Målet er å frembringe kunnskap om distriktskommuners samarbeid med frivillige innen eldreomsorg, og hvilke faktorer som har betydning for hvorvidt man lykkes med samarbeidet.

Videre skal prosjektet undersøke folks holdninger til og deltakelse i frivillig arbeid og hvorvidt det er forskjeller mellom de som bor i spredtbygde strøk, tettsteder og byer. Kvalifiseringsprosjektet skal bidra til å bygge relevant kompetanse hos Norsk senter for bygdeforskning og til økt FoU-samarbeid med midtnorske distriktskommuner.
Eldrebølgen vil stille norske kommuner overfor nye utfordringer med hensyn til velferds- og omsorgstjenester i årene som kommer. Også andre utviklingstrender som befolkningsnedgang i mange distriktskommuner, og kommunenes ansvar for nye, mer komplekse tjenester medfører økt press på velferdsproduksjonen. Det vil i årene som kommer bli et økt behov for samhandling om tjenester mellom kommunal og frivillig sektor. I mange distriktskommuner med få innbyggere og en aldrende befolkning kan det være vanskelig å få tak ildsjeler og frivillige, men samtidig kan en sterk forankring i små lokalsamfunn føre til større engasjement og dugnadsånd enn hva som er tilfellet blant frivillige på større steder.
Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og tilrettelegging og hjemmebaserte omsorgstjenester er ofte viktig for at det skal være mulig. Det gjøres forsøk med innovative teknologiske løsninger som kan gi eldre muligheter for å bo lenger hjemme, men ingen teknologiske løsninger kan alene erstatte menneskelig kontakt. I mange spredtbygde samfunn kan store avstander være en utfordring, både for de som organiserer hjemmebasert omsorg, men også for eldre sine muligheter til aktiv deltakelse på stedet der de bor. Lokalsamfunnet vil være en viktig arena for deltakelse og her kan frivillige være en viktig ressurs. Kvalifiseringsprosjektet vil i samarbeid med seks midtnorske distriktskommuner framskaffe kunnskap om erfaringene kommunene og de frivillige har med samarbeid, på hvilke områder samarbeides det, hva fremmer og hva hemmer samarbeid og hvilket potensial kan ligge i bedre samhandling.
Kvalifiseringsprosjektet skal vare fram til 1.09.2016, og det er finansiert av Regionalt Forskningsfond (RFF) Midt-Norge og egne midler. Prosjektet er et samarbeid mellom Bygdeforskning (prosjektansvarlig) og seks kommuner i Midt-Norge: Halsa, Nesset, Åfjord, Leksvik, Namsskogan og Tydal.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.