Landbruk21Trøndelag er et innovasjonsprogram under etablering med formell oppstart i 2016. Programmet skal bidra til et mer bærekraftig landbruk - miljømessig, sosialt og økonomisk. Hvordan videreutvikler vi bioøkonomien – med utgangspunkt i det trønderske landbruket med sine tilhørende verdikjeder? Det søkes etter en prosjektleder som vil få det operative ansvaret for gjennomføring og videreutvikling av denne satsingen. Søknadsfrist er utløpt.

Søknadsfrist er utløpt.
Trøndelag har rike naturressurser som legger grunnlaget for verdikjeder basert på råvarer og tjenester fra blant annet jordbruk, skogbruk og landbruksbaserte næringer. Et bredt landbruk, en betydelig foredlingsindustri, sterke nærings- og FoU-institusjoner i regionen og samhandling med tilsvarende virksomheter utenfor regionen, er grunnlaget for en sterk innovasjonsklynge med potensial for å løfte norsk landbruk. Gjennom anvendelse av forskningsbasert kunnskap skal Landbruk21Trøndelag bidra til å utvikle bioøkonomien – innenfor eksisterende verdikjeder, på tvers av verdikjeder og gjennom utvikling av nye verdikjeder. Sentralt i ambisjonene står samspill mellom tradisjonelle og utradisjonelle kunnskapsmiljø og fagområder, og utnyttelse av både tradisjonelle og bransjenøytrale virkemidler.
Landbruk21Trøndelag er bygd på grunnpilarene samarbeid, strategi og handling. Programmet skal identifisere satsingsområder, og utvikle og vedlikeholde innovasjonsstrategier innenfor disse. Innovasjonsprogrammet skal også bidra til å iverksette konkrete tiltak basert på disse strategiene. Programmet vil ha faglig og organisatorisk frihet til å diskutere, anbefale og bidra til nyskaping og innovasjon i landbruket og tilhørende verdikjeder.
Sentrale oppgaver for prosjektlederen
Legge til rette for nettverk, møtearenaer og arbeidsformer som bidrar til bredt samarbeid mellom regionale og nasjonale aktører innenfor næring, forskning, utvikling, innovasjon og offentlig sektor – en samarbeidsplattform som kan inkludere erfaring og kunnskap fra både landbruk og andre bransjer.
Identifisere og involvere enkeltpersoner og virksomheter fra både landbruk og andre bransjer, til strategiske prosesser og konkret innovasjonsarbeid.
Gjennomføre tiltaksorienterte strategiprosesser med utgangspunkt i trøndersk landbruk og tilhørende verdikjeder.
Synliggjøre innovasjonsmuligheter, og bidra til oppfølging, forankring og finansiering av konkrete utviklingsløp.
Koordinere et sekretariat som er ansvarlig for den operative driften av innovasjonsprogrammet, samt løpende kommunikasjon med styreleder, styringsgruppe og interessenter.
Bidra til å videreutvikle innovasjonsprogrammet Landbruk21Trøndelag.
Fronte Landbruk21Trøndelag ovenfor media og eksterne aktører.
Rapportering og generell prosjektledelse.
Ønskede kvalifikasjoner
Erfaring fra innovasjonsarbeid og/eller forskning og utvikling.
Høyere utdanning.
Kjennskap til nasjonale og regionale FoUoI-miljøer.
Noe erfaring fra landbrukssektoren er ønskelig, men er ingen forutsetning.
Personlige egenskaper
Gode evner til å arbeide bredt og inkluderende, samarbeide med andre, og legge til rette for samarbeid mellom andre aktører.
Engasjerende og uredd.
Tar initiativ, arbeider selvstendig og strukturert, med god gjennomføringsevne.
Dyktig til å kommunisere muntlig og skriftlig.
Vi kan tilby
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og en arbeidshverdag preget av bredt samarbeid med sterke nærings-, utviklings- og kunnskapsaktører.
Stor frihet til å forme egen arbeidsdag.
Lønn og pensjonsvilkår etter avtale.
Landbruk21Trøndelag planlegges etablert som et prosjekt. Utgangspunktet for utlysningen er behovet for prosjektleder i inntil 100% stilling for en prosjektperiode fra 01.01.2016 til 31.12.2018, med ambisjon om videre virksomhet. Utlysningen tar forbehold om tilstrekkelig prosjektfinansiering.
Stillingen vil formelt være tilknyttet prosjektet Landbruk21Trøndelag, og underlagt en styringsgruppe bestående av personer fra næringsliv, FoU-miljø og offentlige aktører.
Norsk senter for bygdeforskning, som vertskap for prosjektet Landbruk21Trøndelag, tilbyr et ansettelsesforhold i form av en tidsavgrenset prosjektlederstilling. Bygdeforskning har moderne, hyggelige lokaler på Dragvoll i Trondheim. Landbruk21Trøndelag er også åpen for innleie av en prosjektleder som har og ønsker å beholde sitt ansettelsesforhold i en eksisterende virksomhet. Endelig ansettelsesforhold eller innleie, samt kontorsted, avtales med utgangspunkt i søkers ønske. Utgangpunktet for arbeidets geografi vil være Trøndelag, samtidig som kontakt med nasjonale og eventuelt internasjonale aktører vil være en naturlig del av arbeidet.
Søknadsfrist er utløpt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.