Ekstern aktivitet

Årsmeldinger / Årsmelding 2021 / Ekstern aktivitet

Her finner du en oversikt over ekstern aktivitet utført av våre ansatte i 2021

Paper/poster presentasjoner

Burton Rob J.F.: The relationship between the agro-food system and cultured protein developments. Sociological Association of Aotearoa New Zealand Conference. Lincoln, New Zealand, 24.-25.11.21

Keynote Speaker. Developments in the first decade of cultured protein (synthetic or lab meat/milk). Lincoln University Postgrad Conference. Lincoln, New Zealand, 01.11.21

Understanding historical disruptions to agrifood systems: the case of artificial fibres and the New Zealand wool industry. Presented at the Sociological Association of Aotearoa New Zealand Conference. Lincoln, New Zealand, 24.-25.11.21

Forbord, Magnar: Farmers, GHG emissions and advisory services. Climplement – project meeting. Trondheim, 27.-28.10.21

Gustavsson, Madeleine: Fishing businesses, women’s entrepreneurship and the performance of femininity. AAG, vitenskapelig foredrag, digitalt, 07.-11.04.21

Rønningen, Katrina og Alexander Zahl-Thanem: Are grazing practices in the outfields sustainable? Mental health pressures in carnivore affected areas. Nordic meeting on agricultural occupational health and safety. Skjetlein, 06-08.09.21

Røste, Helen Lyngstad, Karin Laumann and Brit Logstein: The experience of safety and risk of accidents among Norwegian dairy farmers. Nordic meeting on agricultural occupational health and safety. Skjetlein, 06-08.09.21

Winsvold, Aina: Rus- og avhengighetsproblematikk i landbruket, forebygging, håndtering og behandling, Poster ved 2021 Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety, Skjetlein, 06.-08.09.21

Foredrag, formidling, møteinnledninger

Aas, Espen og Klaus Mittenzwei: Matpriser blir dyrere med CO2-avgift. Intervju, Dagsnytt18 [TV], 05.05.21

Almås, Reidar: Norsk veterinærvesen- ei suksesshistorie. Innlegg om verket «Dyrehelsa i Norge» på Veterinærdagane, Trondheim, 27.05.21

Tusen års matkultur og bondekultur i Melhus. Foredrag Sagauka, Melhus, 05.06.21

The peripheries strikes back. Vitenskapelig foredrag digitalt, miniseminar om David Goodharts begrep “somewheres” og “anywheres”, Universitetet i Sørøst-Norge, 21.06.21

Tre stammers møte rundt Elshøgda. Foredrag Monsethuset, Svorkmo, 11.09.21

Regionsutvikling i et fremtidsrettet perspektiv. Vitenskapelig foredrag på MOA-konferansen 2021. Ålesund, 21.10.21

Bjørkhaug, Hilde, Renate Marie Butli Hårstad og Svein Ole Borgen: Hvorfor er befolkningens støtte til dyrevernere halvert? Intervju, forskning.no, 21.06.21

Bjørkhaug, Hilde og Renate Marie Butli Hårstad: Negative oppslag har ikke påvirket folks tillit til bønder. Intervju, nrk.no, 03.07.21

Bekkeheien Aase, Bjarne og Klaus Mittenzwei: Staten må bla opp milliardsum: – Opprør aukar sjanse for brot. Intervju, nationen.no, digitalt, 03.05.21

Brigham, Anne Margrethe: The Corona Pandemic’s Impact on the Food and Nutrition Security of Female Refugees in Northern Uganda. Trondheim Zonta, 09.03.21

Brobakk, Jostein Tapper: Climate policy in Norwegian Agriculture. Climate change and innovation for sustainability in Norwegian agriculture. Nordic Sustainability and NCE Heidner Biocluster workshop, 03.05.21

Status and trends for Norwegian rural areas and policy. Nordic perspectives on rural areas of the future – what can we learn from one another? Finnish Rural Network, vitenskapelig foredrag, Helsinki, 11.11.21

Farstad, Maja og Anders M. Melås: Funn fra intervju med bønder som har implementert ulike klima-fremmende tiltak. Ruralis, vitenskapelig foredrag, digitalt, 07.10.21

Flemsæter, Frode: Utmark i endring. Presentasjon på boklansering, Utmark i endring (Flemsæter & Flø red.) Litteraturhuset i Trondheim, Sellanraa, 01.12.21

Forbord, Magnar: «Landfrag» – Strukturendringer i jordbruket og frivillig makebytte. Innlegg på regionsamling for jordskifterettene i Borgarting og Eidsivating, Røros, 02.12.21

Frisvoll, Svein: Kunnskap møter samfunnsutfordringer; hva trenger vi for å lykkes? Innledning på Forskningsinstituttenes fellesarenas (FFA) årskonferanse 2021. Oslo og digital. 05.05.21

