R-03/05 Bønders syn på samdrift

Senhøsten 2004 startet Bygdeforskning opp prosjektet ”Samdrift – eit trugsmål mot småskalalandbruket eller berre ei rasjonell føretaksøkonomisk tilpassing?”. Prosjektet tar sikte på å komme dypere i forståingen av den store interessen for samdrifter blant norske bønder, en noe sær tendens sett i et internasjonalt perspektiv. I europeisk målestokk er det stort sett bare Frankrike som kan skilte med en tilsvarende interesse, selv om det er store forskjeller på den norske og den franske måten å drive samdrift på. Datamaterialet som blir presentert her er deler av Bygdeforsknings undersøkelse Trender i Norsk landbruk 2004. Rapporten presenterer relevante tabeller som fungerer som en første analyse av samdrift anno 2004. Vi prøver å tegne et bilde av hvem det er som driver samdrift og hva som motivere for å gå inn i samdrift. Materialet er analysert på basis av en sammenligning av de som er i en samdrift, de som planlegger å gå inn i samdrift og de som ikke er i samdrift.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.