Rekruttering og sysselsetting i fiskerflåten

COLOURBOX2070342

Hovedmålet med prosjektet er å frambringe oppdatert nærings- og politikkrelevant kunnskap om dagens sysselsettingssystemer i marin sektor, med særlig vekt på fiskeflåten, og å undersøke dagens koplinger mellom marine næringer og lokalsamfunnene. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges fiskerihøgskole og Bygdeforskning med Norges fiskarlag/Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)som partnere. De radikale endringene som har skjedd i kystsamfunn og kystnæringer, dvs. struktureringsprosesser, mekanisering og økt regulering synes å ha hatt konsekvenser for sysselsettingssystemene i kystsamfunn. Vi har dårlig kunnskap om hvordan sysselsettingssystemene arter seg i dag. Både de marine næringene, særlig fiskeriene, og myndighetene synes å anta at enten de tradisjonelle sysselsettingssystemene eller markedskreftene vil sikre rekruttering til marin sektor i framtida. Virkeligheten synes imidlertid å være mer kompleks. Hovedspørsmålet i prosjektet er derfor: Hvordan og gjennom hvilke prosesser er fiskere og arbeidskraft rekruttert og hvilke forbindelser er det mellom lokale nettverk, markedsmekanismer og lokalsamfunn i dagens sysselsettingssystemer i marin sektor? Problemstillingene søkes besvart gjennom ulike metodiske tilnærminger, men et viktig empirisk grunnlag framskaffes gjennom to store spørreundersøkelser blant nåværende og tidligere fiskere.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2007 - 31/12/2010

Prosjektnr

6211.00

Samarbeidspartnere

Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

Finansiering

Norges forskningsråd, Norges Fiskarlag og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Nyheter

Pløying av åker

I dag 5.12 feirer vi den internasjonale jorddagen

Karbonmat er et nytt forskningsprosjekt som Ruralis leder, og som er finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet starter opp nå…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.