BeiteRessurs

Det skjer omfattande endringar i den midt-norske landbruket om dagen. Talet på bruk er i rask tilbakegong og nær 86000 mål jordbruksjord har blitt tatt ut av produksjon sidan 2005 i denne regionen. Tilgangen til jord er ein avgrensande faktor for saueproduksjonen særleg når ein ser på den økologiske saueproduksjonen. Bruken av grasareal vår og haust går vanlegvis på bekostning av vinterforproduksjonen. Det å få tilgang meir eller mindre marginale grasressursar for bruk til vår og haustbeite kan bidra sterkt til å snu eller redusere nedgangen i husdyrproduksjonen. 
Skal dei som framleis er i næringa få høve til å utnytte ledige grasressursar må faktorar som produksjonsøkonomi og dyrevelferd vurderast. Regjeringa vil auke den totale produksjonen av mat i Noreg for å halde tritt med den veksande befolkninga. I tillegg er det eit veksande medvit om verdien av å halde dei marginale jordbruksareala i hevd. 
Dette prosjektet vil møte desse utfordringane med forskingsbasert kunnskap. Målet er å undersøke moglegheitene for å oppretthalde kvaliteten på dei nedlagde grasareala gjennom beiting og bruk på ein økonomisk og etisk forsvarleg måte. Resultata frå prosjektet vil bidra til å auke kunnskapen om korleis måla i den nye landbruksmeldinga skal nåast.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Prosjektnr

6299.00

Samarbeidspartnere

Bioforsk Økologisk Tingvoll (prosjektledelse), Norsk senter for bygdeforskning, Skjetlein grønt kompetansesenter, Oppdal landbruksrådgivning, FMLA Møre og Romsdal, FMLA Sør-Trøndelag, FMLA Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal Sau og Geit, Sør-Trøndel

Finansiering

Forskningsrådet RFF Midt, MRFK, FMLA MR, FMLA ST, FMLA NT, SGKS, Nortura, NLR Oppdal, MR NSG, ST NSG

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.