Sju råd til kunnskapsministeren. Innspillseminar, Langtidsplanen for forskning. 24.05.21, digitalt

De indre bygdene i nye Molde kommune. Kommunedirektørens møte med kommunedelsutvalget. 14.09.22, digitalt

Frisvoll, Svein og Jostein Brobakk: Presentasjon av «Analyse av samfunnsplanutkast for Nye Molde kommune – vurdert opp mot intensjonsavtalen og virkninger for lokalsamfunnene i kommunedel Nesset.» Møte i kommunedelsutvalg Molde kommune, digitalt, 08.04.21

Fuglestad, Eirik M. og Reidar Almås: Tilbake til grunnrentelandet. Webinar: Grunnrente og fordelingsprinsipper for «den nye oljen», 28.05.21

Fuglestad, Eirik M.: Innlegg på bygdepraten i regi av Osterøy folkebibliotek, 28.01.21

Selger gård som har vert i familien i ti generasjoner. Intervju, Nrk Innlandet, 13.05.21

Familien har dirve gard i 17 generasjonar. Maria veit ikkje om ho vil ta over. Intervju NRK Vestland, 15.06.21

Innlegg på seminaret: Bioøkonomi – den nye oljen eller bare fyll til politiske festtaler? Trondheim 18.11.21

Då traktorane byrja å legga egg. Trondheim (webinar), 23.11.21

Debatt i P2, 17.12.21

Heggem, Reidun, Gudveig Gjøsund og Alexander Zahl-Thanem: Overvekt og fedme blant bygdebarn: Barrierer og muligheter for helsesykepleiere som jobber på landsbygda. Folkehelsekonferansen. Trondheim, oktober 2021 

Hårstad, Renate Marie Butli: Før var det nordmenn som jobbet i åkeren – så kom de utenlandske sesongarbeiderne. Intervju, nationen, papir og digitalt, 17.06.21

Gjefsen, Mads Dahl: Matnyttig at bonden og forskeren møtes. Intervju, digitalt, 22.09.21

Gustavsson, Madeleine: Likestilling i det grønne skiftet “Mot en rettferdig og bærekraftig blå økonomi? Et likestillingsperspektiv. Kilden kjønnsforskning, vitenskapelig foredrag, Oslo, 18.11.21

Gustavsson, Madeleine og Maja Farstad: Women in Norwegian agriculture.  Polytecnic Institute of Viseu, seminar, 07.05.21

Gustavsson, Madeleine og Cristina Pita: International Women’s Day panel discussion. IIED, vitenskapelig foredrag, London ditigalt, 08.03.21

Helliwell, Richard og Mads Dahl Gjefsen: Why should we accept cultured meat? Vitenskapelig foredrag, 29.11.21 – 01.12.21

Helliwell, Richard: Hva er Trøndelags styrker og muligheter innen bioøkonomi? Presentasjon for Europadagene møtet, 02.11.21

Kvam, Gunn-Turid: Hva kan Trøndelag tilby Europa? Kartlegging av Trøndelag som bioøkonomiregion. Presentasjon for Styringsgruppa for Bioøkonomiprosjektet, 27.05.21

Small sheep farmers and advice in uptake of digital technology. Webinar by AgriLink and FAO, 09.10.21

Økt samvær mellom ku og kalv – oppfatninger i verdikjeden. Prosjektseminar Ås, 19.10.21

Logstein, Brit: Succeed- Bærekraftige system med ku og kalv sammen for økt dyrevelferd i melkeproduksjon. Glimt fra forskningen, presentasion til styret ved Ruralis, April 2021

Hva sier forskningen om bonden som tilbyder av demensomsorg på gård? Fagsamling Inn på Tunet. Drammen, 19-20.10.21

Fokusgruppeintervju blant elever ved Skjetlein videregående skole. Presentasjon av foreløpige funn. Prosjektseminar, Trondheim. 28.10.21

God folkehelse. Gode lokalsamfunn. To sider av samme sak. Folkeshelsekonferansen 2021. Trondheim, 28.- 29.10.21

Lindhjem, Henrik, Kristine Grimsrud, Jarle W.Bjerke, Wenche Dramstad, Klaus Mittenzwei og Ståle Navrud: Introduction to the Landwell project: Contents and scientific advisory board involvement. SSB, Menon, NIBIO, NMBU, Ruralis, NINA, vitenskapelig foredrag, digitalt (teams), 29.10.21

Mittenzwei, Klaus: Forskar: Nye inntektstal kan vere bjørneteneste for bønder. Nationen.no, intervju, digitalt, 23.03.21

Antallet bønder som får milliontilskudd er tredoblet siden 2017. Nationen.no, intervju, digitalt, 23.04.21

Slik finansieres landbruket i andre land: – Forhandlingsretten til norske bønder er gull verdt. Nationen.no, intervju, digitalt, 26.04.21

