Regnskap

Tall og fakta

Resultatregnskap og balanse

Regnskap

   
DRIFTSINNTEKTER 2018 2017
Basisbevilgning 1) 8 654 000 8 444 000
Stim-EU midler 574 429 300 000
Prosjektinntekter 37 985 015 36 839 887
Andre inntekter  2) 771 255 168 000
SUM DRIFTSINNTEKTER 47 984 699 45 751 887
DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader  3) 27 787 077 23 634 005
Direkte utgifter prosjekt  4) 5 304 765 2 710 460
Drift administrasjon 5 144 644 5 082 695
Ordinære avskrivninger 212 066 254 158
Tilskudd samarbeidspartnere 9 202 042 13 455 703
SUM DRIFTSKOSTNADER 47 650 594 45 137 021
DRIFTSRESULTAT 334 105 614 866
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Renteinntekter 270 350 262 749
Rentekostnader 197 1 523
RESULTAT AV FINANSPOSTER 270 153 261 226
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 604 258 876 092
Skattekostnad  6) 10 746 0
ÅRETS RESULTAT 593 512 876 092
OVERFØRINGER
Overført fra/ avsatt til annen egenkapital 593 512 876 092
SUM OVERFØRINGER
593 512 876 092
 

Balanse

EIENDELER 31.12.2018 31.12.2017
ANLEGGSMIDLER 
Bedriftshytte 2 296 897 2 296 897
Utstyr og inventar 354 031 440 468
Inventar bedriftshytte
SUM ANLEGGSMIDLER 2 650 928 2 737 365
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer 2 418 345 2 623 825
Prosjektbevilgninger ikke utfakturert 7 763 241 6 400 250
Andre kortsiktige fordringer 189 863 198 379
Aksje i Oi! Trøndersk mat og drikke AS 6 075 6 075
SUM FORDRINGER 10 377 524 9 228 529
Kontanter og bank 9) 21 092 908 18 411 515
SUM OMLØPSMIDLER 31 470 432 27 640 044
SUM EIENDELER 34 121 360 30 377 409
EGENKAPITAL OG GJELD    
EGENKAPITAL 10)
Grunnfond 200 000 200 000
Annen egenkapital 11 942 761 11 349 249
Kompetansefond 1 000 000 1 000 000
SUM EGENKAPITAL 13 142 761 12 549 249
GJELD
Leverandørgjeld 4 068 402 2 403 038
Skyldig skattetrekk, arb.giv.avg., feriepenger, foreningskontingent 4 194 932 3 942 005
Avsetning inntjeningsfri forskningsledelse 939 107 738 505
Betalbar skatt 6) 10 746 0
Prosjektbevilgninger overført til neste år 9 266 713 9 757 250
Annen kortsiktig gjeld 2 498 699 987 362
SUM KORTSIKTIG GJELD 20 978 599 17 828 160
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 34 121 360 30 377 409

Utdrag fra årsregnskap og noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Skatter

Skatteetaten vedtok i 2010 at Ruralis driver skattepliktig virksomhet, og skatt ble derfor beregnet og avsatt i regnskapet fra og med 2010.

I henhold til forlik med Skatteetaten inngått i 2015, har stiftelsen nå delt skatteplikt.

Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige tas til skattemessig inntekt. Øvrige inntekter er skattefrie.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt vedrørende den skattepliktige delen av virksomheten.

Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling i senere perioder. Det er beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel av netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, som er beregnet å gjelde den skattepliktige delen av virksomheten.

Klassifisering av poster i regnskapet

Eiendeler som ikke er bestemt for varig eie eller bruk, er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller innen ett år etter balansetidspunktet, er klassifisert som kortsiktig gjeld. Ruralis har ingen langsiktig gjeld.

Vurderingsprinsipper

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi, tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd inntektsføres i den periode kostnadene de er ment å dekke, påløper.

Ikke-avsluttede prosjekter

For prosjekter som ikke er avsluttet ved årsskiftet, er det foretatt en konkret vurdering av framdrift, påløpte kostnader, forskuddsbetalinger og resterende arbeid. Forskuddsbetalte prosjektbevilgninger (arbeid ikke utført) er oppført som kortsiktig gjeld i balansen. Utført, ikke fakturert arbeid er inkludert i omløpsmidler under Prosjektbevilgninger ikke utfakturert og Kundefordringer.

