Bygdeforsker Gro Follo har over år vært interessert i temaet personlige skogeiere. Sammen med forskerkollegaer fra seks andre land har hun nå publisert en artikkel som reflekterer over temaet kvinner som såkalt «nye skogeiere». 

Gruppen av kvinnelige skogeiere vokser i Europa, og er for tiden estimert til å være ca. 30% av alle private eiere. Denne nye kategorien av skogeiere fortjener en nærmere granskning, mener forskerne Follo, Gun Lidestav (Sverige), Alice Ludvig (Østerrike), Lelde Vilkriste (Latvia), Teppo Hujala (Finland), Heimo Karppinen (Finland), François Didolot (Frankrike) og Diana Mizaraite (Litauen). De introduserer et kjønnsperspektiv ved å bruke tre forskjellige forskningsinnganger. Gjennom det underbygger artikkelen at kjønn spiller en rolle i skogeierskap, skogforvaltning, skogaktivitet og forståelsen av de tre aspektene. Der hvor det finnes data som gir informasjon om skogeieres kjønn, og hvor kjønn er forstått som empirisk variabel, finner forskerne forskjeller i kjønnsfordeling blant skogeierne i de fleste landene de ser på. Andelen kvinnelige skogeiere varierer imidlertid sterkt, fra 3% i Bosnia-Hercegovina til 52% i Litauen. Ved å tilføye teoriinngangen om kjønn som relasjonell og strukturerende kategori, demonstrerer forskerne at kjønnsstrukturer påvirker for eksempel kvinnelige og mannlige skogeieres faktiske atferd og deres selvvurdering av skogbrukskompetanse. Videre, ved å betrakte kjønn som meningskategori undersøker forfatterne hvordan mening produserer atferd og atferd produserer mening, og hvordan begge deler former institusjoner og naturlige og menneskeskapte ting og forhold. Eksempelet forskerne bruker på dette er skogbrukskompetanse. Artikkelforfatterne gir to anbefalinger for å øke kunnskapen om nye skogeiere. Forskerkollegaer innen samme forskningsfelt anbefales å anta at kjønn spiller en rolle, og at de designer sine empiriske studier i tråd med det. Politikere anbefales å garantere tilgang til offisielle registre og statistikk som gir informasjon om kjønn.
Metodisk har studien to hovedelementer. For det første er det en innsamling av nåværende data og publikasjoner vedrørende europeisk skogeierskap. Innsamlingen er gjennomført ved hjelp av andre forskere som også har deltatt i det større europeiske forskersamarbeidet FACESMAP, Cost Action FP1201, «Forest Land Ownership Changes in Europe: Significance for Management and Policy». For det andre er det en kollektiv metaanalyse av de innsamlede data og publikasjoner. Metaanalysen av totalt 65 kilder og publikasjoner ble gjennomført ved at forskerne sammen diskuterte og gransket informasjonen ved å bruke sin ekspertkunnskap om europeisk skogbruk og skogeiere. Videre dro forskerne i metaanalysen veksler på de forskjellige fagbakgrunnene de hadde (fem i skogbruk, en i geografi, en i pedagogikk og antropologi, en i statsvitenskap) og den enkeltes landspesifikke kunnskap om de kontekstuelle betingelsene i hjemlandene sine.
Artikkelen er publisert i det anerkjente tidsskriftet Scandinavian Journal of Forest Research. Tittel: «Gender in European forest ownership and management: reflections on women as ‘new forest owners’». Førsteforfatter: Gro Follo.
For de som har tilgang til journalen på nett, er linken: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02827581.2016.1195866

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.