Ekstern aktivitet

Årsmeldinger / Årsmelding 2018 / Ekstern aktivitet

Her finner du en oversikt over ekstern aktivitet utført av våre ansatte i 2018

Paper/poster presentasjoner

Bernardo, Ricardo og Pia Piroschka Otte: Performance testing of a solar thermal fruit dryer. CONSOLFOOD. Faro, Portugal, 22.-24.01.18

Bjørkhaug, Hilde: Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of farmland. Seminar om historiske og kulturelle perspektiver på natur- og miljøproblematik. NTNU, 19.10.18

Bjørkhaug, Hilde og Jostein Brobakk: Moral, ethics and sustainability in finacialisation: Examples from public investments. Agri-Food 2018. Brisbane, Australia, 02.-05.12.18

Brobakk, Jostein og Gerald Schwarz: Bioøkonomisk utvikling og politikkens betydning. NIBIO-konferansen, Lillestrøm, 13.-14.02.18

Brobakk, Jostein: Responses to food crisis and climate crisis in Norwegian agriculture. Regime flexibility and robustness. XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada. 15.-21.07.18

Flemsæter, Frode, Katrina M. Brown og Katrina Rønningen: More-than-human property relations in the reproduction of rural landscapes. RGS-IBG annual conference. Cardiff, UK, 28.-30.08.18

Flemsæter, Frode og Svein Frisvoll: Exploring the making of a rights system for marine bioprospecting in Norway. Society and the sea conference. London, UK, 05-07.09.18

Flemsæter, Frode og Alexander Zahl-Thanem: Moralen på Dovrefjell. Naturinngrep eller inngrep i friluftslivet. Forskning i Friluft. Tønsberg, 05.-06.12.18

Forbord, Magnar, Rita M. Sivertsvik og Kreg Lindberg: The interconnectedness of resilience: Studying examples in nature-based tourism in Norway. The 9th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV). Bordeaux, France, 28.-31.08.18

Frisvoll, Svein: Nordic welfare states and geographic pluralities: public sector reforms and future challenges. Keynote lecture, 5th Nordic Rural Research Conference. Vingsted, Danmark, 14-16.05.18

Vad gör Norge för att landsbygden ska leva? Invitert forelesning på Pre-eventet til konferansen 250-möiligheter. Jönköping, Sweden, 23.-24.10.18

Hansen, Lillian: Positions on sustainable change – A comparative analysis of the ambition level of bioeconomy strategies. The 9th International Sustainability Transition conference. Manchester, England, 11.-14.06.18

Haugen, Marit S. og Katrina Rønningen: Sheep farmers experiences and adaptations to large carnivores in their backyard. Pathways Europe – Human Dimensions of Wildlife Conference. Goslar, Tyskland, 16-19.09.18

Otte, Pia Piroschka, Katrina Rønningen og Espen Moe: Energy and capabilities – investigating scalar and temporal complexities of capabilities in the case of the Fosen wind energy project. Energy justice and the capability approach – Interdisciplinary perspectives. Malmø, Sverige, 12.-13.09.18

Otte, Pia Piroschka, Natalia Mæhle, Boukje Huijben, Machiel de Vries Jorick og Ilse Peeters: The use of co-framing for promoting crowdfunding of climate friendly agri-food production. Agri-food XXV. Brisbane, Australia, 30.11-05.12.18

Rønningen, Katrina: Large carnivore policies in Norway and some preliminary results of the local carnivore project. Pathways Europe – Human Dimensions of Wildlife Conference. Goslar, Tyskland, 13.06.18

Steen, Markus, Jostein Brobakk og Pia Piroschka Otte: Halvorsen, Trond; Thomassen og Maria Kristina Kollberg: Opportunities and barriers for implementing biochar as a carbon sink in agricultural systems. International Sustainability Transitions Conference. Manchester, UK. 12-14.06.18

Stræte, Egil Petter: Organizational learning. Theory primer no 20. AgriLink. https://www6.inra.fr/agrilink/OUR-WORK/Developing-the-conceptual-framework. Publ. fra prosjekt AgriLink