Mener biff blir tre-fire kroner dyrere med høyere CO₂-avgift. nrk.no, intervju, digitalt, 03.05.21

Mindre kjøtt på samme areal? PLATON, faglig foredrag, Oslo, 15.06.21

Simuleringsmodellen FarmDyn i Norge: Modellbeskrivelse og anvendelse. Ruralis, vitenskapelig foredrag, digitalt (teams), 07.10.21

Mittenzwei, Klaus og Lennart Kokemohr: The Climplement project: FarmDyn-modelling to assess the economic costs of mitigation options in dairy farms. MilKey Project Team, faglig foredrag, Athen, 25.-26.10.21

Melås, Anders: Demonstrasjon av balansert modenhetskalkulator, Trondheim (digital), 23.11.21

Oversikt over norsk og global akvakultur og akvafôr, Trondheim (digital), 24.11.21

Otte, Pia: COOLCROWD Local crowdfunding for a low-emission society: Investigating the concept of local climate crowdfunding for Norway. Tu/e Eindhoven, vitenskapelig foredrag, Tu/e Eindhoven University 22.02.21

COOLCROWD sluttkonferanse Lær mer om hvordan folkefinansiering kan bidra til finansiering av klimatiltak i landbruket. Digital sluttkonferanse, 24.03.21

Rønningen, Katrina og Alexander Zahl-Thanem: Are grazing practices in the outfields sustainable? Mental health pressures in carnivore affected areas. Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, vitenskapelig foredrag, Trondheim, 06. – 08.09.21

Rønningen, Katrina: Grunnrente og fordelingsprinsipper for «den nye oljen». Ruralis og Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, Arrangør og innlegg. webinar, 28.05.21

Tilpasningsmuligheter i beitenæringene? KMD, LMD, USS, faglig foredrag, webinar, 02.06.21

Grunnrente og fordelingsprinsipper for «den nye oljen». Velkommen og introduksjon, 28.05.21

Sivertsvik, Rita Moseng: Small nature-based tourism firms and their ability to cope with major external changes exemplified through Covid-19. Paper. 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV). Vitenskapelig foredrag, digitalt, 18.08.21

Stræte, Egil Petter: Foredrag: Om å avdekke behov for forskning. For jordseksjonen ved SFTL, teams, 21.02.21

New technology and life of quality for farmers – a double-edged blessing. National Centre of Expertise for Occupational Health in Agriculture, faglig foredrag, Skjetlein, 06.- 08.09.21

Foredrag: Presentasjon av SUSFEED for styret ved Ruralis. 21.10.21

Foredrag: Presentasjon av SUSFEED for styret for NCE Aquatech Cluster. 27.10.21

Foredrag: Living Lab som metode. Seminar LMD. 28.10.21

Foredrag: Levende laboratorium som aktuell metode for problemløsning? For TINE Rådgiving. 19.11.21

Arrangør og innlegg: Digitalt morgenseminar «Smart teknologi må ta hensyn til omgivelsene». Innlegg om viktige støttefunksjoner i innovasjonsprosesser, 23.11.21

Foredrag: Presentasjon av SUSFEED. Konferanse om akvafôr. Arr. Ruralis, digitalt, 24.11.21

Winsvold, Aina: Foredrag i Elverum for Bane NOR og Spordrift om Viltvarslingsprosjektet. 10.11.21

Kronikker og debattinnlegg

Almås, Reidar: Kjøttkutt – eit klokt klimatiltak? Faglig snakka, Nationen, 21.01.21

Ap og Ap, ein perfekt storm? Kronikk, Klassekampen, 09.06.21

Sprik mellom by og land i valet:- Må bygge bru. Kronikk, Nationen, 23.09.21

Almås, Reidar og Eirik M. Fuglestad: Kor vart det av distriktsopprøret? Kronikk, Adresseavisen, 09.09.21

Brobakk, Jostein Tapper: Bør jordbruksoppgjøret egentlig avvikles? Kronikk, Nationen, 29.09.21

Forbord, Magnar: Bygninger – et forsømt forskningsfelt i landbruket. Faglig snakka, Nationen, 17.02.21

Frisvoll, Svein: Langtidsplanens problem er en kunnskapsøkonomi ute av balanse. Kronikk, Forskningspolitikk 02/2021

Har vi kunnskapen Bygde-Norge trenger? Faglig snakka, Nationen, 08.12.21

Fuglestad, Eirik M.:  Den latterlege totalitarismen. Kronikk, Stavanger Aftenblad, 25.01.21

Ein fortørna danske på ei norsk fjøstomt. Kronikk, Nationen, 10.03.21

Penga eller livet: om grunnrenteverdien av norsk matjord. Kronikk, Bondevennen, 23.03.21

