R-05/06 Stolthet tross fordom – en studie av bønders yrkesstolthet

Rapporten fokuserer på hva som har betydning for bønders følelse av yrkesstolthet. I den sammenheng blir yrkesstolthet forstått som en emosjon basert på individets samspill med omverdenen. Rapporten viser at bøndenes yrkesstolthet avhenger av hvordan de vurderer egen utøvelse av bonderollen opp mot enkelte verdier som står sterkt i landbrukskulturen. Videre er det funn som peker i retning av at valgfrihet knyttet til det å bli bonde har betydning. Bøndenes oppfatning av yrkesgruppens bidrag til det norske samfunnet viser seg også å ha betydning for deres følelse av yrkesstolthet – en oppfatning som kan sees som et resultat av sosialisering. Når det gjelder påvirkning fra bøndenes sosiale omgivelser, viser rapporten at det er tilbakemeldinger fra bøndenes nære relasjoner som har betydning for deres yrkesstolthet. Tilbakemeldinger fra storsamfunnet har ikke signifikant betydning, da bøndene oppfatter negative tilbakemeldinger fra dette hold som basert på manglende kunnskap og forståelse. Rapporten bygger på både et kvalitativt og et kvantitativt datamateriale: 16 kvalitative samtaleintervjuer med bønder fra 4 fylker i Midt-Norge-traktene, og Norsk senter for bygdeforsknings spørreundersøkelse Trender i Norsk landbruk 2004 (N=1716).

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.