Vik, Jostein og Gunn-Turid Kvam: Global value chains and middlemen. A comparative case-study of Norwegian agricultural export. The 12th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks. Igls, Innsbruck, Østerrike, 05.-09. 02.18

Zahl-Thanem, Alexander og Marit Haugen: Acceptance of immigrants in rural areas. 5th Nordic Conference for Rural Research. Vingsted, Danmark 14-16.05.18

Zahl-Thanem, Alexander, Arild Blekesaune og Rob Burton: Are carnivores driving farm succession failure in Norway? Poster presentert ved Pathways Europe – Human Dimensions of Wildlife Conference. Goslar, Tyskland, 16.-19.09.18

Foredrag, formidling, møteinnledninger

Almås, Reidar: Korleis kan norsk landbruk bidra til det grøne skiftet? Innlegg på lanseringsseminar av boka Klimasmart landbruk. Hølonda, 24.04.18

Kva må til for at ungdomen skal etablere seg i landbruket og bidra til det grøne skiftet? Innlegg på årsmøte i Naturbruksskolenes foreining. Gjermundnes, 08.05.18

Korleis er det på andre sida av grensa? Norsk regionalpolitikk – ei kraft til bygdene. Innlegg for ekskursjon i regi av Länsstyrelsen Västerbotten. Sandnessjøen, 14.05.18

Hitra-aksjonen sett ifrå bakspegelen- og litt ifrå historieboka. Innlegg på Kystmuseet på Hitra. 28.09.18

Norsk landbrukspolitikk i går, i dag og i morgon. Innlegg på Norsk landbrukssamvirkes kurs for tillitsvalde. Stjørdal, 03.10.18

Bønder, skader og ulykker- «a never ending story»? Innlegg på Ruralis utredning sitt frokostseminar. Oslo, 18.10.18

Utviklinga i landbruket, lokalt og regionalt i eit barnebarnperspektiv. Innlegg for Heimdal historielag. Heimdal, 15.11.18

Humoristiske skråblikk på bygda og bonden. Innlegg for Meldal produsentlag og Meldal bondelag. Løkken, 28.11.18

Bjørkhaug, Hilde: Framsyn som metode i utviklingen av den nye bioøkonomien. Nibiokonferansen 2018, 13-14.02.18

Framsyn som metode i utviklingen av den nye bioøkonomien. Landbruks- og matdepartementet, Oslo, 24.08.18

Brobakk, Jostein: Klimaveivalg i verdikjeden for kjøtt- og meieriprodukter. Presentasjon av forskningsprosjektet NEWPATH. Øksnevad landbruksskole, Rogaland, 06.09.18

Klimaveivalg i verdikjeden for kjøtt- og meieriprodukter. Anbefalinger til ny politikk. NEWPATH-seminaret På nye eller stengte veier mot et lavkarbonsamfunn? Stjørdal, 07.11.18

Innbyggermedvirkning i sammenslåtte kommuner. Presentasjon av forskningsrapport, Distriktssenteret. Steinkjer, 26.11.18

Burton, Rob: BIOSMART: Key cross-sectorial findings and a possible disruptor: synthetic animal protein. Keynote presentation to European Agricultural Research Initiative (EURAGRI). 24.09.18

Synthetic animal protein: The end of industrial agriculture? Foredrag Landbruks- og matdepartementet, Oslo, 20.11.18

BIOSMART: Managing the transition to a ‘smart’ bioeconomy. Foredrag Landbruks- og matdepartementet, Oslo, 24.11.18

How do we make the transition to a «smart» bioeconomy? Presentasjon på Bionær-dagen, Norges forskningsråd, Lysaker, 15.11.18

Eidem, Bjørn: Matsikkerhet og internasjonale markeder. Foredrag for Norgesfor 07.02.18 og Norske Felleskjøp 08.04.18

Problemstillinger knyttet til eksport av norske jordbruksvarer. Foredrag for Midtnorsk Landbrukskonferanse. 19.-20.11.18

Bærekraft og biodiesel i landbruket. Startkonferansen for «Ren biodiesel i norsk landbruk» 31.05.18 og Styret i Landbruk 21 Trøndelag 14.11.18

