Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder (AGRISPACE)

Å øke norsk matproduksjon i takt med en forventet befolkningsøkning på 20 prosent de neste 20 årene er både et samfunnsmessig og politisk mål. Innovasjon og integrasjon innenfor alle sektorer av bioøkonomien, og i alle regioner i Norge, er nødvendig for å nå dette målet (LMD 2011). Disse målene kan imidlertid være motstridende.

AgriSpaceLogoMørkGrønn1000px

Bak målet om produksjonsvekst ligger et sett av samfunnsmessige utfordringer, der den nasjonale matutryggheten kan forsterkes av en kombinasjon av global befolkningsvekst, miljøødeleggelser, klimaendringer og endringer i markeds- og eierinteresser i landbrukets verdikjeder. Effektene av disse utfordringene for norsk bioproduksjon vil etter all sannsynlighet være betydelig, men konsekvensene for Norge vil variere i ulike områder (BIONÆR 2012-20120).

Det overordnede målet i AGRISPACE er å fremskaffe kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig vekst i produksjon og innovasjon i landbaserte verdikjeder i ulike regioner av Norge. Gjennom tverrfaglig forskning og innovative og ambisiøse metoder for stedlig analyse vil AGRISPACE utforske fire gjensidig avhengige tematiske områder:

  1. Stedlig variasjon og betydningen av denne for jordbruksproduksjon og utnytting av arealressursene
  2. Stedlig variasjon og betydningen av denne for ulike typer produksjoner
  3. Faktorer og forhold som kan fremme eller begrense verdiskaping i landbruksbaserte verdikjeder i ulike regioner
  4. Mål og målkonflikter i landbrukspolitikken og de politiske virkemidlene, inkludert en diskusjon av ulike utviklingsbaner eller scenarier for norsk landbruk.

For å styrke det bioøkonomiske fundamentet i landbruksbaserte produksjoner vil AGRISPACE evaluere effektene av disse fire områdene.

Et tverrfaglig og internasjonalt forskerteam vil arbeide i AGRISPACE. Prosjektet vil søke å frembringe ny og nødvendig kunnskap om hva som stimulerer til vekst i landbruksbaserte næringer, og gi etterspurt fersk kunnskap for politiske myndigheter om regulering og effektiv bruk av virkemidler tilpasset landbruksproduksjon i ulike deler av Norge.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning, NILF, Norsk institutt for skog og landskap, Bioforsk, Veterinærinstituttet og Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Prosjektet vil også dra stor nytte av samarbeid med anerkjente forskere og forskningsmiljø i Tyskland, Østerrike, Skottland, USA og New Zealand.

Nyheter

Farmer in wheat field

Utvikler modeller for mer klimavennlig landbrukspolitikk

Europeisk landbrukspolitikk skal bidra til å nå målene i Parisavtalen. Det krever en ny generasjon modellverktøy for å…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.