Publikasjoner

Årsmeldinger / Årsmelding 2019 / Publikasjoner

Her er årets bidrag

Avhandlinger

Bøker

Artikler i vitenskapelige tidsskrift med vurderingsordning

Rob Burton: The potential impact of synthetic animal protein on livestock production: The new “war against agriculture”? Journal of Rural Studies, 68: 33-45

The failure of early demonstration agriculture on 19th Century model/pattern farms: lessons for contemporary demonstration. The Journal of Agricultural Education and Extension, https://doi.org/10.1080/1389224X.2019.1674168

Burton, Rob og Maja Farstad: Cultural Lock‐in and Mitigating Greenhouse Gas Emissions: The Case of Dairy/Beef Farmers in Norway. Sociologia Ruralis, 60(1): 20-39

Flemsæter, Frode, Katrina Rønningen og Katrina M. Brown: More-than-human geographies of property: Moving towards spatial justice with response-ability. Geoforum, 99: 54-62

Flemsæter, Frode, Vegard Gundersen, Katrina Rønningen og Olav Strand: The Beat of the Mountain: A transdisciplinary rhythmanalysis of temporal landscapes. Landscape Research 44(8): 937-951

Fuglestad, Eirik Magnus og Erika Palmer: Land ownership and distribution: Modeling the relationship to property law in the Norwegian case. Journal of Rural Studies, 72: 11-22

Hansen, Lillian: The Weak Sustainability of the Salmon Feed Transition in Norway – A Bioeconomic Case Study. Frontiers in Marine Science. 6: 1-16

Knickel, Karlheinz, Maria Rivera, José María Díaz-Puente og Ana Afonso: The Role of Social Capital in Agricultural and Rural Development: Lessons Learnt from Case Studies in Seven Countries. Sociologia Ruralis, 59 (1): 66-91

Knickel, Karlheinz, van der Ploeg (et al.): The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe. The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe. Journal of Rural Studies, 71: 46-61

Palmer, Erika og Sabin Roman: The Growth and Decline of the Western Roman Empire: Quantifying the Dynamics of Army Size, Territory, and Coinage. Cliodynamics, 10(2): 1-23

Vik, Jostein, Egil Petter Stræte, Bjørn Gunnar Hansen og Torfinn Nærland: The political robot – The structural consequences of automated milking systems (AMS) in Norway. NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences, Volumes 90-91

Villa, Mariann: Local Ambivalence to Diverse Mobilities – The Case of a Norwegian Rural Village. Sociologia Ruralis, 59(4): 701-717

Zahl-Thanem, Alexander og Marit S. Haugen: Attitudes Toward Immigrants in Rural Norway. A Rural-Urban Comparison. Sociologia Ruralis, 59(4): 685-700

Artikler i bøker, konferanse­rapporter/eksterne rapporter, fagblad

Holte, Kari Anne, Gro Follo, Kari Kjestveit og Egil Petter Stræte: Agriculture into the Future: New Technology, New Organisation and New Occupational Health and Safety Risks? Springer International Publishing

McKee, Annie, Heidi Vinge, Hilde Bjørkhaug og Reidar Almås: Land ownership and land management policies in Norway and Scotland. I: The Routledge Handbook of Comparative Rural Policy. Routledge

Rapporter i egne serier

Brobakk Jostein, Arild Blekesaune og Svein Frisvoll: Innbyggermedvirkning i sammenslåtte kommuner. R 3/19

Eidem, Bjørn: Delrapport om bærekraft og klimagevinst ved overgang til fullraffinert fornybar biodiesel i norsk jordbruk. Notat nr. 2/19

Hovedrapport fra prosjekt «Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk». Notat nr. 3/19

Rapport fra utredningen “Eksportsatsing i norsk jordbruk?” Publisert februar 2019 som en samprodukjon med Hanne Eldby, Agri Analyse.

Forbord, Magnar og Alexander Zahl-Thanem: Bønders opplevelse av spredte jordbruksarealer. Resultater fra en spørreundersøkelse. R 1/19

Frisvoll, Svein: Næringsutviklingskommunen 2030 – et refleksjonsnotat. Notat nr 4/19

Haring, Gordon Marcus: Mapping of the Business Model Experimentation Process for Coolcrowd. R 8/19

Hårstad, Renate Marie Butli: Bonden, familien og melkeroboten – en ny hverdag. R 2/19

Krog, Guri Fossum: Å flytte til Frosta- et spørsmål om alder og livsstil? – En kvalitativ studie av eldre tilflyttere til Frosta. R 9/19

Logstein, Brit: Trivsel og tilhørighet i norske bygdesamfunn. Kvantitative funn fra Lokalsamfunnsundersøkelsen 2011, 2013 og 2016. Notat nr. 1/19

Logstein, Brit og Henrik Eli Almaas: Mental helse blant unge bønder. R 11/19

Melås, Anders Mahlum: Den regionale arbeidsdelingen i landbruket og kanaliseringspolitikken mellom 1990 og 2017. R 10/19

Otte, Pia Piroschka, Alexander Zahl-Thanem, Sissel Hansen og Natalia Mæhle: Norwegian farmers’ willingness to participate in a local climate crowdfunding program – results from a national survey. R 5/19

Rixen-Cunow, Freya: Sustainable Development – New Solution or Old Sorrows? Indigenous Voices on the Frontlines towards Environmental Justice in Norway. R 6/19

Sivertsvik, Rita Moseng: Aktører i den naturbaserte turismen – motiver, nettverk og innovasjon R 7/19

Winsvold, Aina: Konsekvenser for distrikt og lokalsamfunn ved avvikling av pelsdyroppdrett. R 4/19

Rapporter i eksterne serier

Gjertsen, Arild, Jostein Brobakk, Jo Sagli, Annelin Seppola, Christian Lo, Mathias Reinar Brynhildsen: Nye veier til godt lokaldemokrati? Nordlandsforskning rapport nr. 5-2019. Bodø: Nordlandsforskning

Annet

Olsen, Siri Lie, Gro Follo, Hilde Helgesen og Valborg Kvakkestad: De mange måtene å se skog på. Blogg på forskning.no 29.11.19