Farstad, Maja: Velkommen til NEWPATH-seminar. NEWPATH-seminaret «På nye eller stengte veier mot et lavkarbonsamfunn? Analyser med utgangspunkt i verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter». Stjørdal, 07.11.18

Farstad, Maja og Rob Burton: Melkerobotisert stiavhengighet med klimakonsekvenser på bruksnivå. NEWPATH-seminaret «På nye eller stengte veier mot et lavkarbonsamfunn? Analyser med utgangspunkt i verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter». Stjørdal, 07.11.18

Farstad, Maja og Heidi Vinge: Matsystemet rundt melk og kjøtt – på fastlåste stier? Kvalitativ analyse av systemet utover bruksnivå. NEWPATH-seminaret «På nye eller stengte veier mot et lavkarbonsamfunn? Analyser med utgangspunkt i verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter». Stjørdal, 07.11.18

Flemsæter, Frode: Utmarksbruk – det får da vere grenser. Utmark i endring – frokostseminar. Trondheim, 08.05.18

Kulturlandskapet i endring. Riksantikvarens høstmøte. 31.10.18

Intervju «Norge nå», NRK TV, 15.11.18

Utmark i endring – eit heilheitleg perspektiv på tida og tilhøva i utmarka, Bionær-dagen, Norges forskningsråd, Lysaker, 15.11.18

Flemsæter, Frode og Svein Frisvoll: Rettigheter – En kritisk faktor i Bioøkonomien. NIBIO-konferansen. Hellerud, 13.-14.02.18

Follo, Gro: Presentasjon av hovedfunnene i rapporten «Skogeierrettet oppsøkende virksomhet i kystskogfylkene – en dokumentstudie».

Arbeidsgruppen for videreføring av skogpådriverarbeidet i Trøndelag, workshop. Stjørdal, 28.02.18

Endringen hos skogeier og konsekvensene for skogbruket. Kystskogbruket og Arena Skog, konferansen «Verdier i fremtidsskogen». Stjørdal, 12.06.18

Forbord, Magnar: Transisjoner i bioøkonomien. Hva skjer og hvorfor? NIBIO-konferansen. Hellerud, 13.-14.02.18

Betydningen av naturbaserte opplevelsesprodusenter i reiselivet. Dialogmøte BIOTOUR, Hotell Ullensvang, 25.04.18

Om forskningsprosjektet BIOTOUR. Naturbasert reiseliv – hva er viktig for utvikling og vekst? Konferanse for reiselivet i Sogn og Fjordane 2018.Førde, 13.11.18

Utvikling i drifts- og eiendomsstruktur i landbruket, konsesjons- og odelsloven og betydning for eierskifte. Eierskiftedagene. Gardermoen, 11.-12.12.18

Forbord, Magnar og Tone Magnussen:

LANDFRAG – arealfragmentering i landbruket. Åpent møte. Orre Bondelag, 16.01.18

LANDFRAG – arealfragmentering i landbruket. Åpent møte. Gloppen kommune, 06.11.18

Forbord, Magnar og Rita M. Sivertsvik: Ressurser og nettverk – nøkkelfaktorer for bedrifter innen naturbasert reiseliv. BIOTOUR halvtidskonferanse. NMBU, Ås, 24.10.18

Frisvoll, Svein: Hele Norge skal leve:
Om distrikts- og regionalpolitikken i Norge. Foredrag på prisutdelingen Best att bo 2018. Stockholm, 24.05.18

Bygda: mellom myter og realiteter. Innlending på folkemøtet Best i lag – om et rausere og mer inkluderende lokalsamfunn for alle. Meldal, 01.10.18

Fuglestad, Eirik M.: Historia sin tilbakekomst: om eigedom, suverenitet og makt i det nittande hundreåret og i dag. Seminar ved Stortinget. Oslo, 05.11.18

A property rights perspective to the study of nationalism. Roundtable on dr. Eirik Magnus Fuglestads book, Akademisk diskusjon,ved University of Edinburgh 22.10.18

