På grunn av stor oppdragstilgang og ambisjoner om ytterligere vekst, søker vi etter nye medarbeidere. Samfunnsforskere, forskningsassistent og doktorgradsstipendiat.

Samfunnsforskere:
Vi planlegger å ansette flere forskere med samfunnsfaglig utdanning og erfaring fra forskning og/eller utredningsarbeid. Vi er særlig interessert i personer med interesse for eller erfaring fra tema innen:
• Lokalsamfunn , livskvalitet, helse og kultur
• Ressursforvaltning , miljø, landskap, utmark
• Næringsutvikling , landbruk, havbruk, foretaksøkonomi og verdikjeden på mat
• Kommunal- og regionalutvikling , samhandling bygd og by, sentrum og periferi
Forskere med erfaring fra andre forskningstema som de mener er relevante, oppfordres også til å søke. Aktuell fagbakgrunn er: sosiologi, geografi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunns-, ressurs-, landbruks- og bedriftsøkonomi.
Kandidaten må kunne drive forskning av høy kvalitet, vise evne til eller ha klare ambisjoner om å publisere i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, og være i stand til å arbeide innenfor tverrfaglige forskerteam. Vi er særlig ute etter kandidater med interesse for noe av følgende: kvantitativ forskning, registerdata, GIS-framstilling, foresightanalyse, scenarioutvikling, verdikjeder, endringsanalyser, kunnskap og innovasjon i landbruket, regionale/kommunale endringer og/eller utredninger. Forskeren forventes å kunne publisere og formidle godt på engelsk.
Vi ser helst at du kan dokumentere resultater fra oppdragsforskning og utredning, herunder evne til å hente inn finansiering. Vi søker primært etter forskere med avlagt doktorgrad, men yngre forskere med snart fullført PhD er også aktuelle.
 
Forskningsassistent:
Vi søker en person, gjerne nyutdannet innen samfunnsfag eller annen relevant utdanning, som har god kjennskap til og interesse for kvantitativ metode/statistikk. Ønsket faglig utdanning er i utgangspunktet hovedfag/mastergrad fra sosiologi, statsvitenskap eller annen samfunnsfaglig utdanning med vekt på metode. Forskningsassistenten skal bistå senterets forskere med selvstendig datainnsamling, grunnleggende deskriptiv analyse; gjennomgå litteratur og bidra til rapporter.  Enkelte grunnleggende administrative oppgaver knyttet til prosjektene kan også være aktuelt. Søkere bør ha god presentasjonsteknikk, være motivert, være kjent med kvalitativ og kvantitativ forskning, og ha evne til å jobbe i tverrvitenskapelige forskerteam. Interesse for rurale problemstillinger er ønskelig. Forskningsassistenten forventes å være i stand til å skrive godt på engelsk og norsk.
 
Doktorgradsstipendiat:
Det skal ansettes en samfunnsvitenskapelig stipendiat på prosjektet «BIOSMART – Managing the transition to a smart bioeconomy».  Bioøkonomien blir pekt på som en viktig del av løsningen når oljen skal erstattes som Norges viktigste produksjon. Prosjektet vil undersøke hvordan en overgang til en omfattende og tverrsektoriell bioøkonomi kan arte seg; utfordringer, muligheter og konsekvenser. Hvordan forberede de ulike næringene, industri, myndigheter, forbrukere og samfunnet for øvrig på en slik overgang?
Stipendiaten vil arbeide sammen med et team av dyktige norske og utenlandske forskere på dette fireårige prosjektet (2015-2019), som er finansiert av Norges forskningsråd.
Vi er på jakt etter en PhD-student innen geografi, sosiologi eller lignende med interesse i bio-basert industri og endringsprosesser. Det vil være nyttig å ha en forståelse av noen eller alle av følgende: foresightanalyse, scenarioutvikling, verdikjeder, endringsanalyser og kunnskap om jordbruk- og skogbruksnæringene i Norge. Vi er åpne for søkere med både kvalitativ og kvantitativ bakgrunn. 
 
Den som skal tilsettes må være motivert og kvalifisert for å starte med doktorgradsutdanning, ha gode kunnskaper i engelsk og ha evne til tverrfaglig samarbeid. Vedkommende må være systematisk og kunne arbeide både selvstendig og i team.
Stipendiatstillingen er midlertidig og innebærer 100 % finansiering i 3 år, med mulighet for
prosjektarbeid i tillegg. Mulighet for fast ansettelse ved periodens utløp. Stipendiaten må gjennomføre et eller flere utenlandsopphold som en del av doktorgradsarbeidet.
Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om prosjektet kan du få ved å henvende deg til:rob.burton@ruralis.no
 
For alle stillingene gjelder:
Vi ønsker personer som vil bidra aktivt i et kreativt og stimulerende arbeidsmiljø. Du bør ha interesse for ett eller flere av våre forskningsfelt og like tverrfaglig samarbeid. Vi arbeider i et oppdragsmarked og du bør derfor være fleksibel i forhold til å utføre forskjellige arbeidsoppgaver på ulike tema og like utfordringer. Vi legger stor vekt på både vitenskapelig publisering og populærvitenskapelig formidling av vår forskning til brukere og allmennheten. De som ansettes skal fortrinnsvis ha sin daglige arbeidsplass i Bygdeforskning sine lokaler på Dragvoll, men vi er et nasjonalt senter og for den rette personen kan dette fravikes etter nærmere avtale.
 
Bygdeforskning har bedriftshytte for sine ansatte og gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter kvalifikasjoner.
 
For mer informasjon, kontakt:
Forskningsleder Svein Frisvoll tlf 73 59 05 12, svein.frisvoll@ruralis.no
Forskningsleder Katrina Rønningen tlf 73 59 18 99, katrina.ronningen@ruralis.no
Direktør Harald A. Lein, tlf 90 74 79 27, harald.lein@ruralis.no
 
Søknad og CV sendes inn elektronisk via finn.no (søknadsfrist SNAREST).
NB! Oppgi hvilken stilling du søker på.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.