Vi har lokalsamfunnet som ramme for mange av våre prosjekter. Sentralt for våre forskning på Lokalsamfunn i bygd og by står utviklingstrekk og fenomen knyttet til endringsprosesser og nye tilpasninger. Forskningsaktiviteten omfatter forskning på et mangfold av forskningstema.

Hvert tredje år gjennomfører vi den nasjonalt representative spørreundersøkelsen Lokalsamfunnsundersøkelsen. Denne undersøkelsen undersøker sosiokulturelle forhold i rurale og urbane lokalsamfunn. Den omfatter blant annet temaer som bostedets betydning for levekår, trivsel og tilhørighet, innbyggernes tilgang til ulike tjenester, sosiale nettverk, engasjement og deltakelse. I og med at undersøkelsen gjennomføres regelmessig kan vi måle hvordan oppfatningen utvikler seg over tid.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.