Hva kan være en potensiell erstatter for verdiskapningen fra en avtagende oljenæring i fremtiden? Hvordan skal vi på en best mulig måte klare et samfunnsmessig skifte fra en økonomi basert på ikke-fornybare ressurser til en økonomi i større grad basert på fornybare ressurser?

BIOSMART
– Gjennom et nytt stort forskningsprosjekt skal Bygdeforskning med nasjonale og internasjonale partnere nå prøve å finne løsninger på hvordan man fremmer og håndterer overgangen til en «smart» bioøkonomi i Norge, sier prosjektleder Rob Burton.
Forskningsprosjektet «BIOSMART» som nylig fikk tildelt 40 millioner kroner fra Norges forskningsråd, ledes av Norsk senter for bygdeforskning. I forskningsprosjektet deltar en rekke nasjonale partnere (NTNU, SINTEF, NORUT, UiO, Bioforsk, og Skog og Landskap) og internasjonale partnere fra universiteter og forskningsinstitutter i New Zealand, Canada, Skottland, England, Tyskland og Danmark.
«Smart» bioøkonomi
Forskningsrådets program BIONÆR (2012-2021) om bærekraftig innovasjon i mat- og biobaserte næringer presenteres som et «visjonært rammeverk» for utvikling av en «bioøkonomi» i Norge. En overgang til en bioøkonomi innebærer en kombinasjon av en rekke endringer innen mange ulike sosio-tekniske systemer (f. eks skogbruk, jordbruk, fiskeri, biovitenskap, industri). Særlig vil det å utvikle en «smart» bioøkonomi (som er integrert, basert på både humankapital og teknologi og anvendt på en klok måte) kreve utvikling på tvers av og mellom ulike biosektorer. Dette innebærer dessuten en samfunnsmessig overgang som må være akseptert av befolkningen som borgere og forbrukere. Videre vil rekonfigurering av ressursgrunnlaget til biomasse og overgangen til en ytterligere kunnskapsbasert økonomi reise spørsmål knyttet til eiendoms- og bruksrettigheter og opphavsretter.
Overordnet mål
Det overordnede målet med BIOSMART er å fremme en «smart» overgang til bioøkonomien i Norge. BIOSMART vil gi et kunnskapsgrunnlag for dette. Det skal gjennomføres en omfattende foresight-analyse som involverer relevante interessenter og aktører i bioøkonomien. En innledende, omfattende foresight-prosess i form av en survey, som vil involvere 1500 bedrifter innen jordbruk, skogbruk, oppdrett, fiske, industri og biovitenskap, skal lede til separate bransjescenarier for bioøkonomisk utvikling. Videre skal en rekke vitenskapelige studier gjennomføres og spille en nøkkelrolle i den videre foresight-prosessen. Disse vil se på bio-teknologiske overgangsprosesser i Norge, spørsmål om opphavsrettigheter og arealbruksrettigheter, hvordan ressursene som er planlagt benyttet i bioøkonomi kan gjøres tilgjengelige, hvordan bioøkonomisk utvikling kan lokaliseres mest mulig optimalt, om den nye bioøkonomien vil være miljømessig bærekraftig og energieffektiv, og hvilket omfang og nivå på verdiskapingen vi kan forvente.
Resultater
Disse studiene vil gi viktige innspill til den andre runden med foresight-analyse, som skal utvikle fire integrerte scenarier for bioøkonomisk utvikling på tvers av alle sektorer og interessenter og som skal foreslå måter å oppnå disse overgangene på. BIOSMART vil bidra med en rekke resultater av stor betydning for både forsknings-, rådgivnings- og politikkfeltet. Det viktigste bidraget vil likevel være å forberede industri, myndigheter og samfunnet for øvrig på den kommende overgangen til en «smart» bioøkonomi.
Trenger debatt
I tillegg til å produsere vitenskap av høy kvalitet, er også en av målsetningene med prosjektet BIOSMART å begynne en viktig og informert offentlig debatt om disse spørsmålene. Vi ønsker å inkludere hele det norske samfunnet i dette prosjektet – fra små og store bedrifter, bønder, skogbrukere, allmennheten og politikere, til alle som deler en interesse i å få en bærekraftig økonomisk utvikling i Norge. Følgelig vil et viktig resultat fra prosjektet bli en redigert bok som skal bli sentral i den offentlige og vitenskapelige debatten som uten tvil vil komme de neste tiårene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.