The anatomy of Norwegian agricultural policy. Foredrag for det skotske bondelaget. Glasgow, 08.02.18

Haugen, Marit S. og Katrina Rønningen: Utenfor og innenfor rovviltsonen i Hedmark:
Hva er grenser for tilpasning? Og hva er konsekvensene? Basert på intervju med sauebønder i Hedmark. Midtveis-seminar Stjørdal, 27.08.18

Hårstad, Renate Marie Butli: Smakebiter fra spørreundersøkelse blant melkeprodusenter. Samling for økonomirådgivere i Tine. Gardermoen, 13.06.18

Kvam, Gunn-Turid: Studier av rådgivningstjenester – noen resultater. Presentasjon på avslutningsseminar for prosjektet Kompetent bonde i Oslo, 06.06.18

Evaluering av kompetansetjenester under Utviklingsprogrammet. Presentasjon for styringsgruppen for Utviklingsprogrammet. Bergen, 01.11.18

Logstein, Brit og Marit S. Haugen: Demensomsorg på gård- Hva sier bonden selv? Seminar om demensomsorg på gård. Et møte mellom forskere og sentrale aktører innenfor demensomsorg på gård. Trondheim, 23.04.18

Logstein, Brit: Ung i landbruket. Arrangement under Økouka: Slipp oss til! Ungdom inn i landbruket. Økouka i Oslo, 26.09.18

Mental helse blant norske bønder. Frokostseminar om bønder og psykisk helse. Ruralis Utredning og Landkreditt Forsikring. Oslo, 04.12.18

Otte, Pia Piroschka: 235 SunPod-Interview: Dr. Pia Otte – Developing solar energy technologies for and with people, https://www.sunpod.de/tag/pia-otte/, lastet opp 24.06.18

Crowdfunding mitigation measures in agriculture – assessing its possibilities and challenges for implementation. Seminar University of Southern Queensland, 06.12.18

Local crowdfunding for a low-emission society. Investigating the concept of local climate crowdfunding for Norway. Seminar ved Institute of Innovation and Entrepreneurship, University of Gothenburg; 14.09.18

Rønningen, Katrina: Med rovvilt og beitedyr – tilpasning og framtidsperspektiver. Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn. Scandic Hamar, 22.-23.01.18

Large carnivore policies in Norway and some preliminary results of the local carnivore project. INRA, Frankrike, 13.06.18

Om forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn – Lokal Rovdyr. Arr Rovviltnemnda region 6. Hell, Stjørdal, 25.10.18

«LOKALE ROVDYR»? Beite, rovdyr og folk. Innledning til debattmøte. Norges Geografiske Selskap – NGS, avd. Trondheim. DIGS, Trondheim 08.11.2018.

Rovdyrpolitikk og konsekvenser for lokalsamfunn. Norsk bonde- og småbrukarlags årsmøte. Gardermoen, 09.11.18

Nye veier mot et lavkarbonsamfunn. Fastlåste mekanismer? Mulig å låse opp? Sluttseminar Newpath, Hell, Stjørdal, 07.11.18

Stræte, Egil Petter. Rådgiveren møter bonden – resultater fra prosjektet Kompetent bonde. Kursuka, Norsk landbruksrådgiving, Gardermoen, 12.11.18

Vik, Jostein: Trender i landbruket i Møre og Romsdal, Landbruksmøtet, Molde, 16.01.18

Om endringer i budsjettstøtten, Styret i Norsk bonde og småbrukerlag. Oslo, 23.01.18

Vinge, Heidi: Makten over matjorda. Jordvernets kulturelle forutsetninger i Norge i dag. Nasjonal nettverkssamling for andelslandbruk. Trondheim, 01.06.18

Formidling. Veileder og video. Lokale ønsker og forslag. LANDFRAG-prosjektsamling, Stjørdal, 13.06.18

Matjordsosiologi! Og en oppfordring til å også forske på de mektige aktørenes livsverden. Sosiologifestivalen 2018, Trondheim, 02.10.18

Makten over matjorda. Om inntektskamp og kunnskapskamp i en nedbyggingsbeslutning. Landbrukskonferansen i Trøndelag, Stjørdal, 14.09.18

