Styrets beretning

Årsmeldinger / Årsmelding 2020 / Styrets beretning

Årsberetning 2020

Stiftelsen Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er et selvstendig forskningsinstitutt lokalisert ved NTNU på Campus Dragvoll i Trondheim og i Oslo. Ruralis har som visjon å være den fremste nasjonale tilbyderen av kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser i rural- og regionsforskning. Samfunnsoppdraget vårt skal nås ved at vi gjennom samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid av høy kvalitet, gir kunnskap og idéer for allmenheten, privat næringsliv, offentlig virksomhet og FoU-sektoren. Målet er å bidra til å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i og mellom bygd og by. All vår forsknings- og utadrettete aktivitet bygger på senterets verdier: pålitelig, uavhengig, samhandlende, nysgjerrig og ambisiøs.

Strategiplan 2020-2022

Stiftelsens hovedmål er å drive relevant forskning av høy kvalitet, være et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for rurale studier som er dyktig på forskningsformidling, og en attraktiv samarbeidspartner. Vi skal ha en profesjonell og effektiv organisasjon som har motiverte og kompetente medarbeidere og en solid økonomi. Forskningsstrategiene er å videreutvikle vår posisjon som et internasjonalt ledende forskningsmiljø på empirinær forskning innenfor rurale studier, spesielt på områdene:

1. Lokalsamfunn, bygdeliv, livskvalitet, helse og kultur
2. Ressursforvaltning, miljø, landskap og utmark
3. Næringsutvikling, landbruk, havbruk, foretaksøkonomi og verdikjeder for mat og fiber
4. Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygder og byer, sentrum og periferi

Stiftelsen har også strategier for å styrke posisjonen på utrednings- og evalueringsoppdrag, formidling av forskningsresultater og brukermedvirkning, internasjonalisering, akkvisisjon, prosjektstyring og videreutvikling av instituttets alliansestrategi.

Strategiplanen for perioden er en mindre justering av foregående strategiplan. Ruralis hari den foregående strategiperioden arbeidet med med å utvikle de prioriterte områdene i strategiplanen. Dette arbeidet ble videreført i 2020 med særlig vekt på tiltak som styrker strategimålene om en effektiv organisasjon og og vekstmålet.

Faglig nøkkelaktivitet i 2020

Ruralis arrangerte flere konferanser og faglige seminarer i 2020. Distriktspolitisk landskonferanse – en dag med perifierien i sentrum, hadde et tredelt program, hvor fag møter politikk og politikk møter distriktenes utfordringer og muligheter. Her ble forskning fra den Ruralis-redigerte boken Distriktsopprør – Perifierien på nytt i sentum presentert. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) holdt en innledning, og tre regjeringsoppnevnte pågående utvalg presenterte sine arbeider. Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt mellom ledende nasjonale politikere. Konferansen ble arrangert som en fysisk konferanse som ble streamet. Dette var et vellykket grep. I salen deltok 75 deltakere fysisk, og i underkant av 200 personer deltok via live strømming som er publisert på Youtube (sett over 1200 ganger). I tillegg arrangerte Ruralis pga. COVID-19 flere heldigitale konferanser som ble godt besøkt, bl.a. Startkonferanse – Nasjonal og global tilgang på fôrråvarer, Nordisk møte om landbrukshelse, sluttkonferanse om landbruk og arealfragmentering (Landfrag), og internasjonal konferanse om tekniske løsninger for å redusere viltpåkjørsler.

Med unntak av grunnfinansieringen, henter Ruralis sine inntekter i sterk konkurranse med andre. Ca 80 prosent av inntektene til Ruralis i 2020 er oppnådd på konkurransearenaer som Forskningsrådet, Horisont 2020 og anbudskonkurranser. Det krever høyt faglig nivå, relevante problemstillinger og stor arbeidsinnsats for å skaffe nye prosjekter. Ruralis har over tid klart seg meget bra i denne konkurransen. Ruralis fikk tilslag på 16 nye større og mindre forsknings- og utredningsprosjekter i 2020, som i alt medfører ca 19,3 millioner kroner direkte til senterets egen forskning over de neste fire år.
Ruralis har satset målrettet på å oppnå deltakelse i forskningsprosjekter i EU, og vi deltok i fire forskningsprosjekter i Horisont 2020:

  • SALSA: (Small Farms, Small Food Businesses and Sustainable Food Security)
    Om små gårdsbruk sine bidrag til verdens ernærings- og matsikkerhet. Oppstart i 2016, avsluttet i 2020.
  • AGRILINK: (Agricultural Knowledge. Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation) Om å kople bønder, rådgivere og forskere for å forsterke innovasjonen gjennom bedre rådgiving og beslutningsstøtte til bønder. Oppstart 2017.
  • LIAISON: (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) Prosjektet skal optimere interaktive innovasjonprosjekttilnærminger for å speede opp innovasjon i landbruk, skogbruk og rurale områder. Oppstart i 2018.
  • MIND-STEP: (Modelling Individual Decisions to Support the European Policies Related to Agriculture). Prosjektet skal viderutvikle analytiske verktøy og modeller som brukes til å støtte opp under landbruks- og matpolitikken. Oppstart i 2019, Ruralis tatt opp i konsortiet i 2020.

