Artikkel
Sammendrag

The mountain areas of Europe have been of vital importance in the system of summer farming whereby the movement of livestock between different altitudinal levels is a key element. However, summer farming has been downscaled considerably during the 20th century. The article describes two areas where summer farming is still practised: Forollhogna in Norway, and Asturias in Spain. The authors document the transhumance system in the two areas, and investigate how farmers view the summer farming system and landscape, how they relate to nature protection, and whether specific value orientations can be detected in their views. The findings show that the logic behind summer farming is the same in both areas: economic motivation and access to grazing grounds. With regard to nature and landscape protection, the opinion that wild nature is given priority and that ‘managed nature’ of transhumance is overlooked was found in both areas, although it was expressed more strongly in Asturias than in Forollhogna. Opinions and ideals related to ‘good farming’ were found in both contexts, and were reflected in well-kept fields and productive and healthy livestock.
Norsk Geografisk Tidsskrift 68 (4) 248-258


Artikkel
Sammendrag

This article explores how summer farmers in Bregenzerwald (Austria) and Valdres (Norway) deal with their double role as farmers and tourist hosts. Based on qualitative interviews with farmers, the authors discuss how this double role influences tourist-host interactions and the staging of summer farms, and the ways in which the discourses of authenticity and heritage manifest themselves therein. In both Austria and Norway, summer farms are objects of idyllisation. They are highly suitable places for agri-tourism, which is regarded as more intimate and less detrimental to culture and environment than mass tourism. The authors suggest that one feature of such agri-tourism settings is the arrangement of a pseudo-backstage—a frontstage that is presented as an ‘actual’ backstage. Annals of Tourism Research (43)170-191, https://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2013.04.004


Notat
Sammendrag

Innledning Målet med dette notatet er å gi en oppsummering av erfaringer fra ulike programmer eller satsinger rettet mot utkantkommuner og småsamfunn. Notatet er basert på gjennomgang av noen sentrale satsinger fra nasjonalt hold og eksempler på interkommunale satsinger initiert av fylkeskommuner eller andre interkommunale samordningsorganer. Felles for alle eksemplene er at de retter seg mot utkantkommuner, det vil si kommuner med fallende folketall og lav sentralitet, og at dette er nyere og/eller pågående satsinger (iverksatt i løpet av de siste fem år). Etter ønske fra oppdragsgiver har vi spesielt merket oss satsingenes fokus på innovasjon/nyskaping og kunnskapsbaserte næringer. Notatet er delt i to hoveddeler hvor delen ”Nasjonale initiativ” omtaler tre eksempler, og delen ”Interkommunale initiativ” omtaler fire eksempler. Bakgrunnsmaterialet for disse to delene er i hovedsak gjennomførte evalueringsrapporter, ulike plandokumenter og informasjonsmateriale (også hentet fra internettsider), og telefonintervjuer gjennomført i forbindelse med dette oppdraget. Notatet avsluttes med ”Konklusjon og anbefalinger” hvor vi på bakgrunn av de undersøkte satsingene forsøker å si noe om satsingenes grad av suksess eller ikke ut fra stikkord som roller, kunnskapsnivå, kunnskapsoverføring, forankring, legitimitet, nettverk, koordinering og samhandling.


Artikkel

Helhetlig eller integrert bygdeutvikling er begreper som brukes i distriktspolitisk sammenheng, men ofte uten at betydningen er entydig eller klargjort. Helhetlig eller integrert bygdeutvikling kan være nyttig som et overordnet perspektiv eller som en retningsangivelse for et politikkområde, men begrepene krever konkretisering for å gi direkte føringer for handling og virkemiddelbruk. Plan, nr.2/2004, s.52-56