3. - 5. november 2020
00.00 - 00.00

Konferansebidrag ønskes til Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse

Alle interesserte inviteres til å melde seg på med et bidrag i form av poster eller muntlig presentasjon. Frist for innsending av bidrag er 1.juni 2020.

Det å være sysselsatte i landbruket, enten som selvstendige næringsdrivende eller ansatt, er forbundet med relativt høy risiko for ulykker og yrkesrelatert sykdom og slitasje, sammenlignet med en rekke andre yrker.

Landbruksarbeid er ofte forbundet med alenearbeid, og som selvstendig næringsdrivende bonde eller ansatt er det mange faktorer som man ikke har kontroll over, men som kan ha stor innflytelse på arbeidshverdagen og gårdsdrifta. Eksempler på disse er teknologiske og strukturelle endringer, endringer i markedet for mat, landbrukspolitikken og været. Samtidig er det slik at sysselsatte i landbruket har en av de viktigste yrkene i verden, nemlig å produsere den maten som vi alle er helt avhengige av. Mer forskning, formidling av kunnskap, god utdanning og veiledning av de sysselsatte i landbruket kan forebygge og bedre bønders forutsetning for å produsere mat, bidra til økt sikkerhet og redusere omfanget av yrkesrelatert sykdom og slitasje i landbruket.

Nå er det mulig å sende inn bidrag til muntlig presentasjon eller i form av en posterpresentasjon. Vi er interessert i bidrag fra fag- og forskningsfeltet, og fra praksisfeltet. Særlig viktig er bidrag som er relevant for Norge og en nordisk kontekst. Arbeidsspråket på konferansen blir i hovedsak engelsk. Bidrag på norsk ville kunne aksepteres hvis man ikke er komfortabel med engelsk. Innenfor stikkordene arbeid, helse og sikkerhet i landbruket, er vi interessert i bidrag innenfor følgende temaområder:

ORGANISERING

 • Landbrukspolitikk, myndigheter og rammebetingelser i landbruket
 • Landbruksrådgivning
 • Reguleringer og lovverk innenfor helse, miljø og sikkerhet i landbruket
 • Sosiale faktorer som determinanter for helse og sikkerhet
 • Utdanning

MENTAL HELSE OG VELVÆRE

 • Stress og årsaksfaktorer
 • Psykisk sykdom
 • Forebygging
 • Helsefremmende arbeid og atferd
 • Rehabilitering og arbeidsevne

ANSATTE I LANDBRUKET OG ARBEIDSINNVANDRING

 • Organisering og demografi
 • Sosial faktorer og rettigheter
 • Opplæring og kompetanse
 • Språk
 • Helse, miljø og sikkerhet

ARBEIDSMILJØ

 • Støveksponering
 • Kjemisk eksponering
 • Mikrobiologisk eksponering
 • Ergonomiske utfordringer
 • Psykososiale faktorer

ULYKKER

 • Årsaker og forklaring
 • Forebygging
 • Utbredelse og risiko

YRKESSYKDOM

 • Lungehelse
 • Hudsykdommer
 • Kreft
 • Muskel-og skjellettplager
 • Forebygging og helsefremming
 • Epidemiologi
 • Rehabilitering and arbeidsevne

 

Send inn ditt bidrag til: abstract@ruralis.no

Send inn ditt bidrag

Skriftlig bidrag skal inneholde:

 • Navn, institusjonstilknytning og epostadresse
 • Tittel på bidrag
 • Nøkkelord (maks fem)
 • Angi om det er erfaringer eller forskningsresultater som presenteres
 • Angi om bidraget er tenkt som en muntlig presentasjon eller som poster.
 • Beskrivelse av innhold på bidraget (mellom 200 og 400 ord)
 • Vi ønsker tekster i Word-format med 12 pkt., og 1,5 i linjeavstand.

Tilbakemelding på innkomne bidrag vil bli sendt ut med frist 20. juni.

Innkomne bidrag vil bli vurdert av følgende komite:

 • Professor Kristin V Hirsch Svendsen (koordinator)- Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), NTNU
 • Professor Bjørn Hilt– Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset.
 • Seniorforsker Reidar Almås, Dr.philos (Sosiologi)- Ruralis-Institutt for rural- og regional forskning
 • Professor Peter Lundqvist- Institutionen för arbeitsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges Landbruksuniversitet

 

Vi har gleden av å invitere deg til Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse, ved Skjetlein Grønt Kompetansesenter i Trondheim.

Tema: Arbeidsevne, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i landbruket

Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse

Nordisk fag-og forskningsmøte avholdes hvert andre år og i år er det Norge sin tur. Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olav Hospital i Trondheim har tatt på seg å lede arrangementet.

Vitenskapelige samarbeidspartnere: Sveriges Landbruksuniversitet (SLU), RURALIS, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), NTNU

Samarbeidspartnere fra næring og samfunn: Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning (NLR), Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

Hold av datoen! Lover interessante og fine dager i Trondheim, i november 2020. Følg med på nettsidene for oppdateringer:

Brit Logstein

Leder av Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse

Forsker ved Ruralis, og leder av Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse

Epost: brit.logstein@ruralis.no/ Telefon: 99 58 23 86

Last ned flygeblad: Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.