Farmer in wheat field

Utvikler modeller for mer klimavennlig landbrukspolitikk

Europeisk landbrukspolitikk skal bidra til å nå målene i Parisavtalen. Det krever en ny generasjon modellverktøy for å utrede konsekvensene og for å gi et bedre grunnlag før beslutninger tas. MIND STEP er et EU-prosjekt finansiert av Horisont 2020 som skal utvikle slike nye verktøy.

Klima, bærekraft og økosystemtjenester

– EU-kommisjonen har nettopp vedtatt en ny landbrukspolitikk, «Farm to fork», som skal være landbrukets bidrag for å nå ambisjonen i EUs Green Deal. Klima, bærekraft og økosystemtjenester skal spille en avgjørende rolle i framtiden. Politikken vil i større grad ta hensyn til lokale forhold og det enkelte gårdsbruk, forteller forsker Klaus Mittenzwei i Ruralis.

Nåværende verktøy for beslutningsstøtte er ikke tilpasset denne endringen. MIND STEP vil utvikle nye modeller som håndterer lokale effekter og individuell adferd på gårdsbruksnivå. Samtidig skal modellene gi resultater på nasjonalt og europeisk nivå.

Tar hensyn til strukturen i jordbruket

– Ruralis ser spesielt på hvordan størrelsen på brukene påvirker hvordan jordbruket under ett tilpasser seg endringer i politikken. Mange modeller ser bort fra strukturen i jordbruket når de simulerer effekter av slike endringer, sier Klaus Mittenzwei.

Den norske modellen Agrispace, som ble utviklet i det Ruralis-ledede Norges forskningsråd-prosjektet Agrispace, kobler derimot tilpasninger til endret politikk på det enkelte bruk og tilpasninger i jordbruket som helhet. Det er planen at resultater fra Agrispace brukes i andre modeller i MIND STEP. Dermed vil disse modellene bedre kunne simulere endringer i politikken som har en effekt på bruksstørrelsen i jordbruket. Modellene vil gi myndigheter og politikere et bedre grunnlag for jordbrukspolitiske beslutninger.

MIND STEP koordineres av Dr. John Helming ved Wageningen University med ni partnere fra åtte land. Prosjektet hadde oppstart i 2019 og varer til 2023. For Ruralis deltar Klaus Mittenzwei.