Bondeopprøert bør bli eit folkeopprør. Kronikk, Bondevennen, 07.05.21

Krafta i kraftfôret. Kronikk, Dag og Tid, 13.08.21

Å sjå hele verda gjennom ein kornaks. Anmeldelse, Dag og Tid, 24.09.21

Kraftforets kraft. Kronikk, Bondebladet, 30.09.21

Fuglestad, Eirik M. og Reidar Almås: Ta vare på grunnrenta!! Kronikk, Stavanger Aftenblad, 10.09.21

Fuglestad, Eirik M. og Jostein Vik: Har staten tenkt over hva den betaler bøndene for? Kronikk, Dagens næringsliv, 16.05.21

Gjefsen, Mads Dahl: Drømmen om distriktspolitikk. Anmeldelse, Samtiden, 25.11.21

Gustavsson, Madeleine: En rettferdig og bærekraftig blå økonomi. Kronikk, Nationen, 28.04.21

Holte Kari Anne, Egil Petter Stræte, Kari Kjestveit. Kronikk: Er nullvisjon i jordbruket mulig?  Bondebladet 03.06.21

Hårstad, Renate Marie Butli, Hilde Bjørkhaug og Svein Ole Borgen: Dyrevernskandaler: Hvem stoler vi på at forteller sannheten om dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon? Kronikk, Forskersonen.no, 16.06.21

Milford, Anna Birgitte, Finn Walland, Arne Grønlund og Klaus Mittenzwei: Klimamelding og kosthold. Kronikk, Nationen, 03.02.21

Mittenzwei, Klaus: Prisdannelse i norske matmarkeder. Kronikk, Nationen, 10.01.21

Kuas (og bondens) tragedie. Kronikk, Dagens næringsliv, 11.03.21

Bondeopprøret: Alvorlig lek med tall. Kronikk, Nationen, 27.05.21

Jordbrukets fremtid. Kronikk, Nationen, 25.08.21

Familiejordbruket finnes fortsatt. Kronikk, Nationen, 03.09.21

Mittenzwei, Klaus og Øyvind Hoveid: Bondeopprør om bondeinntekt. Kronikk, Dagens næringsliv, 03.05.21

Rønningen, Katrina: Hva er potensialet for å få tilbake deler av edelløvskogen? Faglig snakka i Nationen 19.01.21

Stræte, Egil Petter: Å utvikle råd med langt perspektiv. Faglig snakka i Nationen, 21.07.21

Zahl-Thanem, Alexander og Maja Farstad: Alle kjenner alle – en forbannelse eller velsignelse for bygda? Faglig snakka, Nationen, 27.10.21

Åm, Heidrun, Eirik M. Fuglestad og Jostein Vik: Grunnrentelandet. Kronikk, Klassekampen, 22.11.21

Undervisnings-, veilednings og sensorarbeid

Brobakk, Jostein: Ekstern sensor, masterprogrammet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Farstad, Maja: Ekstern sensor, masterprogrammet Energi, miljø og samfunn, UIS (masteroppgave)

Forbord, Magnar: Sensor masteroppgaver i Naturbasert reiseliv, NMBU

Fuglestad, Eirik M.: Gjesteforelesing Naturressursenes forvaltning og politiske økonomi ved NTNU. August 2021

Gjesteforelesing i Samfunnsutviklingskurs, Høgskolen for grønn utvikling. 02.12.21

Gustavsson, Madeleine: Bi-veileder masterstudent Julie McDowell masterprogram. Natural Resources Management (NTNU)

Mittenzwei, Klaus: Sensor i ECN261 Landbrukspolitikk II, NMBU

Sensor i Bacheloroppgave ØABAC3900, OsloMet

Logstein, Brit: Biveileder masterstudent Line Hildrum. Master i Folkehelsevitenskap. Norges miljø-og biovitenskapelige universitet

Sensor i Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (SOS1002),Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Sensor i SOS2900 (bacheloroppgave i sosiologi), Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Rønningen, Katrina: Gjesteforeleser International Master course Natural Resources Management, NTNU, og masterkurset Landskap og planlegging, Institutt for geografi, NTNU. Sensor Institutt for geografi, NTNU

Stræte, Egil Petter: Sensor. Masteroppgave geografi lektor, NTNU, 15.06.21

Zahl-Thanem, Alexander: Sensor i Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (SOS1002), Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Winsvold, Aina: Bistand inn i Masteroppgave Use of Sound Stimuli to Elicit a Change in Moose (Alces alces) and Red Deer (Cervus elaphus) Behaviour av Petter Almmås, NMBU

Annet

Almås, Reidar: Fagansvarlig i Store Norske Leksikon, bl.a. for jordbruk, gårdsdrift, landbrukspolitikk, jordbruksoppgjøret, organisasjoner i landbruket, personer i landbruket og landbruksforskning