Kronikker og debattinnlegg

Almås, Reidar: Er du ein klimasmart bonde? Bondebladet, 22.02.18

Klimasmart trønderbonde. Kva kan trøndersk landbruk bidra med for å stabilisere klimaet på kloden? Adresseavisen, 20.02.18

Vi treng månelandingar i landbruket. Nationen, 14.03.18

Den skumle kløfta mellom rotfaste og fotfaste. Fagleg snakka. Nationen, 16.05.18

Skulle staten vera raus til bøndene, var det no. Adresseavisen, 22.05.18

Almås, Reidar og Erika Palmer: Mot brot i jordbruksoppgjeret 2018. Aftenposten, 19.04.18

Dette taler for brot i jordbruksoppgjeret. Nationen, 28.04.18

Bjørkhaug, Hilde: Små bruk opprettholder mangfold. Faglig snakka. Nationen, 14.02.18

Ta plass i bioøkonomien, Spalten Moldrok, Bondevennen, 02.03.18

Sluker matgigantene motmakta? Spalten Moldrok, Bondevennen, 18.05.18

Hvem sine retter? Spalten Moldrok, Bondevennen 2018

Kjøtt i endring, Spalten Moldrok, Bondevennen 2018

Et slag for det mellomstore bruket, Spalten Motkultur, Nationen, 28.12.18

Brobakk, Jostein: Norske bønders klimarespons. Saktuelt, 19.01.18

Bindende folkeavstemninger? Faglig snakka, Nationen, 13.06.18

Farstad, Maja, Jostein Brobakk og Katrina Rønningen: God agronomi i klimaets ånd. Kronikk, Nationen, 26.11.18

Forbord, Magnar: Skifte i det grønne skiftet. Faglig snakka. Nationen, 14.3.18

Vi må snakke med reiselivet. https://forskning.no/blogg/turist-i-naturen/, 05.06.18

Vi må snakke med reiselivet. Bondebladet 28.06.18

Frisvoll, Svein: Fylkeskommunen etter reformen: Faglig snakka-spalten. Nationen, 02.11.18

Fuglestad, Eirik M.: Vil nåtida finnast neste år? Stavanger Aftenblad, 31.12.18

Kva hadde Karl Marx sagt om odelsretten? Nationen 26.12.18

Eit forsvar for odelsretten. Klassekampen, 05.11.18

Den liberale utopien. Stavanger Aftenblad, 09.10.18

Eìn europeisk nasjon? Stavanger Aftenblad, 11.10.18

Marknadsregulering for ei ny tid. Bondevennen, 05.10.18

Lever me i ei boble? Stavanger Aftenblad, 03.08.18

Mat i morgon. Klassekampen, 01.08.18

Grunnspørsmål. Klassekampen, 22.06.18

Nå sga di riva løo å fjosen. Stavanger Aftenblad, 14.06.18

Marx som ein Messias. Stavanger Aftenblad, 05.05.18

Songen frå bygda – om eit landbruk i endring. Bondebladet, 12.04.18

Venstrepopulisme gjennom isen. Klassekampen, 02.01.18

Fuglestad, Eirik M. og Jostein Vik: Kapitalens mjølkekyr. Klassekampen, 19.07.18

Hansen, Lillian: Insekter til fôr og mat: Hva kan vi lære av laksenæringen? Faglig snakka. Nationen, 11.07.18

Kampevoll, Fredrik, Egil Petter Stræte og Gunn-Turid Kvam: Nå får bøndene velge selv hvem som skal vurdere melka. Forskning.no, 05.06.18

Otte Pia Piroschka: Bønder som pionerer i klimakampen. Kronikk Nationen, 04.01.18

Rønningen, Katrina: Kulturlandskap som villmark? Faglig snakka. Nationen, 17.01.18

Deltaker i programmet Verdibørsen. NRK Radio P2, 20.02.18

Stræte, Egil Petter: Bøndenes løp i tredemøllene. Faglig snakka. Nationen, 11.04.18