2020 ble et svært godt publiseringsår for Ruralis med 21 vitenskapelige artikler i tidsskrift og 22 artikler i vitenskapelige antologier. Av de vitenskapelige artiklene er bare to publisert på norsk i norske vitenskapelige tidsskrift, mens 13 av artiklene i de vitenskapelige antologiene er publisert på norsk. Ruralis publiserte også 21 brukerrettede forskningsrapporter på norsk, inkludert de som er utgitt i ekstern serie og egen notatserie.
Ruralis har også i 2020 hatt utstrakt forskningssamarbeid med nasjonale- og internasjonale forskningspartnere.

Organisatoriske nøkkelhendelser i 2020

Ledelsen fortsatte arbeidet med å videreutvikle systemet for prosjektstyring, med fokus på systematisk opplæring og oppfølging, identifisere og synliggjøre arbeidsflyt og tilpasse/forbedre rutiner til nye formelle krav (personopplysningsloven, lov om forskningsetikk og datahåndteringsplan). Det har i 2020 vært fokus på å få utviklet og implementert rutiner for håndtering av personopplysninger i forskning, rutiner for håndtering av forskningsdata og internkontroll, prosjektgjennomføring (prosjekthåndbok), samt gjøre disse lett tilgjengelige for ansatte.

I 2019 sa NTNU opp IT-avtalen med Ruralis. Nytt IT-system ble implementert første tertial 2020. Det nye IT-systemet viser seg å være stabilt og krever lite bruk av supportavtalen med leverandør. Systemet legger også godt til rette for økt digital samhandling eksternt og internt, mer hensiktsmessig arkivering og tilgangsstyring.

Ruralis har en klar strategi om vekst, og en konkret målsetning om å stabilisere antall vitenskapelig ansatte rundt 30 innen utgangen av 2022. Ruralis startet en rekrutteringsprosess i 2019, og forskerstillinger ble lyst ut i Norge, Storbritannia og EU. oOver 104 søknader kom inn, hvorav brorparten av søkerne var kvalifiserte. 14 kandidater ble tatt inn til førstegangsintervju, og rekrutteringsprosessen ble sluttført med fire nyansettelser i 2020.

Som en selveiende forskningsstiftelse, har ikke Ruralis hatt noe fast møtepunkt med Landbruks- og matdepartementet før i 2018. I 2020 gjennomførte vi det andre årlige kontaktmøtet med departementet. Gjennom disse møtene oppdateres departementet om instituttets aktivitet.

I arbeidet med å styrke den strategiske målsettingen om en effektiv organisasjon står det å få på plass et digitalt økonomistyringsystem. Da NTNU sa opp IT-avtalen, måtte det imidlertid prioriteres å anskaffe og implementere et nytt IT-system. Da dette var på plass var vi i en pandemi-situasjon, og COVID-19 håndteringen tok mye av arbeidstiden til ledelsen og administrasjonen i 2020. Arbeidet med å på plass et nytt økonomistyringssystem ble igjen satt på vent. Dette arbeidet ble tatt opp igjen mot slutten av 2020 med sikte på implementering fra 1.1.22.

Strategiske instituttsatsinger

Fram til 1.1. 2020 var det krav om at 30% av grunnfinansieringen skal brukes til strategisk instituttsatsing (SIS). SISer igangsatt før 1.1.2020 skal rapporteres til Forskningsrådet etter gammelt regelverk. Instituttet har i 2020 to strategiske instituttsatsinger for å ytterligere forbedre instituttets vitenskapelige kvalitet gjennom å bygge relevant forskerkompetanse, styrke vår internasjonale konkurransekraft og relevans, bli en mer attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt, utvikle og formidle relevant kunnskap for våre oppdragsgivere og lettere nå våre strategiske mål.
I 2020 har følgende strategiske instituttsatsinger pågått:

Sustainable Food Systems for poverty and hunger alleviation in Low Income Countries (prosjektleder: Maggi Brigham), hvor hovedmålet er å styrke Ruralis sin evne til å gjennomføre policyrelevant forskning av høy kvalitet som vil bidra til å redusere fattigdom og sult i lavinntektsland. Foruten å gjennomføre empirisk forskning i lavinntektsland, er det en målsetting at SISen skal gjøre Ruralis til en attraktiv partner for fremtidige forskningsprosjekt. Alle aktivitetene i prosjektet bidrar til instituttets vekststrategi, gjennom å posisjonere og styrke instituttet på nye områder, hvor vår eksisterende kompetanse har relevans.

