Regnskap

Tall og fakta

Resultatregnskap og balanse

Regnskap

   
DRIFTSINNTEKTER 2019 2018
Basisbevilgning 1) 8 250 000 8 654 000
Stim-EU midler 250 000 574 429
Prosjektinntekter 33 841 527 37 985 015
Andre inntekter  2) 1 046 000 771 255
SUM DRIFTSINNTEKTER 43 387 527 47 984 699
DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader  3) 24 337 237 27 787 077
Direkte utgifter prosjekt  4) 2 948 844 5 304 765
Drift administrasjon 5 245 379 5 144 644
Ordinære avskrivninger 187 644 212 066
Tilskudd samarbeidspartnere 9 990 973 9 202 042
SUM DRIFTSKOSTNADER 42 710 077 47 650 594
DRIFTSRESULTAT 677 450 334 105
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Renteinntekter 331 426 270 350
Rentekostnader 725 197
RESULTAT AV FINANSPOSTER 330 701 270 153
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 1 008 151 604 258
Skattekostnad  6) 5 165 10 746
ÅRETS RESULTAT 1 002 986 593 512
OVERFØRINGER
Overført fra/ avsatt til annen egenkapital 1 002 986 593 512
SUM OVERFØRINGER
1 002 986 593 512
 

Balanse

EIENDELER 31.12.2019 31.12.2018
ANLEGGSMIDLER 
Bedriftshytte 2 296 897 2 296 897
Utstyr og inventar 220 678 354 031
Inventar bedriftshytte
SUM ANLEGGSMIDLER 2 517 575 2 650 928
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer 1 407 164 2 418 345
Prosjektbevilgninger ikke utfakturert 5 013 334 7 763 241
Andre kortsiktige fordringer 202 177 189 863
Aksje i Oi! Trøndersk mat og drikke AS 6 075 6 075
SUM FORDRINGER 6 628 750 10 377 524
Kontanter og bank 9) 21 689 104 21 092 908
SUM OMLØPSMIDLER 28 317 854 31 470 432
SUM EIENDELER 30 835 429 34 121 360
EGENKAPITAL OG GJELD    
EGENKAPITAL 10)
Grunnfond 200 000 200 000
Annen egenkapital 12 945 747 11 942 761
Kompetansefond 1 000 000 1 000 000
SUM EGENKAPITAL 14 145 747 13 142 761
GJELD
Leverandørgjeld 2 657 030 4 068 402
Skyldig skattetrekk, arb.giv.avg., feriepenger, foreningskontingent 4 709 513 4 194 932
Avsetning inntjeningsfri forskningsledelse 1 289 992 939 107
Betalbar skatt 6) 5 165 10 746
Prosjektbevilgninger overført til neste år 6 994 055 9 266 713
Annen kortsiktig gjeld 1 003 927 2 498 699
SUM KORTSIKTIG GJELD 16 689 682 20 978 599
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 30 835 429 34 121 360

Utdrag fra årsregnskap og noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Skatter

Skatteetaten vedtok i 2010 at Ruralis driver skattepliktig virksomhet, og skatt ble derfor beregnet og avsatt i regnskapet fra og med 2010.

I henhold til forlik med Skatteetaten inngått i 2015, har stiftelsen nå delt skatteplikt.

Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige tas til skattemessig inntekt. Øvrige inntekter er skattefrie.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt vedrørende den skattepliktige delen av virksomheten.

Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling i senere perioder. Det er beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel av netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, som er beregnet å gjelde den skattepliktige delen av virksomheten.

Klassifisering av poster i regnskapet

Eiendeler som ikke er bestemt for varig eie eller bruk, er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller innen ett år etter balansetidspunktet, er klassifisert som kortsiktig gjeld. Ruralis har ingen langsiktig gjeld.

Vurderingsprinsipper

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi, tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd inntektsføres i den periode kostnadene de er ment å dekke, påløper.

