Det er mulig å øke matproduksjonen på dagens dyrkede areal og utmark i Norge. For å stimulere til dette kreves en viss omlegging i virkemidler. Dette er hovedkonklusjonen fra en utredning gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning, AgriAnalyse og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap.

Det er realistisk å øke matproduksjonen med basis i norske arealer med 5-10 prosent på energibasis og opp til 25 prosent på proteinbasis. Forutsetninger er mer vekstskifte, økt dyrking av energi- og proteinrike vekster og benyttelse av en del dyrkamark som i dag ikke benyttes. Dette vil innebære mer arbeidskrevende planteproduksjon for bøndene. Virkemidler kan bidra til at dette merarbeidet blir lønnsomt og motiverende for bøndene. For det første må en vurdere en vridning mot mer produksjonsrettede virkemidler i kornsektoren. For det andre er det viktig med virkemidler som sikrer dyrking av grovfôr på arealer som ikke er egnet til dyrking av korn og at dette grovfôret er minst like attraktivt å bruke som importert kraftfôrråstoff. Areal- og kulturlandskapstilskuddet fremstår som et sentralt virkemiddel for å oppnå dette. I utmarka er tilskudd til dyr på beite vesentlig. Rapporten gjennomgår ulike virkemidler som kan tenkes å ha innvirkning på arealbruken. Rapporten beskriver også en simulering av to ulike virkemiddelstrategier for arealbruk, en med fokus på stor matproduksjon og en med fokus på stor arealbruk. I praksis er muligheter for endring av virkemidler påvirket av bl.a. antall og typer mål i landbrukspolitikken og internasjonale avtaler. Det er derfor en kompleks oppgave å endre virkemiddelbruk. I tillegg kommer også at mange andre faktorer påvirker arealbruken, slik som utvikling i teknologi, markedskrav og sosiale forhold i og utenfor landbrukshusholdene. Fra Bygdeforskning har Magnar Forbord bidratt i utredningen. Prosjektet er finansiert med midler over Jordbruksavtalen.
 
Forfattere: Arnold H. Arnoldussen, Magnar Forbord, Arne Grønlund, Margaret E. Hillestad, Klaus Mittenzwei, Ivar Pettersen og Torbjørn Tufte
År: 2014
Tittel: Økt matproduksjon på norske arealer
Rapporten er utgitt i AgriAnalyse sin rapportserie og kan lastes i boksen under.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.