Agri-Impact: the Agriculture Policy Decision Support Tool (prosjektleder: Erika Palmer). Hovedmålet med denne strategiske instituttsatsingen er å bidra til at Ruralis er et institutt som gir teoretisk og metodisk utviklende bidrag til de tverrfaglige ruralstudiene, gjennom å utvikle instituttets kompetanse på å samarbeide tverrvitenskapelig over det epistemologiske gapet mellom samfunnsvitenskap og systems engineering. Dette gjøres gjennom et tverrvitenskapelig samarbeid om å utvikle et beslutningstøtteverktøy for landbrukspolitikkens beslutningstakere.

Ruralis ønsker å fortsette med å bruke deler av grunnfinansieringen til å finansiere forskningsaktivitet som er strategisk viktig for instituttets formål og videre utvikling (strategiske instituttprosjekt). I 2020 startet vi opp d PhD-prosjektet Spatial inequalities and mobilities in Norway (PhD-prosjekt). Hovedmålet med prosjektet er å bidra til forskningsstiftelsens formål om å gi teoretiske og metodiske bidrag til de tverrfaglige ruralstudiene og bygdesosiologi, samt styrke Ruralis sin kompetanse på bruk av registerdata og kvantitative analyser.

Samarbeid med brukere og forskningsmiljøer

Ruralis har et omfattende samarbeid med andre forskningsmiljø og brukere av forskning. Samarbeidsformene varierer fra formaliserte avtaler med institusjoner og prosjektpartnere til uformelt samarbeid i form av referansegrupper, fellesarrangement, dialogmøter mv. Også internasjonalt er det et utstrakt samarbeid både uformelt og formelt i og utenfor prosjekter. Ruralis har to viktige strategiske partnerskap. Det ene er samarbeidet med NTNU, og det andre er samarbeidet med primærnæringsinstituttene NIBIO, NOFIMA og Veterinærinstituttet. Det strategiske samarbeidet med NTNU omfatter samarbeid, utveksling av vitenskapelig ansatte, rekruttering av forskere via doktorgradsutdanningen, veiledning av masterstudenter, bruk og tilgang til lokaler og infrastruktur. I 2020 hadde fire ansatte ved NTNU bistilling ved Ruralis.

Ansatte ved Ruralis

Ved utgangen av 2020 var det i alt 35 ansatte i faste og midlertidige stillinger på Ruralis. Av disse er fem administrative stillinger og to utrederstillinger. Resten er vitenskapelige stillinger. De administrative stillingene utgjorde 4,8 årsverk og forskningsaktiviteten 23 årsverk. Av de vitenskapelige ansatte i hovedstilling har 78 prosent doktorgrad, mens to personer er i gang med doktorgradsutdanning ved NTNU. I løpet av 2020 var totalt sju personer fra norske og utenlandske universiteter, høgskoler og forskningsmiljøer ansatt i bistilling ved Ruralis.

Arbeidsmiljø

Sykefraværet var på 2,3 prosent i 2020 mot 2,65 prosent året før. Av dette var langtidsfraværet (over åtte uker) 0,8 prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker i virksomheten i 2020. Ruralis er med i ordningen Inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Ruralis driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

Likestilling og ikke-diskriminering

Av Ruralis sine 35 ansatte ved årsskiftet var 17 kvinner og 18 menn. Av forskerårsverkene ble 51 prosent utført av kvinner. Ledergruppen bestod av en kvinne og tre menn. Blant styrets faste medlemmer i 2020 var 56 prosent kvinner, og styreleder er kvinne.

Økonomi

Omsetningen ved Ruralis var på 40,9 mill kroner i 2020. Det inkluderer 8,6 mill kroner til samarbeidspartnere. Basisbevilgningen på 8,56 mill kroner utgjorde 21 prosent av omsetningen. Basisbevilgningen og andre prosjektbevilgninger fra Norges forskningsråd utgjorde 61 prosent av omsetningen. De øvrige prosjektinntektene, 39 prosent, kom fra næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor i Norge og internasjonale midler. Regnskapet viser et driftsresultat på kr –832.626 og netto finansinntekter på kr 183.491 Resultat etter skatt er på kr –649.317