Ikke-avsluttede prosjekter

For prosjekter som ikke er avsluttet ved årsskiftet, er det foretatt en konkret vurdering av framdrift, påløpte kostnader, forskuddsbetalinger og resterende arbeid. Forskuddsbetalte prosjektbevilgninger (arbeid ikke utført) er oppført som kortsiktig gjeld i balansen. Utført, ikke fakturert arbeid er inkludert i omløpsmidler under Prosjektbevilgninger ikke utfakturert og Kundefordringer.

Pensjonskostnader

Ruralis har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte gjennom forsikringsselskap. Ordningen omfatter pr. 31.12.19 i alt 29 personer. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller loven om obligatorisk tjenestepensjon.

Pensjonspremien utgjorde i 2019 kr 1 893 611 inkl. omkostninger. De ansatte trekkes 2 % i lønn som går til dekning av en del av pensjonskostnadene. Dette utgjorde kr 362 369 i 2019. Innskuddsfond utgjorde pr. 31.12.19 kr. 4.925.901

I forbindelse med overgang til ny pensjonsordning ble det i 2019 betalt kr 362 472 i ekstrapensjonsordning til ansatte.

Avtalefestet pensjon

Ruralis har AFP for sine ansatte. Premien for 2019 utgjorde kr 390 951. Det betales også premie til Sluttvederlagsordningen. Kostnadene er inkludert i personalkostnader.

Note 1 Basisbevilgning

Basisbevilgningen for 2019 er på kr 8 250 000

Note 2 Andre inntekter

Denne posten består hovedsakelig av diverse honorarer (bl.a. for foredrag), påmeldingsavgifter konferanse, konferansestøtte,  rapportsalg, refusjon av reiseoppgjør og inntekt fra utleie av bedriftshytte til ansatte.

Note 3 Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser  

2019 2018
Lønninger 18 650 947 21 690 428
Folketrygdavgift 3 004 453 3 334 112
Pensjonskostnader* inkl. AFP 2 122 118 2 396 663
Personal- og gruppelivsforsikring 208 834 165 561
Avsetning/uttak inntjeningsfri 350 885 200 602
Andre personalytelser 0 – 289
Sum personalkostnader 24 337 237 27 787 077
Bruk av premiefond Storebrand       0 0
Bokført personalkostnad 24 337 237 27 787 077

*Se noteopplysninger; Pensjonskostnader

Antall ansatte i løpet av året (inkl. bistillinger): 40

Dette tilsvarer 29 årsverk

Ytelser til ledende personer

  Direktør
t.o.m. 30.9.18
Direktør
1.-31.10.18
Direktør
f.o.m.1.11.18
Styret
Lønn 654.210 53.801 149.775 253.635
Pensjonspremie 103.702 6.041 16.930  
Andre ytelser 7.197 2.148 1.355  

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2019 utgjør kr 102.500 for revisjon, kr 20.000 for attestasjoner, kr 15.000 for skattebistand og kr 20.432 for annen bistand. Alle beløp eks mva

Note 4 Direkte utgifter prosjekt

Denne posten består av drift og reiser som er påløpt på prosjektene

Note 6 Skatter

Ruralis har iht forlik med Skatteetaten i 2015, delt skatteplikt.

Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige, tas til skattemessig inntekt.

Øvrige inntekter er skattefrie.

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Note 7 Kundefordringer

Fordringene er vurdert til pålydende og ansees for sikre.

Note 8 Prosjektbevilgninger ikke utfakturert

Posten består hovedsakelig av arbeid som er utført, men ikke utfakturert.

Note 9 Kontanter og bank

Herav på bunden bankkonto for skattetrekk kr. 398.900

 Note 10 Egenkapital

  Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital
  Grunnfond Annen EK Kompetansefond
Egenkapital pr. 31.12.18 200 000 11 942 761 1 000 000
Årets resultat       1.002 986  
Egenkapital pr. 31.12.19 200 000 12.945 747 1 000 000

Note 11 Prosjektbevilgninger overført til 2020

Denne posten består av bevilgninger som er utfakturert / utbetalt, men hvor det gjenstår arbeid.

Nøkkeltall