Rapport

Denne rapporten er et resultat av et kvalifiseringsprosjekt hos Regionale forskningsfond Midt-Norge. Prosjektets mål var å frambringe kunnskap om årsaker til og forebygging av overvekt blant barn med spesielt fokus på kontekstuelle variabler som geografi, atferd og kultur. I tillegg hadde prosjektet en målsetning om å frambringe kunnskap om mulige forskjeller i disse faktorene mellom bykommuner og bygdekommuner, og å frambringe kunnskap om utfordringer skolehelsetjenesten støter på i sitt arbeid med barn og overvekt, sett i lys av de aktuelle forklaringsvariablene. Datamaterialet består av kvalitative intervju med 12 aktører (lærere, rektorer, helsesøstre og frisklivskoordinatorer) som i kraft av sin yrkesmessige rolle jobber med overvekt blant barn. Datainnsamlingen foregikk i tre distriktskommuner og en bykommune i Midt-Norge i 2017.


Rapport

Den 14. juni 2012 ble det vedtatt at Norges nye kampflybase skulle legges til Ørland i Sør-Trøndelag. For at Ørland og Bjugn kommuner skulle stå bedre rustet til å håndtere oppgaver av de dimensjoner de da sto overfor, fikk de tildelt skjønnsmidler på til sammen 31 millioner kroner for å finansiere et samfunnsutviklingsprosjekt (her kalt Utviklingsprosjektet). Målene har vært å bidra til at etableringen av kampflybasen på Ørland blir vellykket, og samtidig utrede og planlegge tiltak for å skape vekst og utvikling i det sivile samfunnet utover det basen vil generere. Denne evalueringsrapporten vurderer Utviklingsprosjektets organisering, gjennomføring og resultat, og kommer med råd for det videre utviklingsarbeidet i kommunene