Bygdeforskning skal delta i EU-prosjektet AgriLink som forskningspartner. Prosjektet har som mål å stimulere til mer bærekraftig europeisk jordbruk gjennom å få bedre forståelse av rådgiving og beslutningsstøtte overfor bønder.

“AgriLink: Kunnskap i jordbruket. Kople bønder, rådgivere og forskere for å forsterke innovasjon” er det norske navnet på prosjektet, som bygger på en forutsetning om at hele spekteret av rådgiverorganisasjoner må tas med i vurderingen av tjenestetilbudet og spredning og gjennomføring av innovasjon.
– Det er et behov for å få til bedre samsvar mellom utfordringene for bønder i jordbruket og det man jobber med i forskningsmiljøene. Rådgiverne har en nøkkelrolle her, som et mellomledd mellom forskningen og næringa, utdyper Egil Petter Stræte fra Norsk senter for bygdeforskning, som sammen med Gunn-Turid Kvam står for gjennomføringen av det norske bidraget til prosjektet.
Forskning og praksis
AgriLink-prosjektet går ut på å analysere og forbedre gårdsrådgiving i åtte innovasjonsområder som kombinerer utfordringer som er identifisert i EUs strategi for forskning og innovasjon i jordbruket. En viktig basis er at AgriLink bygger på innsikter og erfaringer fra både forskning og praksis.
Metodene som tas i bruk kombinerer teoretisk innsikt med nyskapende forskningsmetoder som er bygget på tverrfaglighet og en tilnærming til flere aktører, fra perspektivet til enkeltpersoner og organisasjoner som bønder etterspør tjenester fra og utveksler kunnskap med.
Analyser skal utføres i 26 utvalgte europeiske regioner. En sosioteknologisk scenarieutvikling vil bli brukt til å utforske overgangsmuligheter i retning av et mer bærekraftig jordbruk.
Videre vil nyutviklede rådgivingsmetoder og nye former for involvering gjennom forskningspraksis vil bli vurdert og videreutviklet i såkalte «levende laboratorium» der bønder, rådgivere og forskere jobber sammen.
– Bygdeforskning skal bidra med studier av eksempler på samarbeidsprosjekter og rådgivingsmetoder i Norge, og vi skal også bidra med utprøving av nye arbeidsmåter gjennom levende laboratorier. Disse går ut på at man prøver ut nye arbeidsmåter i virkelige situasjoner og kombinerer det med følgeforskning, altså at man involverer berørte interessenter, slik at man får både evaluert og tilpasset arbeidsmåtene underveis, sier Stræte.
Bidragsytere fra ulike disipliner
13 europeiske land deltar i prosjektet, som koordineres av Pierre Labarthe ved INRA i Frankrike. Bidragsyterne er forskere innenfor ulike disipliner, som institusjonell økonomi, innovasjonsstudier, AKIS-studier og nettverkssosiologi. I tillegg bidrar rådgivere fra offentlige, private og bonde-eide organisasjoner.
Deltakere fra rådgivingssektoren vil være aktive i kvalitetssikring og formidling av resultater for å sikre at alle prosjektresultatene er både vitenskapelig forsvarlige og praktisk anvendelige.
– Jeg gleder meg til å få sterkere kontakt med internasjonale forskningsmiljøer som jobber innenfor samme fagområder, for å kunne lære mer om hvordan man jobber med kunnskap og rådgiving i andre land, sier Stræte, som også er involvert i et tematisk beslektet prosjekt, Kompetent bonde.
AgriLink er finansiert av EUs Horisont 2020-program , og skal gå over fire år. Fra Norge deltar Bygdeforskning som forskningspartner, mens TINE, Landbruk21 Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er med som brukerpartnere.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.