Regnskap

Tall og fakta

Resultatregnskap og balanse

Regnskap

   
DRIFTSINNTEKTER 2020 2019
Basisbevilgning 1) 8 560 000 8 250 000
Stim-EU midler 498 982 250 000
Prosjektinntekter 31 614 203 33 841 527
Andre inntekter  2) 203 354 1 046 000
SUM DRIFTSINNTEKTER 40 876 539  43 387 527
DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader  3) 24 562 882 24 337 237
Direkte utgifter prosjekt  4) 2 556 000 2 948 844
Drift administrasjon 5 769 972 5 245 379
Ordinære avskrivninger 5) 212 924 187 644
Tilskudd samarbeidspartnere 8 607 387 9 990 973
SUM DRIFTSKOSTNADER 41 709 165 42 710 077
DRIFTSRESULTAT -832 626 677 450
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Renteinntekter 189 366 331 426
Rentekostnader 5 875 725
RESULTAT AV FINANSPOSTER 183 491 330 701
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -649 135 1 008 151
Skattekostnad  6) 5 165
ÅRETS RESULTAT -649 135 1 002 986
OVERFØRINGER
Overført fra/ avsatt til annen egenkapital 182 1 002 986
SUM OVERFØRINGER
-649 317 1 002 986

 

Balanse

EIENDELER 31.12.2020 31.12.2019
ANLEGGSMIDLER 
Bedriftshytte 5) 2 296 897 2 296 897
Utstyr og inventar 5) 436 506 220 678
SUM ANLEGGSMIDLER 2 733 403 2 517 575
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer 7) 2 137 439 1 407 164
Prosjektbevilgninger ikke utfakturert 8) 4 717 279 5 013 334
Andre kortsiktige fordringer 213 935 202 177
Aksje i Oi! Trøndersk mat og drikke AS 6 075 6 075
SUM FORDRINGER 7 074 728 6 628 750
Kontanter og bank 9) 17 932 856 21 689 104
SUM OMLØPSMIDLER 25 007 584 28 317 854
SUM EIENDELER 27 740 987 30 835 429
EGENKAPITAL OG GJELD    
EGENKAPITAL 10)
Grunnfond 200 000 200 000
Annen egenkapital 12 296 431 12 945 747
Kompetansefond 1 000 000 1 000 000
SUM EGENKAPITAL 13 496 431 14 145 747
GJELD
Leverandørgjeld 1 727 202 2 657 030
Skyldig skattetrekk, arb.giv.avg., feriepenger, foreningskontingent 4 188 802 4 709 513
Avsetning inntjeningsfri forskningsledelse 1 557 075 1 289 992
Betalbar skatt 6) 182 5 165
Prosjektbevilgninger overført til neste år 11) 6 379 668 6 994 055
Annen kortsiktig gjeld 391 627 1 003 927
SUM KORTSIKTIG GJELD 14 244 556 16 689 682
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 27 740 987 30 835 429

Utdrag fra årsregnskap og noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Skatter

Skatteetaten vedtok i 2010 at Ruralis driver skattepliktig virksomhet, og skatt ble derfor beregnet og avsatt i regnskapet fra og med 2010.

I henhold til forlik med Skatteetaten inngått i 2015, har stiftelsen nå delt skatteplikt.

Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige tas til skattemessig inntekt. Øvrige inntekter er skattefrie.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt vedrørende den skattepliktige delen av virksomheten.

Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som kommer til betaling i senere perioder. Det er beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel av netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, som er beregnet å gjelde den skattepliktige delen av virksomheten.

Klassifisering av poster i regnskapet

Eiendeler som ikke er bestemt for varig eie eller bruk, er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller innen ett år etter balansetidspunktet, er klassifisert som kortsiktig gjeld. Ruralis har ingen langsiktig gjeld.

Vurderingsprinsipper

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi, tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd inntektsføres i den periode kostnadene de er ment å dekke, påløper.

Ikke-avsluttede prosjekter

For prosjekter som ikke er avsluttet ved årsskiftet, er det foretatt en konkret vurdering av framdrift, påløpte kostnader, forskuddsbetalinger og resterende arbeid. Forskuddsbetalte prosjektbevilgninger (arbeid ikke utført) er oppført som kortsiktig gjeld i balansen. Utført, ikke fakturert arbeid er inkludert i omløpsmidler under Prosjektbevilgninger ikke utfakturert og Kundefordringer.

Pensjonskostnader

Ruralis har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte gjennom forsikringsselskap. Ordningen omfatter pr. 31.12.20 i alt 32 personer. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller loven om obligatorisk tjenestepensjon.

Pensjonspremien utgjorde i 2020 kr 1 871 193 inkl. omkostninger. De ansatte trekkes 2 % i lønn som går til dekning av en del av pensjonskostnadene. Dette utgjorde kr 360 444 i 2020. Innskuddsfond utgjorde pr. 31.12.20 kr. 5 495 575. Balansen per 31.12.2019 er omarbeidet per 1.1.2020 ved at innskuddsfondet er tatt inn i balansen, som anleggsmiddel og som egenkapital, se note 10. Endring i innskuddsfond (under Anleggsmidler) i 2020 er innbetalt til innskuddsfond, tillagt årets avkastning, minus brukt av innskuddsfondet til å dekke pensjonspremier.

