Leder – Av direktør Svein Frisvoll

Årsmeldinger / Årsmelding 2019 / Leder – Av direktør Svein Frisvoll

I juni 2019 arrangerte Ruralis den 28. europeiske ruralsosiologikonferansen (ESRS). Temaet for konferansen var «Rural futures in a complex world» (Bygdenes fremtid i en kompleks verden). Målet med ESRSkonferansene er å skape et møtested for samfunnsvitenskapelig orienterte forskere som forsker på, eller interesserer seg for forskning om rurale spørsmål i Europa. Å arrangere konferansen i 2019 var viktig for å styrke Ruralis sin posisjon som et ledende ruralforskningsmiljø og videreutvikle instituttets nettverk med ruralsosiologer, samfunnsvitere og andre med interesse for landbruksutvikling, bygdesamfunn og miljø i Europa.  

Ansatte ved Ruralis la ned en stor innstas i  å forberede og gjennomføre konferansenDen ga oss også et faglig løft som vi fikk mye igjen for. Konferansen ble svært vellykket, med 377 deltagende forskere, over 30 arbeidsgrupper og svært positiv evalueringfra deltakerne. Også faglig ble konferansen svært vellykket for Ruralis. Doktorgradsstudent ved Ruralis, Heidi Vinge, vant en internasjonal konkurranse om å holde tidsskriftet Sociologia Ruralis sin faste Keynote forelesning på konferansen, og Ruralis knyttet faglige kontakter med sentrale nye forskere på våre fagfelt. Et konkret eksempel på dette er at vi har knyttet til oss professor Michael Carolan som ny gjesteprofessor. Han er en fremtredende forsker innen forskning på matsystemer.  

Gjennom året har vi også fulgt opp rapporten fra Forskningsrådets evaluering av primærnæingsinstituttene i 2018. Evalueringen konkluderte med at Ruralis var et unntak fra evalueringspanelets anbefaling om å stille strukturendringene i bero. Dette ble gjentatt i Forskningsrådets påfølgende anbefalinger til Kunnskapsdepartementet (Forskningsrådets synteserapport). I kjølvannet av disse rapportene, fikk Ruralis en konkret henvendelse om fusjon fra et institutt på samfunnsarenaen, samt sonderinger fra andre institutter om mulige fusjonsmuligheter. Styret ga administrasjonen i oppdrag å vurdere selvstendighetslinjen. Etter en bred og inkluderende prosess besluttet styret i desember 2019 at selvstendighetslinjen gjelder.  

Det er stor etterspørsel etter forsknings- og utredningskunnskap på våre fagfelt. Distriktsopprørene bærer bud om behov for mer kunnskap om hvordan konsekvenser av samfunnsutviklingen bør håndteres i distrikts- og bygdesamfunn. Landbruket har på sin side de neste 10-årene et stort behov for bedre kunnskap om klima og arealbruk. Dette er ikke særnorske kunnskapsbehov. Ruralis har en klar strategi om vekst, og en konkret målsetning om å ha minimum 30 vitenskapelig ansatte innen utgangen av 2020. I 2019 lyste vi ut etter forskere i Norge, i Storbritannia og i EU for øvrig, med sikte på oppstart i 2020. Søkertilfanget var over all forventning, og vi har god tro på at Ruralis også i årene som kommer vil være et av Europas ledende forskningsmiljø innen flerfaglige bygdestudier.