Vinge, Heidi: Klart de vil bygge på matjord. Nationen, 05.09.18

Winsvold, Aina: Forskere ber bonden slutte å skylde på seg selv. Nationen, 22.10.18

Ulykker og ansvar. Leder i Nationen, 23.10.18

Undervisnings-, veilednings og sensorarbeid

Almås, Reidar: Bivegleiar Brit Logstein og Heidi Vinge. PhD ved NTNU

Bjørkhaug, Hilde: Medveileder Heidi Vinge, PhD NTNU, medveileder Kristine Lien Skog, PhD NMBU. Undervisning Institutt for biologi, NTNU og Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Sensor ISS, NTNU

Flemsæter, Frode: Kursansvarlig Geog2001 Mennesket endrer landskapet, Geografisk institutt, NTNU

En rekke forelesninger på geografisk institutt, NTNU

Veileder for Johanna Lien, Master i Geografi, NTNU

Veileder for flere bachelorstudenter

Follo, Gro: Forelesning på masterkurs SOS3007, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, oktober 2018

Forbord, Magnar: Biveileder Gunn-Evy Auestad. Master i naturbasert reiseliv, NMBU

Sensor masteroppgaver, program for naturbasert reiseliv, NMBU

Medlem bedømmelseskomité PhD-avhandling Gunhild Wedum, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

Frisvoll, Svein: Klagesensor GEOG3008 Geografi i praksis – felt og forskningsdesign  

Mennesker, steder og flytting, Gjesteforelesning GEOG1000 NTNU, Geografisk institutt. Trondheim, 17.10.18

Grenser. Gjesteforelesning GEOG2001 NTNU, Geografisk institutt. Trondheim, 05.03.18

Fuglestad, Eirik M.: Myth of chosenness: nationalism between antiquity and modernity, Forelesing for masterkurs Nationalism and Religion, School of Divinity, University of Edinburgh, 22.10.18

Ein historiesosiologisk odysse gjennom eit kongerike og ein republikk på kvar side av Atlanteren, forelesing for kurset forskningsdesign NTNU, 04.04.18

Hansen, Lillian: Sensor SOS1002 – Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, juni og desember 2018

Haugen, Marit S.: Sensor master oppgave i enreprenørskap, innovasjon og samfunn. Geografisk Institutt, NTNU, juni 2018

Hårstad, Renate Marie Butli: Teknologi i landbruket. Digital Agrikultur. Forelesning på KULT1101, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, november 2018

Otte, Pia Piroschka: Limits and possibilities of green crowdfunding as part of the collaborative economy. Forelesning på NBD 411 “The collaborative economy”, NHH, februar 2018

Rønningen, Katrina: Visions for sustainability in rural areas. Guest lecture Sustainable Management of Ecosystem Services, NTNU RFEL3082, Natural Resource Management Programme, 26.02.18

Rewilding– some human-wildlife dimensions, policies and management.
Guest lecture, Sletvik, NTNU RFEL3082, Natural Resource Management Programme, 13.09.18

Biveileder Maria Baudonnel Underdal, masteroppgave NMBU

Rønningen, Katrina, Pia Otte og Espen Moe: Energy impacts: Dilemmas and paradoxes of the Fosen wind energy project. Guest lecture, Sletvik, NTNU RFEL3082, Natural Resource Management Programme, 13.09.18

Vik, Jostein: Landbrukets internasjonale rammevilkår, Forelesningsrekke Skjetlein landbruksskole, 15.02.18

Landbrukets nasjonale rammevilkår, Forelesningsrekke Skjetlein landbruksskole, 15.03.18

Vinge, Heidi: Matjorda i bærekraftig byutvikling. Å berge jorda eller jordet? Forelesning på GEOG2001, Institutt for geografi, NTNU, april 2018

Metodiske refleksjoner om hvordan studere makt over matjord. Forelesning på POL3006, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, september 2018

Hvorfor skal vi bry oss om jord? Forelesning for Samfunnsgeografi, Strinda videregående skole, november 2018

Sensor SOS1001 Samfunnsteori. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, mai 2018

Sensor SOS1000 Innføring i sosiologi. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, desember 2018

