Makt og mening i næringslivet -kjønnsrelaterte endringer i næringslivskulturer

Mangelen på kvinner i ledende posisjoner innenfor økonomi, innovasjon og næringsliv framstår på mange måter som likestillingskampens siste bastion i Norge. Nå skal forskere fra Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier, NTNU og Bygdeforskning se nærmere på dette. Målet med prosjektet er å få en bedre forståelse av kjønn i lederskap og innovasjon. Norge og de andre Nordiske landene er i en internasjonal sammenheng kjent for å kommet langt på området likestilling. Men, vi henger likevel etter når det gjelder andelen kvinner i ledende stillinger (spesielt innenfor innovasjon og økonomi), og i de fleste styrerom: Kvinner er godt representert i arbeidslivet og mange har ledende posisjoner i det politiske liv, men når vi ser på andelen kvinner i høyere posisjoner i næringslivet, er andelen fortsatt lav. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning, Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier, NTNU og Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap, NTNU. Prosjektet består av tre tverrfaglige prosjekter som tilnærmer seg denne utfordringen på ulike måter. De tre prosjektene har teoretisk forankring i kjønnsforskning, sosiologi og kulturforskning. Vi ser at det er en kjønnsmessig ubalanse av makt i dette empiriområdet og at tiltakene gjennom de senere tiår for å bedre kjønnsbalansen ikke har lyktes. Prosjektet legger derfor vekt på å være original i de teoretiske tilnærmingene til empirien. Vi prøver nye innganger til analyse av spørsmål som ikke nødvendigvis selv er nye. Har tiltakene som har vært implementert for å fremme likestilling i arbeidslivet vært for enkle og tekniske? Kanskje har de vært for lite basert på en dypere eller mer variert forståelse av hva som står på spill for kvinner og menn når økonomisk makt og lederskap skal omfordeles? Har det noe med kvinner og menns og posisjonering i det heteroseksuelle spillet? Hvilken rolle spiller dypereliggende symbolstrukturer? Forskerne skal jobbe med problemstillinger i lys av implementeringen av lov om jevn kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskaper (ASA) i Norge, hvor det er et krav om minst 40 prosent av hvert kjønn. Aktuelle spørsmål er: – Blir kulturelle forståelser av likestilling mellom kvinner og menn reprodusert eller endret ved krav om lik representasjon? – Finnes en hegemonisk beslutningskultur i norsk næringsliv, og hvis så; vil denne endres når kvinner inntar flere posisjoner i styrene? – Hvordan reproduseres eller endres vår kulturelle forståelse av likestilling med innføring og effektuering av loven om 40 % kvinnerepresentasjon i ASA styrer? – Hvordan påvirker seksualitet og det erotiske hvordan kvinner utfører sitt arbeid og samhandler med kolleger i filmiske representasjoner? – Hvordan påvirker seksualitet og det erotiske kvinners posisjon i arbeidslivet? Engelsk tittel: Power and Privilege, Meaning and Management – Gender in the Board Room. To PhD -prosjekter hører til under dette prosjektet: – Kvinnenes inntog i styrerommet. Endring i fordeling – endring i forestillinger? – Makt og erotikk i styrerom og ledelse

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/2007 - 31/12/2010

Prosjektnr

6209.00

Samarbeidspartnere

Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU

Finansiering

Norges forskningsråd, FRISAM

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.