Konsekvenser av COVID-19

Korona-pandemien satte sitt preg på virksomheten i 2020, med hjemmekontor, digital samhandling i viktige søknadsprosesser og prosjektgjennomføring. Prosjektporteføljen til Ruralis, med en stor andel bidragsprosjekter fra Norges forskningråd, innebar at Ruralis ikke opplevde noe dramatisk fall i prosjektinntekter i det første pandemiåret. Usikkerhetene for Ruralis’ del har kretset rundt om prosjektene lot seg gjennomføre som planlagt, kostnader ved høyt sykefravær og høyt uttak av egenmeldingsdager i forbindelse med pass av barn, og om vi ville få til å utvikle gode nok prosjektsøknader til å ha nødvendig prosjektinngang for 2021 og 2022. Ingenting av dette slo til i 2020. Det første halvåret i 2020 innebar COVID-19 håndtering betydelig merarbeid for instituttets ledelse og administasjon. Arbeidet med å anskaffe et nytt økonomisystem var et av de organisatoriske prosjektene som ble fortrengt av merarbeidet COVID-19 håndteringen medførte. Konsekvensen av dette er at innfasingen av nytt økonomisystem utsettes fra 1.1.21 til 1.1.22. Den samlingsbaserte prosjektlederutdanningen som Ruralis samarbeider med NOFIMA, NIBIO og Veterinærinstituttet om – PRIMUS – har blitt utsatt som en følge av COVID. Vi håper at kurset kan begynne høsten 2021, istedenfor våren 2020. Prosjektinntjeningen i i 2020 var på nivå med tidligere år. Ruralis hadde ingen ansatte som var COVID-syke i 2020.

Konsekevensene av Covid-19 i 2020 har vært begrensede for Ruralis. Noe konsekvenser for prosjektgjennomføringen har det vært: utenlandsopphold, seminarer, konferansedeltakelse og feltarbeid har ikke latt seg gjennomføre som planlagt. For de fleste av de berørte prosjektene har dette bare medført mindre konsekvenser. Men ett grunnfinansiert forskningsprosjekt (SIS) måtte leie inn lokale forskere i Uganda til å gjennomføre feltarbeid som i utgangspunktet var planlagt gjennomført av Ruralis sine forskere. Faglig sett fikk ikke dette konsekvenser for prosjektet, men et viktig strategisk formål med prosjektet ble svekket da Ruralis sine forskere ikke fikk styrket erfaringen med å planlegge og gjennomføre feltarbeid i lavinntektsland. De langsiktige konsekvensene for prosjektinntjening, publisering og prosjektøkonmi, ser vi imidlertid først fra 2021.

Ruralis har derfor ikke søkt om eller fått tildelt ekstra grunnfinansiering som en følge av COVID-19.

Gode forutsetninger for fortsatt drift

Ruralis sin forskningskompetanse oppleves å være attraktiv både i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv på kort og lang sikt, så vel blant brukere som i andre forskningsmiljøer. Forskerne viser god evne til å skaffe både store og små prosjekter, som både bygger på kvalitativ og kvantitativ metodikk og som innbefatter bred interdisiplinær deltakelse fra inn- og utland. Den største risikoen for framtidig drift ved Ruralis er feilslått akkvisisjon og/eller manglende etterspørsel etter samfunnsforskning på våre kompetanseområder flere år på rad.

Ruralis har etter styrets mening god forutsetning for fortsatt drift.

Styrets arbeid og sammensetning

Styret har avholdt 5 ordinære møter i 2020.

Styret har i 2020 bestått av:

Oppnevnt av NMBU:
Eva Falleth, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU (styrets leder)
Varamedlem: Katrine Broch Hauge, Insitutt for eiendom og juss, NMBU

Oppnevnt av KS:
Gleny Foslie, Trøndelag fylkeskommune
Varamedlem: Odd Arne Bratland, Trøndelag fylkeskommune

Oppnevnt av NTNU:
Johan Fredrik Rye, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Malin Noem Ravn, Institutt for sosialantropologi, NTNU
Anne Borge Johannesen, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU
Varamedlemmer: Roger Sørheim, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og Agnes Bolsø, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Oppnevnt av landbruksorganisasjoner:
John Erik Skjellnes Johansen (styrets nestleder), Norges Bondelag
Merete Furuberg, Norsk bonde og småbrukarlag
Varamedlem: Julie Nåvik Hval, Norsk landbrukssamvirke

Valgt av ansatte blant ansatte:
Egil Petter Stræte, med Maja Farstad som personlig vara
Jostein Brobakk, med Katrina Rønningen som personlig vara

Styret takker medarbeiderne ved Ruralis for god innsats og godt utført arbeid i 2020, særlig sett i lys av at det har vært et krevende år med strenge restriksjoner på grunn av korona.