I forbindelse med overgang til ny pensjonsordning ble det i 2020 betalt kr 293 232 i ekstrapensjonsordning til ansatte.

Avtalefestet pensjon

Ruralis har AFP for sine ansatte. Premien for 2020 utgjorde kr 325 112. Det betales også premie til Sluttvederlagsordningen. Kostnadene er inkludert i personalkostnader.

Note 1 Basisbevilgning

Basisbevilgningen for 2020 er på kr 8 560 000

Note 2 Andre inntekter

Denne posten består hovedsakelig av diverse honorarer (bl.a. for foredrag), påmeldingsavgifter konferanse, konferansestøtte, rapportsalg, refusjon av reiseoppgjør og inntekt fra utleie av bedriftshytte til ansatte.

Note 3 Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser

2020 2019
Lønninger 19 365 024 18 650 947
Folketrygdavgift 2 831 880 3 004 453
Pensjonskostnader* inkl. AFP 2 129 093 2 122 118
Personal- og gruppelivsforsikring 201 625 208 834
Avsetning/uttak inntjeningsfri 355 946 350 885
Andre personalytelser 0 0
Sum personalkostnader 24 883 568 24 337 237
Bruk av premiefond Storebrand        318 535 0
Bokført personalkostnad 24 562 881 24 337 237

*Se noteopplysninger; Pensjonskostnader

Antall ansatte i løpet av året (inkl. bistillinger): 39

Dette tilsvarer 28 årsverk

Direktør Styret
Lønn 976 806 221 831
Pensjonspremie 114 619
Andre ytelser 21 197

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr 102.500 for revisjon, kr 20.000 for attestasjoner, kr 15.000 for skattebistand og kr 20.432 for annen bistand. Alle beløp eks mva

Note 4 Direkte utgifter prosjekt

Denne posten består av drift og reiser som er påløpt på prosjektene.

Note 5 Varige driftsmidler

2020 Bedr.hytte Inventar bedr.hytte Utstyr og inventar Hjemmeside og programvare SUM
Ansk.kost 1.1.20 2 296 897 380 585 2 918 541 322 700 5 918 723
Tilgang 0 0 428 752 0 428 752
Avgang 0
Ansk.kost 31.12.20 2 296 897 380 585 3 347 293 322 700 6 347 475
Akk. avskrivninger 380 585 2 910 787 322 700 3 614 072
Bokført verdi pr. 31.12.20 2 296 897 0 436 506 0 2 733 403
Årets avskrivninger 0 0 212 924 0 212 924
 
Avskrives lineært med 0 % 10-20% 10-33% 20-33%

Note 6 Skatter

Ruralis har iht forlik med Skatteetaten i 2015, delt skatteplikt.

Det betyr at inntekter fra prosjekter som er vurdert å være skattepliktige, tas til skattemessig inntekt. Øvrige inntekter er skattefrie. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og eventuell endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Note 7 Kundefordringer

Fordringene er vurdert til pålydende og ansees for sikre.

Note 8 Prosjektbevilgninger ikke utfakturert

Posten består hovedsakelig av arbeid som er utført, men ikke utfakturert.

Note 9 Kontanter og bank

Herav på bunden bankkonto for skattetrekk kr. 987 058

Note 10 Egenkapital

Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital
Grunnfond Annen EK Innskuddsfond pensjonsordn. Kompetanse-fond
Egenkapital pr. 31.12.19 200 000 12 945 747 1 000 000
Innskuddsfond pensjonsordning 5 495 575
Egenkapital per 1.1.2020 200 000 12 945 747 5 495 575 1 000 000
Årets resultat –    649 317
Egenkapital pr. 31.12.20 200 000 12 296 431 5 495 575 1 000 000

Innskuddsfondet kan benyttes til å dekke pensjonspremier.

Note 11 Prosjektbevilgninger overført til 2021

Denne posten består av bevilgninger som er utfakturert / utbetalt, men hvor det gjenstår arbeid.

 

Nøkkeltall

NØKKELTALL 2020

Kategori 2019 2020
Artikler i vitenskapelige tidsskrift med referee 13 22
Fagbøker, lærebøker og andre selvstendige utgivelser 0 5
Kapitler/artikler i vitenskapelige bøker 2 23
Rapporter i egen serie 16 13
Rapporter i ekstern serie 1 7
Rapporter til oppdragsgivere 0 2
Foredrag/fremleggelse av paper 44 24
Populærvitenskapelige foredrag og artikler i fagtidsskift/konferanserapporter 159 116
Ledere, kronikker, kommentarer, anmeldelser 46 43
Masteroppgaver fra studenter med tilknytning til Ruralis (inkl i rapporter egen serie) 3 5
Årsverk totalt 29 28
Forskerårsverk 24 23