbeidet. Et interimsstyre skal opprettes for å få etablert programmet.

Landbruket i Trøndelag har et sterkt fundament, ikke minst gjennom en sterk samhandlingskultur. Tenkeloft Trøndersk Landbruk er et av kjennetegnene på dette, og her ligger også forankringen for innovasjonsprogrammet. Det er likevel en forståelse av at trøndersk landbruk må løfte blikket og se framover på nye utfordringer og nye muligheter.
 – Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling, var det en næringsaktør som spilte inn til arbeidet med programplanen. – Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet for at hver enkelt aktør skal gjennomføre ad-hoc tiltak.
Nye muligheter uttrykkes kanskje sterkest gjennom en økende oppmerksomhet på den nye bioøkonomien, med bærekraftig produksjon og foredling av fornybar biomasse som høstes i jordbruket og skogbruket. Det ligger store muligheter for ny næringsutvikling innenfor bioøkonomien.
Målet med innovasjonsprogrammet er å bidra til mer bærekraftige verdikjeder, både miljømessig, sosialt og økonomisk, basert på det trønderske landbruket. Innovasjonsprogrammet skal videre bidra til en kunnskapsbasert utvikling og bygge på samarbeid om innovasjon og gjennomføring av eventuell påkrevd forskning, utvikling og utdanning. Det foreslås et program som skal jobbe strategisk, men også med konkret gjennomføring av prosjekter. Det foreslås derfor at programmet settes opp med et handlekraftig styre og et sekretariat som også kan kobles til andre relevante regionale prosjekter og ordninger.
Behovet for et slikt program har blitt slått fast av samtlige aktører som har gitt innspill til arbeidet med programplanen. En av aktørene sa det slik: – Samarbeid etterspørres, både mellom de tradisjonelle landbruksaktørene og mellom tradisjonelle og utradisjonelle aktører. I praksis er det arbeidskrevende og vanskelig å lykkes. Det er behov for en plattform – et konsortium – som kan bringe aktørene sammen i forkant av at de enkelte tiltakene utformes.
Programmet skal ha en bred inngang til landbruksnæringa, og omhandler både jordbruk og skogbruk, samvirke- og aksjeorganiserte selskaper, samt både primærnæringene, industrien og handelsnæringene.
Arbeidet med programplanen har vært gjennomført som et forprosjekt i regi av VRI Trøndelag, med finansiering fra fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag. I forprosjektet har det blitt hentet inn ressurser fra Oi! Trøndersk mat og drikke og Bygdeforskning, men også fra SINTEF, HiNT, NMBU og Felleskjøpet Agri. Forprosjektet har bygget videre på et initiativ fra de trønderske landbruksdirektørene og SINTEF, og et betydelig forarbeid gjennomført av en rekke av regionens landbruksaktører. Den reelle forankringen av arbeidet ligger hos Tenkeloft Trøndersk Landbruk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.