Rural mobilitet

En stor del av den norske befolkningen reiser på tvers av kommunegrenser og tilbringer stadig mer tid i sine fritidsboliger. De symbolske grensene mellom by og bygd, mellom hjemsted og fritidsbolig utfordres og endres. Et nytt prosjekt skal se på hvilke utfordringer og muligheter den økte fritidsmobiliteten skaper.

Les mer

Den kreative trønderbonden

Kreative mennesker er i stand til å skape nye verdier ut fra ?ingenting?, og de evner muligheter uansett hvor de snur seg. Passer denne beskrivelsen på trønderske bønder?

Les mer

Statstråd besøker Bygdeforskning

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen besøker Bygdeforskning tirsdag 5 . desember. Han vil få en orientering om forskningsvirksomheten ved senteret.

Les mer

Ungdom om bygda

Ungdom i bygda og i byen har ulike oppfatninger av bygda og bygdelivet.

Les mer

Lokal forvaltning svekker ikke rettssikkerheten

En ny undersøkelse fra Bygdeforskning viser at rettssikkerheten er opprettholdt etter at kommunene fikk mer makt i landbrukssektoren. Flere funn fra prosjektet Kommunalisering Pluss presenteres på en konferanse i Stjørdal 19. januar. Les mer i pressemeldingen under.

Les mer

Ny bok: Å spise middag

I norsk hverdagsliv er middag en selvfølgelighet. Over 90 prosent oppgir å ha spist middag sist hverdag, når de blir spurt om spisevaner. Måltidet er en sentral del av folks hverdagsliv og deres verdier.

Les mer

Bygdeforskning følger bioenergiprosjekt

Bygdeforskning gjennomfører en følgestudie av prosjektet ?Frå kratt til kroner?, som kobler rydding av kulturlandskap opp mot produksjon av bioenergi. Forskerne skal se på hva som er mulig å realisere av energiproduksjon, kulturlandskapsskjøtsel og næringsutvikling i sju kommuner i Møre…

Les mer

Bygdeungdom på flyttefot

De som kommer fra bygdenes øvre sosiale klasser er mer tilbøyelige til å flytte til byene, og de høster også den største gevinsten fra flyttingen. Det skriver cand.polit. Johan Fredrik Rye (35) ved Norsk senter for bygdeforskning i sin doktorhavhandling.…

Les mer

Sveriges landbruksuniversitet friskmeldt!

Norsk senter for bygdeforskning har på oppdrag frå Jordbruksdepartementet i Sverige gjennomført ei utgreiing om Sveriges landbruksuniversitet (SLU) si sektorrolle. No er arbeidet avslutta og resultata overleverte den svenske jordbruksministeren, Eskil Erlandsson.

Les mer

Hva er kvalitet?

Det er en økende interesse for mat med alternative kvaliteter. Men hva menes med kvalitet? Kan kvalitet måles? En ny studie viser hvordan begrepet ?kvalitet? konstrueres.

Les mer

Fortellinger om menn

At skogbruk blir assosiert med maskulinitet er velkjent. At maskuliniteten endres i takt med endringer i næringa, er kanskje ikke så kjent.

Les mer

Ny bok om økologisk landbruk

Hilde Bjørkhaug, forsker og sosiolog ved Norsk senter for bygdeforskning, har skrevet ett av kapitlene i den nye boken ?Sociological Perspectives of Organic Agriculture? som er redigert av Georgina C. Holt og Matthew Reed. Boken er en essaysamling som omhandler…

Les mer

Hvordan få opp hogsten?

Forskerne Hans Martin Storø og Roald Sand hevdet i en kronikk tidligere i sommer at lave priser på massevirke og industriflis er hovedårsaken til redusert tømmerhogst i Midt-Norge. I dagens Nationen (25.8.06) kommer bygdeforskerne Gro Follo og Magnar Forbord med…

Les mer

Konferanse: Den

At mangfoldet blant skogeiere vil kreve mange, vedvarende og varierte tiltak, er en av hovedkonklusjonene i undersøkelsen om Den ?nye? skogeieren ? hvordan øke avvirkninga i Trøndelag? Nærmere 170 personer deltok på den skogpolitiske konferansen på Stjørdal 21.03.06 hvor resultatene…

Les mer

ddkvnkvn

Les mer