Pensjonskostnader

Ruralis har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte gjennom forsikringsselskap. Ordningen omfatter pr. 31.12.18 i alt 31 personer. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller loven om obligatorisk tjenestepensjon.

Pensjonspremien utgjorde i 2018 kr 2 116 069 inkl. omkostninger. De ansatte trekkes 2 % i lønn som går til dekning av en del av pensjonskostnadene. Dette utgjorde kr 391136 i 2018. Innskuddsfond utgjorde pr. 31.12.18 kr. 5 367 917

I forbindelse med overgang til ny pensjonsordning ble det i 2018 betalt kr 414 030 kr i ekstrapensjonsordning til ansatte.

Avtalefestet pensjon

Ruralis har AFP for sine ansatte. Premien for 2018 utgjorde kr 257 700. Det betales også premie til Sluttvederlagsordningen. Kostnadene er inkludert i personalkostnader.

Note 1 Basisbevilgning

Basisbevilgningen for 2018 er på kr 8 654 000    

Note 2 Andre inntekter

Denne posten består hovedsakelig av diverse honorarer (bl.a. for foredrag), påmeldingsavgifter konferanse, rapportsalg, refusjon av reiseoppgjør og inntekt fra utleie av bedriftshytte til ansatte.

Note 3 Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser  

2017 2018
Lønninger 18 285 835 21 690 428
Folketrygdavgift 2 871 878 3 334 112
Pensjonskostnader* inkl. AFP 2 271 130 2 396 663
Personal- og gruppelivsforsikring 157 356 165 561
Avsetning/uttak inntjeningsfri 44 610 200 602
Andre personalytelser 3 196 – 289
Sum personalkostnader 23 634 005 27 787 077
Bruk av premiefond Storebrand       0 0
Bokført personalkostnad 23 634 005 27 787 077

*Se noteopplysninger; Pensjonskostnader

Antall ansatte i løpet av året (inkl. bistillinger): 42

Dette tilsvarer 32 årsverk

Ytelser til ledende personer

  Direktør
t.o.m. 30.9.18
Direktør
1.-31.10.18
Direktør
f.o.m.1.11.18
Styret
Lønn 654.210 53.801 149.775 253.635
Pensjonspremie 103.702 6.041 16.930  
Andre ytelser 7.197 2.148 1.355  

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2018 utgjør kr 95.000 for revisjon, kr 5.275 for attestasjoner, kr 15.000 for skattebistand og kr 49.800 for annen bistand. Alle beløp eks mva.

Note 4 Direkte utgifter prosjekt

Denne posten består av drift og reiser som er påløpt på prosjektene.

Note 6 Skatter

Ruralis har iht. forlik med Skatteetaten i 2015, delt skatteplikt. Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige, tas til skattemessig inntekt. Øvrige inntekter er skattefrie.

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Utsatt skattefordel/utsatt skatt beregnes med 22% per 31.12.2018 og 23% per 31.12.2017. Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes av de netto midlertidige forskjellene som vedrører den skattepliktige delen av virksomheten.

Note 8 Prosjektbevilgninger ikke utfakturert

Posten består hovedsakelig av arbeid som er utført, men ikke utfakturert.

Note 9 Kontanter og bank

Herav på bunden bankkonto for skattetrekk kr. 973 146

 Note 10 Egenkapital

  Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital
  Grunnfond Annen EK Kompetansefond
Egenkapital pr. 31.12.17 200 000 11 349 250 1 000 000
Årets resultat       593.512  
Egenkapital pr. 31.12.18 200 000 11.942.761 1 000 000

Note 11 Prosjektbevilgninger overført til 2019

Denne posten består av bevilgninger som er utfakturert / utbetalt, men hvor det gjenstår arbeid.

Nøkkeltall

 

NØKKELTALL 2018
2017 2018
Artikler i vitenskapelige tidsskrift med referee 17 20
Fagbøker, lærebøker og andre selvstendige utgivelser 1 4
Kapitler/artikler i vitensk. bøker 2 9
Rapporter i egen serie 19 12
Foredrag/fremleggelse av paper 36 21
Populærvitenskapelige foredrag og artikler i fagtidsskrift/konferanserapporter 127 75
Ledere, kronikker, kommentarer, anmeldelser 20 43
Masteroppgaver fra studenter med tilknytning til Ruralis 4 3
Årsverk totalt 28,8
Forskerårsverk 24