Zahl-Thanem, Alexander: Sensor MGLU2107 – Rettferdighet, sosial ulikhet og undervisning i samfunnsfag, Institutt for lærerutdanning, NTNU, desember 2018

Utvalgsarbeid, verv

Almås, Reidar: Medlem i strategisk råd, Grønt kompetansesenter, Skjetlein vgs for naturbruk

Medlem i fagrådet for Landbrukets klima og energisenter på Mære

Bjørkhaug, Hilde: Styreleder KUN (Senter for likestilling, Steigen)

Nestleder i NINA’s (Norsk institutt for naturforskning) styre

Ansattvalgt styremedlem, Ruralis

Secretary/Treasurer RC40 (sociology of agriculutre and food), ISA (International Sociological Associsation)

Forbord, Magnar: Medlem International Advisory Board i forskningsprosjektet “RESULT – RESilience through synergies between agricULTure and tourism”. University of Innsbruck

Frisvoll, Svein: Styreleder instituttstyre, Geografisk institutt, NTNU

Medlem styringsgruppe for L21 Trøndelag (fra 1.11.18)

Haugen, Marit S.: Medlem i Scientific committee – 5th Nordic Conference for Rural Research. Challenged Ruralities – welfare states under pressure. Vingsted, Danmark, 14-16.05.18

Arrangering av kurs og konferanser

Farstad, Maja, Jostein Brobakk og Katrina Rønningen: Arrangering av NEWPATH-seminaret «På nye eller stengte veier mot et lavkarbonsamfunn? Analyser med utgangspunkt i verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter». Stjørdal, 07.11.18

Forbord, Magnar og Heidi Vinge: Arrangering av prosjektsamling LANDFRAG, Stjørdal. 13.-14.06.18

Stræte, Egil Petter, Gunn-Turid Kvam og Renate M. Butli Hårstad: Avslutningsseminar for prosjektet Kompetent bonde. Oslo, 06.06.18

Vinge, Heidi: Medlem i arrangementskomiteen for Sosiologifestivalen 2018. Dokkhuset, Trondheim, 02.10.18

Winsvold, Aina: Arrangert Frokostseminar i samarbeid med Landkreditt forsikring – Oslo kontoret, Bønder og Ulykker. 18.10.18

Arrangert Frokostseminar i samarbeid med Landkreditt forsikring – ved Oslo kontoret, Bønder og psykisk helse. 04.12.18

Annet

Almås, Reidar: Juryleiar for kåringa av «Landbrukets 100 mektigste». Nationen 18.12.18

Referee Journal of Rural Studies

Bjørkhaug, Hilde:

Medlem Project Advisory Board i Horizon 2020 prosjektet UNISECO

Medlem Editorial Board Journal of Rural Studies

Fagfelle Journal of Rural studies, Agriculutre and Human values, International Journal of Agriculture and Food, med mer

Farstad, Maja: Referee Journal of Rural Studies

Follo, Gro: Referee Scandinavian Journal of Forest Research

Forbord, Magnar: Referee Journal of Sustainable Tourism

Kontaktperson og bidragsyter til: Glass, J., Bryce, R., Combe, M., Hutchison, N.E., Price, M.F., Schulz, L. and Valero, D. (2018). Research on interventions to manage land markets and limit the concentration of land ownership elsewhere in the world: Scottish Land Commission, Commissioned Report No 001

Frisvoll, Svein: Referee Annals of tourism research og Journal of Rural Studies

Hansen, Lillian: Referee Sustainability

Chair for speed talk session, på 9th International Sustainability Transition conference, Manchester England, 2018

Kvam, Gunn-Turid: Referee International Journal of Sociology of Agriculture and Food og Søkelys på arbeidslivet

Otte, Pia Piroschka: Referee Gender, Technology and Development

Rønningen, Katrina: Evaluator søknader til Regionale institusjonsprosjekt, Forskningsrådet

Referee Journal of Rural Studies, Utmark, Kart og Plan, Norwegian Journal of Geography

Stræte, Egil Petter: Referee British Food Journal, Journal of Rural Studies