Flertallet av norske fiskebåteiere tror det økonomiske resultatet fra virksomheten vil bli bedre de kommende fem år, og både mannskap og båteiere er enige om at de vil anbefale fiskeri som levevei for andre. Fortsatt er det lite som tyder på at fiskerinæringa står overfor et rekrutteringsproblem.

Dette kommer fram i en ny rapport om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske utarbeidet av Norges fiskerihøgskole, Sintef Ocean og Norsk senter for bygdeforskning. Rapporten bygger på en telefonundersøkelse blant 1500 fiskere og fiskebåteiere fra 2015. Undersøkelsen er en gjentakelse av en undersøkelse fra 2007. Det generelle bildet er at få båteiere rapporterer om rekrutteringsproblemer, men det er verdt å merke seg at mens det i 2007 var deler av havfiskeflåten som oppga at de hadde rekrutterings-problemer, så er det kystfiskeflåten som i størst grad nevner dette i 2015. Framtidstroen er imidlertid stor blant alle flåtegrupper.

Lokal, nasjonal og internasjonal rekruttering
I likhet med den forrige undersøkelsen fra 2007 så viser også undersøkelsen fra 2015 at rekrutteringa til fiskerinæringa fortsatt i stor grad skjer ved nettverksrekruttering gjennom familie, lokalsamfunn og yrkesnettverk. Sjøl om inntekt og inntjening er viktige forhold i fiskerinæringa, har fortsatt sosiokulturelle faktorer stor betydning i fiskeriene. Følgelig er nettverksbasert rekruttering ikke erstattet av markedsmekanismer i forhold til etterspørsel etter arbeidskraft.
Også utenlandske fiskere rekrutteres gjennom nettverk, men funnene i rapporten antyder ikke at andelen utenlandsk arbeidskraft i fiskeflåten vil øke i årene framover. Andelen båteiere som oppgir å ha rekruttert utenlandsk mannskap er litt lavere i 2015 enn i 2007. Det er heller ikke noen økning i de som sier at det er svært sannsynlig at de vil rekruttere utenlandske fiskere i årene som kommer.
Rapporten gir også et innblikk i fiskernes holdninger til fiskeripolitikk, klimaendringer og fiskerienes tilknytning til lokalsamfunn.
Undersøkelsen viser at det fortsatt er variasjon og mangfold i fiskerinæringa. En rekrutterings- og sysselsettingspolitikk for fiskerinæringa må ta hensyn til mangfoldet og at utfordringene i framtida kan være forskjellige fra i dag. Det sterke innslaget av nettverksrekruttering indikerer også at tiltakene ikke bare bør være rettet mot individene, men at de også bør orientere seg mot å sikre at fiskerimiljøene, uansett hvilken form de vil ha i framtida, fortsetter å eksistere som interesseskapende og lærende miljøer.

Om rapporten
Tittel: Mellom marked og nettverk II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske.
Forfattere: Signe A. Sønvisen, Jahn Petter Johnsen og Jostein Vik
Rapporten er en del av forskningsprosjektet: Recruit – Recruitment as a condition for value creation – impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks. Prosjektet er finansiert av programmet Havet og kysten i Norges forskningsråd. Prosjektet er en videreføring av prosjektet Networks or Markets? The Recruitment challenges in future fisheries and marine industries som var finansiert av Norges forskingsråd og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond.
Prosjektet er et samarbeid mellom Norges fiskerihøgskole, Sintef Ocean og Norsk senter for bygdeforskning. Professor Jahn Petter Johnsen ved Norges fiskerihøgskole er prosjektleder, og seniorforsker Signe A. Sønvisen fra Sintef Ocean og seniorforsker Jostein Vik fra Bygdeforskning er medarbeidere i prosjektet.

Kontaktinformasjon
Signe A. Sønvisen, tlf.   991 65 944, e-post: Signe.Sonvisen@sintef.no
Jahn Petter Johnsen, tlf. 01709687190, e-post: Jahn.Johnsen@uit.no
Jostein Vik, tlf. 909 25 917, e-post: Jostein.Vik@ruralis.no

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.