Report
Summary Download PDF

Et økt arealkrav i svinehold kan gi bedre dyrevelferd, men vil også føre til høyere kostnader for bonden. I denne rapporten vurderes de økonomiske effektene av en reduksjon av antall griser per bruk med en tredel utløst av en dobling av arealkravet sammenlignet med dagens regelverk. Beregningene er basert på to bruk med svinehold utarbeidet av Budsjettnemnda for jordbruket.


  • Klaus Mittenzwei
  • Sebastian Neuenfeldt
  • Alexander Gocht
  • Thomas Heckelei
  • Pavel Ciaian
Article
Summary

In this paper, we extend the analysis of farm structural change with respect to farm specialisation, size and exit in Norway by, first, explicitly incorporating the location information of farms generating a number of neighbouring farms within a certain range and, second, by predicting farm numbers in addition to farm group shares, which allows for consideration of the exit farm group. We use Norwegian single-farm full census data for the period 1996–2015. Four production specialisations and seven size classes represent farm groups, as well as a residual and an exit farm group at the regional level. The estimates indicate the explanatory power and importance of aggregated farm location information in the model. Simulation analysis showed that the farm groups develop differently, given a change in the number of neighbouring farms with respect to the farm numbers and farm group shares.
Agriculture 2021, 11(7), 643; https://doi.org/10.3390/agriculture11070643


Note
Summary Download PDF

Klimagassutslippene i norsk jordbruk skal ned, men det er uklart hvordan dette best kan gjøres uten at det går utover andre jordbrukspolitiske målsettinger slik som jordbruk over hele landet. Denne analysen ser på muligheter til å opprettholde en stabil matproduksjon og arealbruk gitt at utslipp av klimagasser skal ned og gitt at kjøttforbruket skal reduseres i tråd med myndighetenes kostråd. Ved hjelp av sektormodellen Jordmod vurderes ulike måter å utforme økonomiske virkemidler i jordbruket på, som kan forene disse målene og forutsetningene. Analysen viser at økt bruk av arealtilskudd kan være en viktig nøkkel siden det gir et insentiv til å holde areal i drift selv med færre beitedyr.


Report
Summary Download PDF

Ressursheftet retter seg inn mot personer eller organisasjoner som ønsker å øke sin kunnskap om spredt arealgrunnlag i landbruket, effekter av dette og mulig omorganisering av arealer. Ut fra dette er målgruppen for heftet rådgivere i landbruket, landbruksmyndig-heter på ulike nivå, organisasjoner, samt bønder, eiere og andre berørte. Ressursheftet beskriver bl.a. hvordan bønder og eiere opplever problemet, hvordan en kan få oversikt over arealfordelingen i et område, effekter for økonomi, miljø og aktører (bønder, eiere m.m.), metoder for å sette temaet på dagsorden lokalt og lovgivning som virker inn.